Tham Phra Phosop - ธรรมพระโพสพ

Back to the list
Identification
Inv No: 
039_006
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
พระโพสพ, ธรรมพระโพสพ
Uniform Thai title: 
ธรรมพระโพสพ
Uniform title (transliterration): 
dharma braḥ bosaba
Uniform title (transcription): 
Tham Phra Phosop
Scribe Thai script: 
กาวิไช
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2476
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1933
Calendar Thai script: 
พุทธศักราช 2476 ปีก่าเร้า เดือน 4 ขึ้น 8 ค่ำ วัน 1[อาทิตย์] ยามกลองแลง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดเหมืองหม้อ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสถุ โพสปมาตรนฺติ อิมํ ธมฺม(เท)สนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปเสนทิโกสโลราชา อารพฺภ กเถสิ สตฺถา
อันว่าองค์สมเด็จพระศาสดาบรมครู วิหรนฺโต พระองค์ก็ทรงพระสำราญพระอิริยาบถอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร พระองค์
ก็ปรารภซึ่งพระยาปเสนทิโกศลเป็นเหตุ กเถสิ สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาให้เป็นผลยุติด้วยบาทบท
พระคาถาว่า พฺรสปมาตรนฺติ เป็นอาทิฉันนี้แล กิร ดังได้ยินมานี้…
z. …ให้อุตสาหะปฏิบัติจัดการให้เป็นไปตามพุทธโอวาทบ่ประมาทแล้วก็จักได้สมเร็จเจตแล ได้สร้างหนังสือไปไว้บูชาใน
ปัจจุบันชาตินี้ก็จักได้ผลต่างๆ ที่ตนต้องประสงค์ ถ้าแม้นว่าได้ไปบังเกิดในภวะใด ก็ได้ก็จักประกอบไปด้วยโภชนาอาหาร
บอรมวน ถ้าว่าศาสนามีแก่กล้าก็จักอว่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้ว กล่าวแล้ว คือว่า พระอมตมหานครนิพพาน ดับชาติกันดาร
ชรากันดาร มรณกันดาร พ้นทุกข์มีสุขยิ่ง เอวํ ก็มีด้วยประการฉันนี้แล…
Foliation / pagination: 
1B-6B (Northern Thai figures) 1-6