Tamnan Phraya Tham Mueang Man - ตำนานพระยาธรรมเมืองม่าน

Back to the list
Identification
Inv No: 
037_024
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระยาธรรมเมืองม่าน
Uniform Thai title: 
ตำนานพระยาธรรมเมืองม่าน
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥyā dharma mīüṅ mān1
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phraya Tham Mueang Man
Scribe Thai script: 
[พ่อเลี้ยงหนานไชยา]
Donator / sponsor (Thai script): 
พ่อเลี้ยง[หนานไชยา] พร้อมภริยา ลูกเต้า พ่อแม่ พี่น้อง ญาติวงศาทุกๆ คน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1316
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1954
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1316 ตัว [พ.ศ. 2497] ปีกาบสะง้า เดือน ? แรม 11 ค่ำ วันจันทร์ ไทยก่าเร้า ยามกลองแลง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดวาลุการาม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ เอกสฺมึ กิร สมเยน ภควา สาวตฺถิยํ วิหรนฺโต โภ สาธโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า
แห่งเรา วิหรนฺโต ก็อยู่ สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถีราชธานีก็มีแล กิร ดังจักรู้มานี้ เอกสฺมึ สมเย ยังมีสมัยกาลคาบ 1 ภควา
อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเรา จรนฺติ ก็จระเดินไปชนประเทศในบ้านน้อยแลเมืองใหญ่ทั้งหลาย สงฺคหนตฺถาย เพื่อจักสังคหะ
เมตตาแก่เทวบุตรเทวดาแลสัตว์ทั้งหลาย ปตฺวา เจ้าก็ไปรอดไปถึงยังดอยที่ 1 อุบัตินามชื่อว่าบรรพตคีรีก็มีแล…
z. …พระพุทธรูปเจ้าหื้อไหว้นับถือแก่คนทั้งหลายอันว่าเต้าแตกหมดสายยังนั้นได้แก่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็ยังไว้
ศาสนาเจ้า 5 พันวัสสานั้นแล อันว่าไฟไหม้ป่าดอยยังนั้นได้พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็ยังไว้พระสังฆเจ้าทั้งหลายหื้อ
สืบศาสนานั้นแล อันว่าเรือไหลท่ายังนั้นได้แก่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็ยังไว้สารูปแลเจดีย์เจ้าทั้งมวลแล ธรรมพระ
เตยยะมีดังนี้ปิฎกทั้ง 3 ยังมีไว้สืบ สัพพัญญูเจ้าหา(ก)เทศนาแก่มหาอานนทเถรเจ้า…
Foliation / pagination: 
B1-B5 (alphabetical order in Northern Thai) ก-ง
B1-B5 (Northern Thai figures) 1-5