Paet Muen Si Phan Khan - ๘ หมื่น ๔๐๐๐ ขันธ์

Back to the list
Identification
Inv No: 
019_002
Bundles: 
3
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
๘ หมื่น ๔๐๐๐ ขันธ์
Uniform Thai title: 
๘ หมื่น ๔๐๐๐ ขันธ์
Uniform title (transliterration): 
8 hmịịn1 4000 khăndha’
Uniform title (transcription): 
Paet Muen Si Phan Khan
Donator / sponsor (Thai script): 
นางสิมกับน้อง
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1182
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1820
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 182 ตัว ปีกดสี เดือนยี่เพ็ง วัน 5 [พฤหัสบดี] ยามแถใกล้เที่ยง
[possibly จุลศักราช 1182 or พ.ศ. 2363 = C.E.1820]
Original repository (Thai script) / scribe place: 
collected (from Laos or Isan) and kept at วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
Beginning and end: 
Phuk 1:
a. บาต แลสังคีติ แลทปุตตรสูตร เอกุตฺตริยํ ในสูตรอันยิ่งอัน 1 ปตฺวา ถึงแล้ว สุตฺตนฺตํ ยังสูตร ถปิตฺวา หากตั้งไว้ อกิล-
มตฺถํ เพื่อบ่ให้ลำบาก อภิธมฺมิกเถรานํ แก่มหาเถรเจ้าทั้งหลายฝูงรู้อภิธรรม ปน ด้วยมีแท้ เอเต ทุกฺขา อันว่าทุกข์ทั้งหลาย
ฝูงนั้น ภควตา อันพระเจ้า ปาเปตฺวา ให้ถึงแล้ว วิภตฺตา ก็หากแจก เอกสฺมึนิกฺเขปกณฺเฑเยว ในนิกเขปกัณฑ์อัน 1
สิ่งเดียว อภิธมฺโม อันว่าอภิธรรมา ภควตา อันพระเจ้า วิภตฺโต ก็หากแจก…
z. …หิ ด้วยมีแท้ เถโร อันว่ามหาสารีบุตรเถรเจ้า อวิเสเสตฺวา บ่ให้เศษหลอ อมกฺเขตฺวา บ่ริบเสีย ธมฺมนฺตรํ ยังธรรมอัน
ถัด อิมินา นี้ หาเรน ด้วยนิยมดังนี้ ถเปสิ ก็ตั้งไว้ คณนาจารํ ยังอันนับดังนี้ สุคเหตํุ เพื่อ ให้ถือเอาง่าย ธาเรตุํ เพื่อให้ทรง
ง่าย ปริยาปุณิตุํ เพื่อให้พ่ำเพ็งง่าย วาเจตุํ เพื่อให้สอนง่าย ปโหติ ค่อมพอดีหั้นแล เอวํ สภาเว ในเมื่อสภาวะดังนี้ สเต
แลมี เถโร อันว่ามหาเถรเจ้าอันมีชื่อว่ามหาสารีบุตร อภิธมฺมิโก อันรู้ยังอภิธรรมา ป
Phuk 2:
a. ถมตรํ แควนก่อน โหติ ก็มีแล มหาสารีบุตรเถระเจ้าแลจักรู้อภิธรรมาก่อนพระเจ้า น โหติ ก็บ่มีแล สมฺมาสมฺพุทฺโธ อัน
ว่าพระเจ้าตนตรัสรู้ยังธรรมทั้งมวลด้วยดีด้วยตน อภิธมฺมิโก อันรู้อภิธรรมา ปถมตรํ แควนก่อนสิ่งเดียวแล หิ ด้วยมีแท้
ภควา อันว่าพระเจ้า นิสีทิตฺวา นั่งอยู่แล้ว มหาโพธิปลฺลงฺเก เหนือแท่นแก้วแทบเค้าไม้ศรีมหาโพธิ ปทิวิชิ ก็ตรัสรู้ นํ
สพฺพญฺญุตญาณํ ยังประหญาสัพพัญญุตญาณอันนั้น พุทฺโธ หุตฺวา ปน ครั้นว่าได้เป็นพระแล…
z. …ปาปุณาติ ก็ถึง อิมํ ทุสีลภาวมิจฺฉาทิฏฺฐิจิตฺตวิกฺเขปเภทวิปตฺตึ ยังอันปลิ้นแปรอันต่างอันนี้ คือว่า ทุศีลภาวะ แล
มิจฉาทิฐิ แลจิตวิกเขป ยถากมฺเมน โดยดังอันลำดับ ภิกฺขุ อันว่าภิกขุ ปาปุณาติ ก็ถึง ยํ ปริยตฺติเภทํ ยังปริยัติเภทอัน
ใดก็ดี ยํ สมฺปตฺตึ ยังสมบัติอันใดก็ดี ยํ วิปตฺตึ ยังวิบัติอันใดก็ดี ยหิ ปิฏเก ในปิฎกอันใด เอตฺตาวตา มีประมาณท่อนั้นยัง
ยถา ฉันใด ธีโร อันว่านักปราชญ์ วิภาว
Phuk 3:
a. เย ก็พึงสำแดง ตํ ปริยตฺติเภทสมฺปตฺติวิปฺปตฺตึ ยังปริยัติเภทแลสมบัติแลวิบัติอันนั้น สพฺพํ อันทั้งมวล ตถา ด้วยประการ
ดังนั้น อยํ คาถา อันว่าคาถาอันนี้ วุตฺตตฺถา อันมีอรรถหากได้กล่าวแล้ว โหติ ก็มี อิติ ดังนี้ เอตํ ปิฏกํ อันว่าปิฎกอันนั้น
สพฺพํ อันทั้งมวล ภิกฺขู อันว่าภิกขุทั้งหลาย ญตฺวา รู้แล้ว ปิฏกานิ ยังปิฎกทั้งหลาย นานปฺปการโต ด้วยประการต่าง ๆ
เอวํ ดังนี้ สํคณฺหมานํ อันสังรอมเอา เตสํ วเสน ด้วยสติแห่งปิฎกทั้งหลายฝูงนั้น …
z. …ตุมฺเห อันว่าท่านทั้งหลาย ชานิตฺวา รู้แล้ว ธาเรถ ก็จงทรงไว้ อิทํ ปิฏกํ ยังปิฎกอันนี้ในมโนทวารวิถีจิตไจว้ๆ ก็หาก
จักได้ดังคำปรารถนาในอัตภาพอันนี้ ตราบได้ไปได้ยังนิพพาน ยังท่วนเทียนในวัฏสงสารจักระงับเสียยังอบายทุกข์ จัก
ได้ถึงสุขเมื่อภายลูน กล่าวคือว่า นิพพานธรรมเจ้า อันบ่รู้เฒ่าบ่รู้ตาย ปูชานิสํเสน ด้วยผละอานิสงส์อันได้บูชาธรรมก็ดี
ธมฺมสฺสวนานิสํเสน ด้วยผลอานิสงส์อันได้ฟังธรรมปิฎกนั้นแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1: 1B-23B (alphabetical order in Dhamma Isan Thai) 1B-11B ค-คะ, 12B-23B ฆ-ฆะ.
Phuk 2: 1B-24B (alphabetical order in Dhamma Isan Thai) 1B–12B ง-งะ, 13B-24B จ-จะ.
Phuk 3: 1B-25B (alphabetical order in Dhamma Isan Thai) 1B-12B จฺฉ-จฺฉะ, 13B-B25 ช-ชะ.