Ya Khwan Khao - ย่าขวัญข้าว

Back to the list
Identification
Inv No: 
040_003
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมย่าขวัญข้าว, ย่าขวัญข้าว
Uniform Thai title: 
ย่าขวัญข้าว
Uniform title (transliterration): 
yā1 khvăṇ khāv2
Uniform title (transcription): 
Ya Khwan Khao
Scribe Thai script: 
ไชยารังสี
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
วัน 5 [พฤหัสบดี] ยามค่ำ
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดมงคลนิมิต
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ อิทํ ธมฺมเทสนํ มหาราชคเห น(า)ม นครํ ตทา กาเล ทายโก ตทา พุทฺโธ นมามิ ชมฺพูทีเป อคฺคสาวกา
อภูตโล ตทา กาเล นาม อโหสิ สาธโว ฟังดูราสัปปุริสะทั้งหลาย จงจักฟังยังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้เทอะ
ตทา กาเล ยังมีสมัยกาลคาบ 1 สตฺถา อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเราก็นั่งอยู่เหนือแท่นแก้วบัลลังการในเมืองราช-
คฤหนคร ก็เทศนาธรรมแก่หมู่คนแลเทวบุตร เทวดาทั้งหลาย มีพระยาร้อยเอ็ดหัวเมืองเป็นประธาน…
z. …ภิกขุ แลภิกขุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายก็ได้ถึงธรรมวิเศษ มีประเภทว่า โสดา สกิทาคา อรหันตาตามบุญสมภาร
แห่งตนอันได้กตาธิการมาแต่บุพชาติหลังมาเมื่อก่อนก็มีวันนั้นแล ส่วนอันว่าเทวบุตร เทวดา พระยาอินทร์ พระยาพรหม
แลท้าวจตุโลกทั้ง 4 กุมภัณฑ์ คนธรรพ์ ยักษ์ทั้งหลายก็สั่งอำลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ยกย้ายค้ายจากที่นั้นแล้ว ก็ไปสู่ที่อยู่แห่ง
ไผมันก็มีหั้นแล ส่วนอันว่าพระยาอินทราก็ขึ้นเมือสู่ชั้นฟ้าตาวตึงสาสวรรค์เทวโลกอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
B1-B6 (alphabetical order in Northern Thai) ก-กุ
B1-B6 (Northern Thai figures) 1-6