Tamnan Phraya Chueang - ตำนานพระยาเจือง [phuk 5-8]

Back to the list
Identification
Inv No: 
004_007_B
Bundles: 
11
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
นิทานพระยาเจิงผูก 5, มหานิทานพระยาเจือง ผูกถ้วน 5, มหานิทานพระยาเจืองผูก 6, นิทานพระยาเจิงผูกถ้วน 7, มหานิทานพระยาเจืองผูก 8.
Uniform Thai title: 
ตำนานพระยาเจือง [phuk 5-8]
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥyā cīöṅ
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phraya Chueang
Scribe Thai script: 
Phuk 5: สามเณรอธะ. Phuk 6: สุภาภิกขุ. Phuk 8: พรหมไชมะภิกขุ
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 5: สามเณรอธะ. Phuk 6: สุภาภิกขุ. Phuk 8: พรหมไชมะภิกขุ
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1257
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1895
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1257 ตัว [พ.ศ. 2438] ปีกัดเม็ด [ควรเป็น ดับเม็ด] เดือน 11 ขึ้น 12 ค่ำ วัน 7 [เสาร์] ยามทุฉันเพล.
Phuk 7: วัน 7 [เสาร์]. Phuk 8: จุลศักราช 1257 ตัว [พ.ศ. 2438] ปีดับเม็ด เดือน 11 แรม 9 ค่ำ วันจันทร์ ยามก่อนงาย.
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดกลาง
Beginning and end: 
Phuk 5:
a. นโม ตสฺสตฺถุ อื่น มตาอมตา (ตาย)ก็มีบ่ตายก็มี มยํ จ อันว่าฝูงข้าทั้งหลายก็ดี ทหราวุทฺธา อันหนุ่มก็มีเฒ่าก็มี สุองฺคเจว อันยังมีองค์เนื้อตนอันดีบ่หักบ่คร่ำ สุขี ชีวาม ก็หากจักเลี้ยงชีวิตเป็นสุขสบายแล ตทา ในกาลยามนั้น โส เทวรุจิโร อันว่าเจ้ากายีเจืองลุนตนนั้น วิชโย อันประจญแพ้ยังข้าศึกศัตรูแล้ว ฐิโต อันตั้งอยู่ในหัวสงคราม วิชเรสิ ก็
พิจารณาดู ชเน ราชสมฺปตฺติโย ยังคนแลราชสมบัติทั้งหลาย ยถา เน ได้ดั่งอั้นยังตั้งอยู่แล…
z. …ตถา ด้วยประการดั่งอั้น สตฺตโว นาม ชื่ออันว่าข้าศึก น คนฺตพฺโพ อันเราบ่ควรไปสู่ไปหา มหาราชา อันว่าพระยา
วิเทหราชตนมีกำลังอันมาก โหติ ก็อยู่ในเมืองมิถิลานคร อันเป็นเมืองอันประเสริฐ มยํ อันว่าเราทั้งหลาย เปเสสฺสาม ก็
จักใช้ไปขอรี้พลกำลังกับด้วยพระยาตนนั้น ฤๅรู้ว่า มยํอันว่าเราทั้งหลายอันพร้อมเพรียงกัน กริสฺสาม ก็จักกระทำยังอัน
รบเรว อิทานิ ในกาลบัดนี้แล ภเณ ดูราเจ้าทั้งหลาย กึ อันใด รุจฺจติ ก็เข้าใจแก่เจ้าทั้งหลาย…
Phuk 6:
a. นโม ตสฺสตฺถุ สพฺเพ เสนา จ อันว่าเสนาทั้งหลายมวลก็ดี เทวี จ อันว่านางเทวีก็ดี สมคฺคา อันพร้อมเพรียงกัน เปเสนฺติ
ก็ใช้ไป สาสนํ ยังหนังสือแก่พระยาวิเทหราช เพื่อขอเอายังรี้พล กำลังแรง วิเทโห อันว่าพระยาวิเทหราช ทีฆทสฺสิโก อัน
ล่ำลิงเลงหันยังเหตุอันยืดยาวว่า เอตํ สมฺภารํ อันว่าบุญสมภารอันนั้น ปยาครฺโ แห่งพระยาเงินยาง อจฺฉริยํ เป็นที่งืด
งออัศจรรย์ สุตํ อันเราหากได้ยินแล ปน ด้วยมีแท้ ปโร อันว่าพระยาเจือง โรโค สห เสยฺโย อันประเสริฐ…
z. …ตยา อันท่าน คเหตพฺพํ ก็พึงถือเอา ตุมฺเห อันว่าท่าน มา วมฺเภถ ก็อย่าได้ข่มเหงยังข้อยไพร่ด้วยถ้อยคำอันกล้าแข็ง
ตุมฺเห อันว่าท่าน สมฺพสฺสิตฺวา รำพึงดูด้วยอันชอบ วิจาเรตฺวา พิจารณาดูแล้ว กริตฺวา ก็กระทำ สทิจฺฉิ หื้อแจ้งด้วยปัญญา
กเรยฺยาถ ก็พึงกระทำ โย ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้ใด จรนฺโต อันพ่ำเพ็ง เมตฺตํ ยังไมตรี อติภาสนฺโต อันกล่าวยังถ้อยคำ
อันหื้อเป็นประโยชน์แก่ตน สลฺลปนฺโต อันต้านจารจายังถ้อยคำอันมีตามประเวณีเมื่อก่อน ก็มีวันนั้นแล…
Phuk 7:
a. นโม ตสฺสตฺถุ โส ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้นั้น ยุตฺโต ก็ควรเกิดเป็นมิตรเป็นคนเชื่อใจ นิตฺถาเรตุํ พึงหื้อแล้วยังกิจแห่ง
ตนอันพึงกระทำ โย ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้ใด กตฺวา กระทำ วิรุทฺธกมฺมํ ยังกรรมอันผิด วิวาเทนฺโต อันผิดเถียงกันกับ
ด้วยท่านทั้งหลายฝูงอื่น อาโรเจสิ ก็มาบอกเล่า ปฐมํ ก่อน วจนํ อันว่าถ้อยคำแห่งบุคคลผู้นั้น น สทฺทหิตพฺพํ ไป่พึงเชื่อ
น คเหตพฺพํ ไป่พึงถือเอาความเลย ตํปิ แม้นอันว่าถ้อยคำอันนั้น วิจาเรตฺวา พิจารณาดูแล้ว…
z. …รฺาปโกสนกาเร ในกาลเมื่อพระยาทันนั้น สามี อันว่าเจ้า ททาติ ก็หื้อ ยาทิสํ ยศศักดิ์อันหันมาปานใด เตน อัน
เสนาฝูงนั้น ธาเรตพฺพํ ก็พึงทรง ตาทิสํ ยังยศศักดิ์อันหันมาปานดั่งอั้น อุตฺตริยสสกฺโก ธโร อันว่าเสนาผู้ทรงยศศักดิ์อัน
ยิ่ง อปฺปิโย อันเป็นที่ชัง สุโส อันเป็นที่อริติเตียนแห่งเจ้า โหติ ก็มี โส อันว่าเสนาผู้นั้น กเร ก็พึงว่ากระทำ สกปหานิ ยังอัน
ฉิบหายแก่ตน เหตุเจ้ามีจิตบ่ชื่นบาน สามี อันว่าเจ้า กุทฺธา อันเคียด น โทติ ก็บ่…
Phuk 8:
a. หื้อยังยศศักดิ์สมบัติ สพฺพทา ในกาลทุกเมื่อ โปโส อันว่าชาย ปุตฺตทารปิโย อันรักยังลูกแลเมีย สามิปิโย โหนฺตุ จง
หื้อรักเจ้าแห่งตน หื้อเหตุใดแลว่าอั้นนั้นชา เสริเสนา อยโส อันหายศศักดิ์บ่ได้ สามินา ปิโย เหตุบ่เป็นที่รักแก่ตน ราช-
อาสนาทิปริโภคานิ อันว่าเครื่องราชบริโภคอันมีอาสนะเป็นต้น คา(ร)โว อันควรครบยำ เสนา นมสิตพฺพา ก็พึงน้อม
ไหว้ เย เย ราชพลา อันว่าบ่าวพระยาทั้งหลายฝูงใด สปฺา อันเป็นกับด้วยปัญญา…
z. …เป็นสนมพระยาหลวงท้าว กระทำดังนางอูแก้วราชธิดา สพฺพ อันว่านางทั้งมวลฝูง อยฺยสหาโย เป็นลูกสะใภ้พระเทวี
เจ้าในกาลบัดนี้ก็ข้าแล ทาสาทาสี อันว่าข้าชายข้าหญิงบ่อาจจักนับได้ มาตุลปิตุจฺฉาทโย อันว่าโยธาหาญทั้งหลายอันมี
ลูกอาวเป็นเค้า สมิทฺธา ยสคปตฺตา อันถึงยังยศศักดิ์สมริทธี ภาชนปริกิณฺณา อันมีเครื่องบริโภคอันแล้วด้วยเงินแลคำ
ปสิทฺธา ก็แล้วไปด้วยบุญสมภารแห่งลูกพระเทวีก็ข้าแล หิ ด้วยแท้ โส ราชา อันว่า…
Foliation / pagination: 
Phuk 5: 1B-15B (alphabetical order in Northern Thai) อย-อยำ ปลาย.
Phuk 6: 1B-17B (Northern Thai figures) 1B[1], 2B-17B 2-17.
Phuk 7: 1B-19B (alphabetical order in Northern Thai) กา ต้น-ภา ปลาย, 2B-16B (Northern Thai figures) 2-16.
Phuk 8: 1B-19B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-8B อ ต้น-โอ, 9B-19B ก-ฏ.