Tamnan Chom Hot - ตำนานจอมหด

Back to the list
Identification
Inv No: 
041_001
Bundles: 
1
Catalog No: 
076 Microfilm CMU
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมตำนานจอมหดในเมืองพร้าว, ธรรมตำนานจอมหด, ตำนานจอมหดในเมืองพร้าว, ตำนานจอมหด
Uniform Thai title: 
ตำนานจอมหด
Uniform title (transliterration): 
taṃnān càm haT
Uniform title (transcription): 
Tamnan Chom Hot
Scribe Thai script: 
พระคันธวงศ์
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1296
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1934
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1296 ตัว [พ.ศ. 2477] ปีกาบเส็ด เดือน 11 แรม 2 ค่ำ วัน 2 [จันทร์] ไทยกดสะง้า ยามแตรขึ้นสู่เที่ยง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดมาตุการาม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ นมามิ สิรสา คือ หัวแห่งข้า นมสิกาโร กริยาอันไหว้ เม แห่งข้า อตฺถุ จงจักมี ศรีสวัสดี ทีนี้จักกล่าว
ตำนานธรรมราชาก่อนแล พระองค์เรามีดังนี้ ในเมื่อพระพุทธเจ้าแห่งเราเสด็จขึ้นสู่ชั้นฟ้าตาวติงสา เทศนายังอภิธรรมา
แก่เทวบุตรแลเทวดาทั้งหลาย อันมีสิริมหามายาเทวบุตรเป็นต้นแล ในเมื่อสิริมหามายาเทวบุตรถามดังนี้ พระพุทธเจ้า
อยู่นานเท่าใดชา พระพุทธเจ้ากล่าวว่า ดูราสิริมหามายาเทวบุตร ส่วนตนกูพระตถาคตจักอยู่สั่งสอนสัตว์โลก…
z. …มัชฌิมนิกายได้ตื้อ 6 ล้าน 6 แสน 4 หมื่นตัว ขุททกนิกายได้ 2 แสน 6 หมื่นตัว สังยุตตนิกายได้ 8 แสนตัว อังคุตร
นิกาย(9 หมื่น 5 พัน 7 ร้อย 50 แล) นิฏฺฐิตํ สังรวมกันมาแต่เค้าตราบต่อเท่าถึงปลาย มาถึงจตุตถทลิทธรรมราชาตนถ้วน
4 อายุได้ 49 ก็แล้วเท่านี้ก่อนแล นิฏฺฐิตํ สังรวมมาลำดับลำดากันมาตั้งแต่ธรรมโศกราชเป็นเค้าตราบต่อเท่าถึงปลาย มา
ถึงจตุตถทลิททะตนถ้วน 4 อายุได้ 49 ก็จักได้สังคายนาธรรมในศาสนาพันถ้วน 4 ก็จักมีภายหน้าหมื่นชะแล…
Foliation / pagination: 
B1-B6 (Northern Thai figures) ใบที่ 1-ใบที่ 6
B5 (Central Thai figures) ใบที่ ๕