Tham Phra Phosop - ธรรมพระโพสพ

Back to the list
Identification
Inv No: 
039_007
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมพระโพสพ, พระโพสพ
Uniform Thai title: 
ธรรมพระโพสพ
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ bosaba
Uniform title (transcription): 
Tham Phra Phosop
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1293
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1931
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1293 ตัว [พ.ศ. 2474] ปีร้วงเม็ด เดือน 6 แรม 11 ค่ำ วันศุกร์
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดเหมืองหม้อ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสถุ โพสปมาตรนฺติ อิมํ ธมฺม(เท)สนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปเสนทิโกสโลราชา อารพฺภ กเถสิ สตฺถา
อันว่าองค์สมเด็จพระศาสดาบรมครู วิหรนฺโต พระพระองค์ก็ทรงพระสำราญพระอิริยาบถอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร พระ
องค์ก็ปรารภซึ่งพระยาปเสนทิโกศลให้เป็นเหตุ กเถสิ สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาให้เป็นผลยุติด้วย
บาทบทพระคาถาว่า โพสปมาตรนฺติ เป็นอาทิฉันนี้แล กิร ดังได้ยินมานี้…
z. …ให้อุตสาหะปฏิบัติจัดการให้เป็นไปตามพุทธโอวาทบ่ประมาทแล้ว ก็จักได้สมเร็จเจตแล ได้สร้างหนังสือไปไว้บูชา ใน
ปัจจุบันชาตินี้ก็จักได้ผลต่างๆ ที่ตนต้องประสงค์ ถ้าแม้นว่าได้ไปบังเกิดในภวะใดก็ได้ก็จักประกอบไปด้วยโภชนาอาหาร
บอรมวน ถ้าว่าศาสนามีแก่กล้าก็จักอว่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้ว กล่าวแล้วคือว่าพระอมตมหานครนิพพาน ดับชาติกันดาร
ชรากันดาร มรณกันดาร พ้นทุกข์มีสุขยิ่ง เอวํ ก็มีด้วยประการฉันนี้แล…
Foliation / pagination: 
1A-7A (Northern Thai figures) 1A 7, 2A 6, 3A 5, 4A 4, 5A 3, 6A 2, 7A?