Tamnan Phikkhuni - ตำนานภิกขุณี

Back to the list
Identification
Inv No: 
037_019
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานสินธุระภิกขุณี, นางสินธุละภิกขุณี, ตำนานสินธุละภิกขุณี
Uniform Thai title: 
ตำนานภิกขุณี
Uniform title (transliterration): 
taṃnān bhikkhuṇī
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phikkhuni
Scribe Thai script: 
ตอนจบเรื่องระบุว่า นัญไชยภิกขุ , หน้า A31 Img_3881 ระบุว่า สามเณรไชยะ
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดวาลุการาม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ จักกล่าวอุตตนิทานตำนานอันนี้ออกแต่เมืองคูยมาเป็นตัวหนังสือห้อก่อนแล มาแปงออกเป็นภาษาคำ
เรานี้ไว้หื้อเป็นที่สาธกแก่โลกภายหน้าฉันนี้ ในศักราช 1173 ตัว ปีร้วงเม็ด เดือน 3 แรม 14ค่ำ วัน 7 ได้แปงเป็นคำไทยเรา
มีฉันนี้แล ปฐมยามเมื่อหัวที ยังมีนางผู้ 1 มีชื่อบ่ปรากฏมาเล็งหันยังพุทธศาสนา 5,000 พระวสานี้ จักหลิ่งคล้อยถอยเถียว
ไป จึงจักกล่าวแก่เด็กน้อยเลี้ยงควายว่า ดูราเด็กน้อย สูจงมาฟังเอาคำสอนเราบัดนี้เทอะว่าอั้น…
z. …ในกาลนั้น สัตว์ 3 ตัวนั้นก็กลับกลายเป็นลูกอ่อนน้อย 3 คนหั้นแล พั่นดั่งปลาซะเพียนนั้นก็เกิดเป็นกุมารีหญิง 1 ส่วนปู
แลกุ้งนั้นก็เกิดเป็นชายน้อย 2 คนหั้นแล ในกาลนั้น นางภิกขุณีหันสัตว์ 3 ตัวนั้นกลายเป็นคนไปด้วยคำสัจจะอธิษฐานแห่ง
ตน นางภิกขุณีก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักแล้ว นางภิกขุณีก็เลี้ยงยังเด็กน้อยทั้ง 3 นั้นไว้ถึงอายุได้ 7 ปีแล้ว นางก็สอนยัง
กัมมัฏฐานภาวนาหื้อแล้ว ก็ได้ถึงอรหัตตาผลก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
B1-B30 (alphabetical order in Northern Thai) B1-B พ ต้น-พ ป(ลาย), B10-B21 ภ ต้น-ภ ป(ลาย), B22-B30 ม ต้น-ไม