Tamnan Phraya Chueang - ตำนานพระยาเจือง [phuk 1-4]

Back to the list
Identification
Inv No: 
004_007_A
Bundles: 
11
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
Phuk 1: ตำนานพระยาเจิง, มหานิทานพระยาเจิง, phuk 2: ตำนานนิทานพระยาเจือง, phuk 3, 9: พระยาเจิง, phuk 4: ตำนานพระยาเจือง, phuk 5, 10: นิทานพระยาเจียง, phuk 6: มหานิทานพระยาเจือง, phuk 11: มหานิทานแห่งพระยาเจือง
Uniform Thai title: 
ตำนานพระยาเจือง [phuk 1-4]
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥyā cīöṅ
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phraya Chueang
Scribe Thai script: 
Phuk 1, 2 : อภิไชยภิกขุ. Phuk 3: ธัมมสอรภิกขุ. Phuk 4: สามเณรอธวงศ์. Phuk 5: สามเณรอธะ. Phuk 6: สุภาภิกขุ. Phuk 8: พรหมไชมะภิกขุ. Phuk 10: ธัมมเสนา (สามเณร).
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 1, 2 : อภิไชยภิกขุ. Phuk 3: ธัมมสอรภิกขุ. Phuk 4: สามเณรอธวงศ์. Phuk 5: สามเณรอธะ. Phuk 6: สุภาภิกขุ. Phuk 8: พรหมไชมะภิกขุ. Phuk 10: ธัมมเสนา (สามเณร).
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1257
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1895
Calendar Thai script: 
Phuk 1, 2: จุลศักราช 1257 ตัว [พ.ศ. 2438] ปีดับเม็ด เดือน 11 ขึ้น 11 ค่ำ วัน 6 [ศุกร์] ยามแตรแลงสู่ค่ำ.
Phuk 3: จุลศักราช 1267 ตัว [พ.ศ. 2448] ปีก่าเม็ด เดือน 11 [ ถ้าเป็น 1267 ควรเป็นปีดับไส้ ปีมะเส็ง สัปตศก ปีก่าเม็ด ควรเป็น 1245 ปีมะแม เบญจศก ].
Phuk 4: จุลศักราช 1257ตัว ปีดับเม็ด เดือน 11 ขึ้น 2 ค่ำ วัน 5 [พฤหัสบดี] ยามเที่ยง.
Phuk 5: จุลศักราช 1257 ตัว] ปีกัดเม็ด [ควรเป็น ดับเม็ด] เดือน 11 ขึ้น 12 ค่ำ วัน 7 [เสาร์] ยามทุฉันเพล.
Phuk 7: วัน 7 [เสาร์].
Phuk 8: จุลศักราช 1257 ตัว ปีดับเม็ด เดือน 11 แรม 9 ค่ำ วันจันทร์ ยามก่อนงาย.
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดกลาง
Beginning and end: 
Phuk 1:
a. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส โภ สาธโว ดูกราสัปปุริสเจ้าทั้งหลาย มหาพุทธโฆสเถรเจ้าได้สำแดง
บทคัมภีร์ชื่อว่าวังสมาลินีอันประดับไปด้วยนิทานทั้งหลาย 3 คือ อดีตนิทาน ปัจจุบันนิทาน อนาคตนิทาน เจ้าได้สำแดง
อดีตนิทานแลปัจจุบันนิทานบอรมวนแล้ว เท่าจักสำแดงยังอนาคตนิทาน จึงขึ้นคำว่า เอวํ ปจฺจุปฺปนฺนนิทานํ ทสฺเสตฺวา
(อิ)ทานิ นิทานํ อนาคตํ วณฺณยิสฺสํ ตํ สุณาถ สมาหิตา ดังนี้เป็นเค้า อหํ อันว่าผู้ข้าตนชื่อว่าพุทธโฆสาจารย์…
z. …ชีวิตํ อันว่าชีวิต ตสฺส แห่งบุคคลผู้นั้น นตฺถิ ก็บ่มี มักว่าฆ่าเสีย สุขิเต ในเมื่อมีสุขแล้วแลหื้อไล่ละกันเสียแห่งบุคคล
ผู้ใด โส อันว่าบุคคลผู้นั้น ปสเว ก็จักหื้อได้เสวย ปาป ยังคลองอันวินาศฉิบหาย ทิฏฺเฐ ในชาตินี้แล ตโต ปฏฺฐาย ตั้งแรก
แต่นั้นไปภายหน้า สพฺเพ เต อันว่าบุคคลทั้งหลายมวลฝูงนั้น สมคฺครามา อันชมชื่นยินดีพร้อมเพรียงกัน สิริวิภาตา อัน
รุ่งเรืองงาม รฏฺเฐ ในเมือง ยชรุจิปุเร อันมีชื่อว่าไชยรุจิรบุรี โสตฺถิภาวาย ด้วยอันหื้อเป็นคลองอันว่า…
Phuk 2: a. วุฒิสวัสดี ปาณินํ แก่คนทั้งหลาย มหาสุวินากถา ตทา ในกาลยามนั้น ภูตลํ อันว่าเมืองอันหนึ่ง อาณารฏฺฐํ เป็นอาณารัฐ
ปฐรฺโ แห่งพระยากว่า อตฺถิ ก็มี เกวฏฺฐนคเร ราชาธานิมฺหิ ในเมืองกว่าราชธานีอัน พารา คือว่าเมืองสาวัตถีศากยะ
แล เมืองอันนั้น ปุริมทิสาภาคมณฺฑเล อันมีในเมืองมณฑลส่วนทิศเบื้องตะวันออก ปฏฺฐาย ตั้งแรก ปุริมตีรโต แต่หลิ่งน้ำ
มหาสมุทรเบื้องตะวันออก โส เกวถราชา อันว่าพระยากว่าตนนั้น…
z. …สมนฺนาคโต อันประกอบ ปริวุตฺตานํ ด้วยรี้พลมหัลโยธาหากแวดล้อมอ้อมเป็นบริวาร ปถพฺยา เหนือแผ่นดิน โสตฺถิ
อันว่าคำวุฒิสวัสดี ภวิสฺสติ ก็จักมี ภตฺตุโน แก่มหาราชเจ้า เตน จิรกุลุปราเช ด้วยอุปราชเจืองลุนต้นน้ำก็ข้าแล อำมาตย์
ผู้ฉลาดหื้้อแล้วยังราชกิจการ แลกราบทูลพระยาดังนี้ จ ด้วยมีแท้ เอโก อมจฺโจ อันว่าอำมาตย์ผู้ 1 อยฺยกํ มุตฺตํ ปู่พ้น
ผู้นั้น อาราเธตุํ เพื่อหื้อไปราธนายังอุปราชเจืองลุน รหสฺเสน ด้วยอันรหัส ตาวเทว ในขณะบัดนี้สิ่งเดียวแล…
Phuk 3:
a. อถ ตทา ในกาลยามนั้น มาตุโล หื้อพระยาลุงชืม เปเสติ ก็ใช้ไป อยฺยกมุตฺตํ จุฬปิตุทามํ ยังปู่พ้นแลอาวพวง ด้วยคำ
สั่งว่า ตุมฺเห อันว่าท่านทั้ง 2 คนฺตฺวา ไป สนฺติกํ สู่สำนัก นตฺตุสฺส แห่งเจ้าอุปราชเจืองลุนอันเป็นหลานแห่งเรา อาโรเจถ
ก็จงบอกเล่า สพฺพํ สาสนํ ยังข่าวสารอาการทั้งมวลแก่หลานแห่งเราด้วยคำว่า เทว ข้าไหว้มหาราชเจ้า เกวฏา อันว่าชาว
เมืองพากันทั้งหลาย ปริวาเรนฺติ ก็มาแวดล้อมอ้อมไว้ รฏฺฐํ ยังบ้านเมืองแห่งลุงมหาราชเจ้า…
z. …ปาปุณิ ก็ไปรอดไปถึง สตฺถาคารํ ยังโรงกว้านจอด มิลกฺเขหิ มาปิตํ อันข้าทั้งหลายหากปลูกแปงไว้ ปุรา แต่ก่อน
แล ตโต ถัดนั้น จุลฺลปิตุทาโม อันว่าอาวพวง ทสฺเสตฺวา สำแดงบอก ปกฺกนฺตขนฺธวารํ ยังเวียงแห่งชาวเมืองปะกันทั้ง-
หลาย รฺโ แก่เจ้าอุปราชเจืองลุนว่า เทว ข้าไหว้มหาราชเจ้า ขนฺธวารํ อันว่าเวียง เกวฏรฺโ แห่งพระยากว่า สต-
สหสฺสสุวณฺณปตฺถากํ อันมีประคือคำอันได้แสน 1 สห...
Phuk 4:
a. ปฺจขนฺธเรหิ กับด้วยเวียงทั้งหลายอันมี 5 โหติ ก็มีก็ข้าแล อาวพวงผู้นั้น ทสฺเสสิ ก็สำแดง ปานฺยยางฺคนครํ ยัง
เมืองเงินยาง รฺโ แก่เจ้าอุปราชเจืองลุนว่า เทว ข้าไหว้มหาราชเจ้า สุวณฺณปาสาโท อันว่าปราสาทคำ วสนฐานํ อัน
เป็นที่อยู่ มาตุลรฺโ แห่งพระยาชิมเจ้าตนเป็นลุง เต แห่งมหาราชเจ้า ก็ข้าแล ตทา ในกาลยามนั้น ราชา อันว่าเจ้า
อุปราชเจืองลุน เปเสสิ ก็ใช้ไป ลํคิค ยังอ้ายควาง โยเธหิ สทฺธึ กับด้วยโยธาหาญทั้งหลายว่า…
z. …นี้ชา มยํ อันว่าผู้ข้าทั้งหลาย กสนา จักไปลำลิงหลิ่งดูยังบุคคลผู้ใด มยํ อันว่าผู้ข้าทั้งหลาย วนฺทิสฺสามิ ก็จักอุปัฏฐาก
ไหว้นบยังบุคคลผู้ใดนี้ชา มยํ อันว่าผู้ข้าทั้งหลาย อทสฺสาม ก็บ่หันยังบุคคลผู้ใดผู้อื่น ตว ทสฺสนตํ วิย เหมือนดั่งหันยัง
มหาราชเจ้า ชีวโลเก ในอัตภาวะชั่วนี้ มยํ อันว่าผู้ข้าทั้งหลาย ทสฺสนา ขอหื้อได้หันยังมหาราชเจ้า ปุนภเวติ แม้นในชาติ
อันจักมาภายหน้านี้เทอะ เกจิ โรรชาติกา อันว่าแก้วทั้งหลายบาง…
Phuk 5:
a. นโม ตสฺสตฺถุ อื่น มตาอมตา (ตาย)ก็มีบ่ตายก็มี มยํ จ อันว่าฝูงข้าทั้งหลายก็ดี ทหราวุทฺธา อันหนุ่มก็มีเฒ่าก็มี สุองฺคเจว อันยังมีองค์เนื้อตนอันดีบ่หักบ่คร่ำ สุขี ชีวาม ก็หากจักเลี้ยงชีวิตเป็นสุขสบายแล ตทา ในกาลยามนั้น โส เทวรุจิโร อันว่าเจ้ากายีเจืองลุนตนนั้น วิชโย อันประจญแพ้ยังข้าศึกศัตรูแล้ว ฐิโต อันตั้งอยู่ในหัวสงคราม วิชเรสิ ก็
พิจารณาดู ชเน ราชสมฺปตฺติโย ยังคนแลราชสมบัติทั้งหลาย ยถา เน ได้ดั่งอั้นยังตั้งอยู่แล…
z. …ตถา ด้วยประการดั่งอั้น สตฺตโว นาม ชื่ออันว่าข้าศึก น คนฺตพฺโพ อันเราบ่ควรไปสู่ไปหา มหาราชา อันว่าพระยา
วิเทหราชตนมีกำลังอันมาก โหติ ก็อยู่ในเมืองมิถิลานคร อันเป็นเมืองอันประเสริฐ มยํ อันว่าเราทั้งหลาย เปเสสฺสาม ก็
จักใช้ไปขอรี้พลกำลังกับด้วยพระยาตนนั้น ฤๅรู้ว่า มยํอันว่าเราทั้งหลายอันพร้อมเพรียงกัน กริสฺสาม ก็จักกระทำยังอัน
รบเรว อิทานิ ในกาลบัดนี้แล ภเณ ดูราเจ้าทั้งหลาย กึ อันใด รุจฺจติ ก็เข้าใจแก่เจ้าทั้งหลาย…
Phuk 6:
a. นโม ตสฺสตฺถุ สพฺเพ เสนา จ อันว่าเสนาทั้งหลายมวลก็ดี เทวี จ อันว่านางเทวีก็ดี สมคฺคา อันพร้อมเพรียงกัน เปเสนฺติ
ก็ใช้ไป สาสนํ ยังหนังสือแก่พระยาวิเทหราช เพื่อขอเอายังรี้พล กำลังแรง วิเทโห อันว่าพระยาวิเทหราช ทีฆทสฺสิโก อัน
ล่ำลิงเลงหันยังเหตุอันยืดยาวว่า เอตํ สมฺภารํ อันว่าบุญสมภารอันนั้น ปยาครฺโ แห่งพระยาเงินยาง อจฺฉริยํ เป็นที่งืด
งออัศจรรย์ สุตํ อันเราหากได้ยินแล ปน ด้วยมีแท้ ปโร อันว่าพระยาเจือง โรโค สห เสยฺโย อันประเสริฐ…
z. …ตยา อันท่าน คเหตพฺพํ ก็พึงถือเอา ตุมฺเห อันว่าท่าน มา วมฺเภถ ก็อย่าได้ข่มเหงยังข้อยไพร่ด้วยถ้อยคำอันกล้าแข็ง
ตุมฺเห อันว่าท่าน สมฺพสฺสิตฺวา รำพึงดูด้วยอันชอบ วิจาเรตฺวา พิจารณาดูแล้ว กริตฺวา ก็กระทำ สทิจฺฉิ หื้อแจ้งด้วยปัญญา
กเรยฺยาถ ก็พึงกระทำ โย ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้ใด จรนฺโต อันพ่ำเพ็ง เมตฺตํ ยังไมตรี อติภาสนฺโต อันกล่าวยังถ้อยคำ
อันหื้อเป็นประโยชน์แก่ตน สลฺลปนฺโต อันต้านจารจายังถ้อยคำอันมีตามประเวณีเมื่อก่อน ก็มีวันนั้นแล…
Phuk 7:
a. นโม ตสฺสตฺถุ โส ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้นั้น ยุตฺโต ก็ควรเกิดเป็นมิตรเป็นคนเชื่อใจ นิตฺถาเรตุํ พึงหื้อแล้วยังกิจแห่ง
ตนอันพึงกระทำ โย ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้ใด กตฺวา กระทำ วิรุทฺธกมฺมํ ยังกรรมอันผิด วิวาเทนฺโต อันผิดเถียงกันกับ
ด้วยท่านทั้งหลายฝูงอื่น อาโรเจสิ ก็มาบอกเล่า ปฐมํ ก่อน วจนํ อันว่าถ้อยคำแห่งบุคคลผู้นั้น น สทฺทหิตพฺพํ ไป่พึงเชื่อ
น คเหตพฺพํ ไป่พึงถือเอาความเลย ตํปิ แม้นอันว่าถ้อยคำอันนั้น วิจาเรตฺวา พิจารณาดูแล้ว…
z. …รฺาปโกสนกาเร ในกาลเมื่อพระยาทันนั้น สามี อันว่าเจ้า ททาติ ก็หื้อ ยาทิสํ ยศศักดิ์อันหันมาปานใด เตน อัน
เสนาฝูงนั้น ธาเรตพฺพํ ก็พึงทรง ตาทิสํ ยังยศศักดิ์อันหันมาปานดั่งอั้น อุตฺตริยสสกฺโก ธโร อันว่าเสนาผู้ทรงยศศักดิ์อัน
ยิ่ง อปฺปิโย อันเป็นที่ชัง สุโส อันเป็นที่อริติเตียนแห่งเจ้า โหติ ก็มี โส อันว่าเสนาผู้นั้น กเร ก็พึงว่ากระทำ สกปหานิ ยังอัน
ฉิบหายแก่ตน เหตุเจ้ามีจิตบ่ชื่นบาน สามี อันว่าเจ้า กุทฺธา อันเคียด น โทติ ก็บ่…
Phuk 8:
a. หื้อยังยศศักดิ์สมบัติ สพฺพทา ในกาลทุกเมื่อ โปโส อันว่าชาย ปุตฺตทารปิโย อันรักยังลูกแลเมีย สามิปิโย โหนฺตุ จง
หื้อรักเจ้าแห่งตน หื้อเหตุใดแลว่าอั้นนั้นชา เสริเสนา อยโส อันหายศศักดิ์บ่ได้ สามินา ปิโย เหตุบ่เป็นที่รักแก่ตน ราช-
อาสนาทิปริโภคานิ อันว่าเครื่องราชบริโภคอันมีอาสนะเป็นต้น คา(ร)โว อันควรครบยำ เสนา นมสิตพฺพา ก็พึงน้อม
ไหว้ เย เย ราชพลา อันว่าบ่าวพระยาทั้งหลายฝูงใด สปฺา อันเป็นกับด้วยปัญญา…
z. …เป็นสนมพระยาหลวงท้าว กระทำดังนางอูแก้วราชธิดา สพฺพ อันว่านางทั้งมวลฝูง อยฺยสหาโย เป็นลูกสะใภ้พระเทวี
เจ้าในกาลบัดนี้ก็ข้าแล ทาสาทาสี อันว่าข้าชายข้าหญิงบ่อาจจักนับได้ มาตุลปิตุจฺฉาทโย อันว่าโยธาหาญทั้งหลายอันมี
ลูกอาวเป็นเค้า สมิทฺธา ยสคปตฺตา อันถึงยังยศศักดิ์สมริทธี ภาชนปริกิณฺณา อันมีเครื่องบริโภคอันแล้วด้วยเงินแลคำ
ปสิทฺธา ก็แล้วไปด้วยบุญสมภารแห่งลูกพระเทวีก็ข้าแล หิ ด้วยแท้ โส ราชา อันว่า…
Phuk 9:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ลำดับธรรมเทศนา จายังรามารดาตนแม่สอนยังราชธิดาตนลูกชื่อว่านางง้อม ไป่บอรมวน จึงจาสืบไป
ภายหน้าว่า อมฺม ดูรานาง ยา นารี นางผู้ใด วตฺตสมฺปนฺโน อันประกอบด้วยคลองวัตรบัวรบัตอันดี กาเรตฺวา หื้อแล้ว
รฏฐํ ยังกิจการบ้านเมือง สุขวาสี อันเป็นสุขสบาย ปิยภตฺตุนา กับด้วยผัวรักแห่งตน จิรํ รตฺตา เสี้ยงกาลเหิง ปญฺญาเปตฺวา
ปูไว้ สยนํ ยังเสื่อสาดอาสนาที่อยู่ที่นอน สุมฺพการิตํ อันกระทำยังกิจกรรมเป็นอันดี…
z. …อิทานิ ในกาลบัดนี้ หาหา ปิยา ดูราเจ้าลูกรักแม่ ตุวํ อันว่าเจ้า มา ตมตฺตา อย่าได้ประมาทเหมือนดังกาลอยู่ดอม
แม่ทุกวัน โหตุ ก็จึงมี ตฺวํ อันว่าเจ้า มม รกฺขิต(า) อันเราแม่หากพิภักรักษา สพฺพปทุเส จ ในกระทำผิดทั้งมวล วาสิ ก็อยู่
อิธ ในโรงหลวงที่นี่ ปเคว ดังอันว่าแล จักกล่าวยังเจ้าอันอยู่ไปแม่แลหล้งหลงนี้ชา ตฺวํ อันว่าเจ้า วิสฺสาสิกา อันฉลาด
แกว่นเคยยังคนทั้งหลาย ทีกุลมํ วิยญาตกา เหมือนดังญาติพี่น้องแห่งเรา โหตุ ก็จึงมีแม่เทอะ
Phuk 10:
a. นโม ตสฺสตฺถุ อันตริคะนึงหายังวุฒิสวัสดีบ่มีพยาธิ โรคาเป็นต้นว่า ภโว วา วิภโว อันว่าคลองวุฒิสวัสดีจำเริญบ่เศร้า
เหตุนางเป็นเจ้าแห่งเรา โหติ ก็มี กถํ ดั่งฤๅนั้นชา ชนา อันว่าคนทั้งหลาย วิสฺสาสา อันฉลาด ปรมา ญาติ เสมอดังญาติ
พี่น้องอันล้ำยิ่ง มหาเทวี อันว่านางเทวีผู้ประเสริฐ คือนางจอมคำ ปากฏา อันเป็นผู้ปรากฏในศาสนา ยถาปิจ สิเวยฺยกา
เหมือนดังนางสีเวยยกาอันปรากฏในศาสนาแห่งสัพพัญญูเจ้าแล…
z. …น สมิชฺฌติ ก็ไป่บอรมวน อิทานิ ในกาลบัดนี้ ตทา ในกาลยามนั้น มหามติ อันว่าพระยาเจือง ตนมีผญาอันมาก
มนฺตกุสโล อันฉลาดในอันต้านจารจา อามนฺเตสิวํ ต้านจารจา ราชทูเต ซึ่งนายเมืองพระยาวิเทหราช อิติ ด้วยประการ
ดังนี้ ราชา อันว่าพระยาเจือง กตฺวา กระทำ สกฺการํ ยังเครื่องสักการะรางวัล อคฺฆนียํ อันควรค่าอันมัก ปาตุนํ อันควร
แก่แขก ยถา ปเวณี โดยด่ังท้าวพระยาเขือก่อน ททนฺโต อันจักหื้อ สาสนํ
Phuk 11:
a. นํ ยังราชสาส์น สุขฺยาโรคภาวปุจฺฉนํ ว อันถามข่าวยังภาวะอันมีสุขหาพยาธิโรคาบ่ได้ก็ดี ยังมิตรธรรมทั้งหลาย สมา
อันสวัสดีก็ดี ราชทูตานํ แก่นายเมืองทั้ง 2 ในกาลเมื่ออำลาคำสั่งนั้นแล ยํ ยํ วจนํ อันว่าถ้อยคำอันใด สาธุ อันบ่ดี สุภ-
สมิทฺธํ อันสวัสดี เยน ปกาเรน ด้วยประการฉันใด ยถา มีด้วยประกานฉันใด ราชา อันว่าพระยาเจือง รจิตฺวา ยังนาย
นักการให้เขียน ตํ วจนํ ยังถ้อยคำอันนั้น เตน ปกาเรน ด้วยประการดั่งอั้น เอวํ ตถา ด้วยประการดังนั้น…
z. …อันเป็นใหญ่ แลเป็นที่จั้งที่พึ่งแก่เมืองทั้ง 3 ฐิโต อันตั้งอยู่ มิถิลายํ ในปรางค์ผาสาทอันอยู่กลางเมืองมิถิลา ยังผล
อานิสงส์ปัจจุบันทันต่อหน้าบัดนี้แล เทวา อันว่าเทวบุตรเทวดาทั้งหลาย สํสนฺติ ก็สักเสินยกยอ เตสํ ปุคฺคลานํ ยังบุคคล
ทั้งหลายฝูงหื้อทาน กระทำบุญนั้น อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ในโลกชั่วนี้ชั่วหน้าก็มีแล หิ ด้วยมีแท้ โส ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้
นั้น กโรติ ก็กระทำยังบุญ สุกรํ อันให้กระทำง่าย อย่าให้ช้าให้นานเทอะ…
Foliation / pagination: 
Phuk 1: 1B-10B (alphabetical order in Northern Thai) ก ต้น-แก (เขียนด้วยดินสอดำ), 1B-20B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-17B, ข ต้น-ข ปลาย, 18B-B20 ค ต้น-คิ.
Phuk2: 1B-16B (alphabetical order in Northern Thai) ต(ต้น)-ต(ปลาย).
Phuk 3: 1B-22B (Northern Thai figures) 1B-10B 1-10 ,10B สิบ, 11B 11, 11B-19 สิบเอ็ด-สิบเก้า, 20B-21B 20-21, 22B ใบปลาย.
Phuk 4: 1B-17B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-16B ฟ-ฟึ, 17B ใบปลายแล.
Phuk 5: 1B-15B (alphabetical order in Northern Thai) อย-อยำ ปลาย.
Phuk 6: 1B-17B (Northern Thai figures) 1B[1], 2B-17B 2-17.
Phuk 7: 1B-19B (alphabetical order in Northern Thai) กา ต้น-ภา ปลาย, 2B-16B (Northern Thai figures) 2-16.
Phuk 8: 1B-19B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-8B อ ต้น-โอ, 9B-19B ก-ฏ.
Phuk 9: 1B-19B (alphabetical order in Northern Thai) 1A กา, 1B กู, 14B-19B ก-กื, 1B-19B (Northern Thai figures) 1B-12B 8-19, 13B 9, 14B-19B 1-6, 1A-20A (Arabic figures) 1-39.
Phuk 10: 1B-18B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-18B ก ต้น-ก ปลาย.
Phuk 11: 1B-20B (Northern Thai figures) 1B-9B 1-9, 10B 9, 11B-19B 11-19, 20B 22.
Subject descriptors or key words