Thupawong - ถูปวงศ์ [phuk 1-3]

Back to the list
Identification
Inv No: 
005_013_A
Bundles: 
9/10
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
Phuk 1, 3, 6, 8, 9 : ถูปวังสะ, ถูปวงศ์. Phuk 2: โวหารธรรมเทศนาถูปวโลชนะ, โวหารถูปวังสะ, โวหารธรรมเทศนาถูปวงศ์. Phuk 4: ฐูปโวง. Phuk 5: โวหารถูปวงศ์. Phuk 10: คัมภีร์ถูปวังสะ.
Uniform Thai title: 
ถูปวงศ์ [phuk 1-3]
Uniform title (transliterration): 
thūpavaṅśa’ [thūpavaṃsa]
Uniform title (transcription): 
Thupawong
Scribe Thai script: 
Phuk 1: สามเณรเมมธา เขียนเมื่อปฏิบัติครูบาธัมมวุทธิ วัดต้นแก้ว (รัตนาราม). Phuk 2: ไชยาภิกขุ. Phuk 3: สิริสามเณร. Phuk 5: สามเณรคันธะ. Phuk 6: สามเณรโพธิ. Phuk 8: ทุขนานมหาวัน. Phuk 9: นันทาภิกขุ. Phuk 10: ปัญญาสามเณร.
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 1: สามเณรเมมธา. Phuk 2: ไชยาภิกขุ. Phuk 3: สิริสามเณร. Phuk 4: ทุสีวิไชยเป็นประธาน พร้อมด้วยพ่อแม่ พี่น้อง พ่อออกแม่ออกทุกคน ได้สร้างธรรมถูปวงศ์. Phuk 5: สามเณรคันธะ. Phuk 6: สามเณรโพธิ. Phuk 8: ทุขนานมหาวัน. Phuk 9: นันทาภิกขุ. Phuk 10: ปัญญาสามเณร.
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1235
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1873
Calendar Thai script: 
Phuk 1: จุลศักราช 1235 ตัว [พ.ศ. 2416] ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม 3 ค่ำ วันจันทร์ ยามแตรเที่ยงคืน. Phuk 2: จุลศักราช 1235 ตัว ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม 8 ค่ำ วัน 7 [เสาร์] ยามตูดช้าย. Phuk 3: จุลศักราช 1235 ตัว ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม 8 ค่ำ วันเสาร์. Phuk 4: จุลศักราช 1235 ตัว ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม 10 ค่ำ วัน 2 [จันทร์] ยามแตรจักขึ้นสู่เที่ยง. Phuk 5: จุลศักราช 1235 ตัว ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม ค่ำ วัน 1 [ อาทิตย์] ยามแตรจักใกล้ค่ำ. Phuk 6: จุลศักราช 1235 ตัว ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม 11 ค่ำ วัน 3 [อังคาร] ยามแตรใกล้เที่ยง. Phuk 8: จุลศักราช 1235 ตัว [พ.ศ. 2416] ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม 10 ค่ำ วันจันทร์ ยามแตรจักใกล้ขึ้นสู่เที่ยง. Phuk 9: จุลศักราช 1235 ตัว [พ.ศ. 2416] ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม 9 ค่ำ วัน 1 [อาทิตย์] ยามกลองงาย. Phuk 10: จุลศักราช 1235 ตัว [พ.ศ. 2416] ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม 2 ค่ำ วัน 1 [ อาทิตย์] ยามกลองแลง.
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดรัตนาราม (ต้นแก้ว)
Beginning and end: 
Phuk 1:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ยสฺมึ สยึสุ ชินธาตุวรา สมนฺตาวิสเรหิ สมฺมชฺชลนฺตา นิมฺมาย โลกหิตเหตุชินสฺส รููป ตตฺถูปมพฺภตํ
ตมสิรสา นมิตฺวา วกฺขามหํ สกลโลกหิตาว สห สตฺถุปสฺส สพฺพชนนฺทานการกส วํสํ สุรนรินฺทวเรหิ นิจฺจํ สมฺปุชตสฺส
รตนุชฺชลถูปิกสฺส ดูราโสตุชนะสัปปุริสะทั้งหลาย ชินธาตุวรา อันว่าสรีรชินธาตุองค์ประเสริฐแห่งพระพุทธเจ้าอันรุ่งเรือง
งามด้วยพุทธรัศมี อันมีวรรณะ 6 ประการ อันแปรรอดทุกก้ำด้วยอันเนรมิตยังอันเป็นพุทธรูปเจ้า…
z. …ปุปฺผมณฺฑาปทุมปาริกสตฺตาหิ อฆียโตรกาทีนิ กตฺวา ทิพฺพมนฺทารวปุปฺผสตฺเตนทสพลํ ปูเชสิ ในกาลเมื่อนั้น
โพธิสตฺโต อันว่าโพธิสัตว์เจ้าแห่งเราได้เกิดเป็นฤษีตน 1 ชื่อว่าสุสีมะ ประกอบด้วยอิทธิริทธีอานุภาพอันมากนักแล้ว ไป
ฟังยังธรรมเทศนาในสำนักพระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีแล้ว มีใจอันสะใสยินดีแล้ว ไปนำเอามายังดอกไม้ทิพย์ทั้งหลายในเมือง
ฟ้ามีต้นว่า ดอกกาสะลอง ดอกบัว ดอกปาริกาฉัตรแล้ว วสเต ก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แล…
Phuk 2:
a. นโม ตสฺสตฺถุ อันหื้อเรี่ยรายปรายตกลงยังห่าฝนดอกไม้ทิพย์รอดทุกกล้ำทุกภาย เป็นด่ังมหาเมฆ คือว่า ห่าฝนอันใหญ่
ตกลงมาในมหาทวีปใหญ่ทั้ง 4 อันกระทำยังสิ่งมีต้นว่า เสาหัม 2 ดอก อันแล้วด้วยดอกกาสะลองทิพย์แลดอกบัวทิพย์
แล้วก็บูชายังพระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีตนทรงกำลังสิบประการ ด้วยฉัตรดอกกาสะลองทิพย์ มักว่าถือฉัตรดอกกาสะลอง
ทิพย์แลดอกบัวทิพย์ แลกั้งยังพระเจ้าอัฏฐทัสสีแล้วก็อยู่แล โสปิ นํ ภควา แม่นอันว่าพระเจ้าอัฏฐทัสสีนั้น…
z. …มีวรรณะงามดังผิวคำทวง เอาละอองไกลสอรได้ประมาณเต็มแฅงอันใหญ่แล น เกวลปฺจ บ่เท่าแต่นั้น แม่นดอก
ทั้งมวลฝูงอันมีต้นว่า ดอกปาริกาฉัตรแลดอกทองหลาง อันมีในตาวตึงสาก็ดี มีในพรหมโลกก็ดี อันพ่ำเพ็งเต็มอยู่ในอูบ
เงินอูบคำก็ดี ก็หากฟุ้งแผ่ผายมาในหว่างแห่งดอกไม้ทั้งหลายอันตกลงก่อนนั้น ส่วนว่ากิ่ง ดอก กระจวนไกลสอร ดอก
ทั้งหลายฝูงนั้นอันบ่เจือจานกัน ตกลงมาเรี่ยรายอยู่เหนือตนแห่งพระพุทธเจ้าสิ่งเดียวแล…
Phuk 3:
a. นโม ตสฺสตฺถุ อันว่าจวนจันทน์ทิพย์แห่งเทวดาทั้งหลายอันตกมาแต่อากาศ ก็มาเรี่ยรายในตนพระพุทธเจ้าแล ทิพฺพ-
จุณฺณานิ อันว่าจวนจันทน์ทั้งหลายแห่งเทวดา ตกมาเรี่ยรายในตนพระพุทธเจ้าสิ่งเดียวอั้นบ่มี แม่นจวนจันทน์แห่งพระยา
ครุฑนาคแลคนทั้งหลายก็ผายตกมาในตนพระเจ้าแล น เกวลฺจ บ่เท่าแต่จวนจันทน์สิ่งเดียว แม่นจวนเกสสนา ตัคคัร
จันทน์แดง จวนเองชันจวนคำ จวนของหอมทั้งมวลอันกระทำหลายหลาก…
z. …ตฺวํ อันว่าท่่านนาคราช จงกระทำ มักว่าจงเนรมิตรูปพระพุทธเจ้าตนอันหื้อกลิ้งกลับไปยังวรจักรอันประเสริฐ คือ พระ
สัทธรรมตนประกอบด้วยปัญญาอันหาที่สุดบ่ได้ หื้อปรากฏแก่ตาแห่งเราก็ดี แก่ตาแห่งคนทั้งหลายฝูงนี้ก็ดีเทอะ ว่าอั้นแล้ว
อโศกธรรมราชอันเล็งดูซึ่งพุทธรูปอันพระยานาคหากเนรมิตแลประดับไปด้วยมหาปุริสะลักษณะ 32 อนุพยัญชนะ 80 อัน
อานุภาพแห่งบุญอันได้หอบหยับมาหากซะลาบไปในตนทั้งมวล ดูรุ่งเรืองงามก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แล…
Phuk 4:
a. นโม ตสฺสตฺถุ เรืองงามเหมือนดังผิวน้ำอันประดับไปด้วยดอกอุบลแลดอกบัวขาวอันบานงาม ประการ 1 เป็นดังพื้น
อากาศอันข่ายรัศมีหมู่ดาวทั้งหลายหากซะราบอาบหื้อรุ่งเรืองงามแล พุทธนิมิตอันนั้นอันแวดไปด้วยพยามัปปภา คือ
รัศมีอันขุ่นองอาจงาม แลหุ้มทุ้มด้วยวรรณะรังสีอันประจิตต่าง ๆ คือ ขาว เหลือง ดำ แดง หม่น สิ้ว เป็นดังจอมดอยคำ
อันเกี่ยวไปด้วยอินทธนู คือ สายเงือกรุ้งอันมีรัศมีอันขุ่นแล พุทธนิมิตรูปอันนั้นอันดูงาม…
z. …มันก็กระทำฉันนี้ดีหลีแล อันว่าบาปกรรมพึงจักมีแก่ผู้ใดชา เอกจฺเจ มหาเถรเจ้าลางพร่องกล่าวว่า ดูรามหาราช
อำมาตย์ผู้นี้ มันก็กระทำตามคำจาแห่งมหาราชแล ปาป อันว่าบาปอันนั้นก็พึงมีแก่มหาราชแล เอกจฺเจ ภิกขุลางพร่อง
ก็กล่าวว่า ดูรามหาราช บาปอันนั้นก็มีแก่ท่านทั้ง 2 แล เอกจฺเจ ภิกขุลางพร่องกล่าวว่า ดูรามหาราช อันว่าจิตใจว่า
อำมาตย์ผู้นี้จงไปฆ่าภิกขุทั้งหลายเทอะ ว่าอั้น กึ ยํ ก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แล…
Phuk 5:
a. นโม ตสฺสตฺถุ แก่มหาราชอ้ันชะฤๅ นตฺถิ ภนฺเต พระยากล่าวว่า ข้าแห่งเจ้ากู อันว่าจิตใจอันมักใคร่หื้อไปฆ่าภิกขุทั้ง
หลายนั้นบ่มีแห่งผู้ข้า อหํ อันว่าข้า มีอธิบายเป็นกุสลา ก็ใช้ไปด้วยคำว่า ภิกฺขุสงฺโฆ อันว่าภิกขุสังฆะอันพร้อมเพรียงกัน
จงกระทำอุโบสถกรรมเทอะ ว่าอั้น สเจ ตฺวํ กุสลาธิปาโย ภิกขุเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า ตฺวํ อันว่ามหาราช ผิว่ามีอธิบาย
เป็นกุสลาดั่งอั้น อันว่าบาปอันนั้นบ่มีแก่มหาราชแล เอวํ ปาป อันว่าบาปอันนั้นก็มีแก่อำมาตย์ผู้นั้นแล …
z. …ดูรามหาราช เทฺว ธาตุโย อันว่าธาตุทั้งหลาย 2 องค์ คือว่า ดูกด้ำมีดเบื้องขวาองค์ 1 ธาตุเขี้ยวฝางเบื้องขวาองค์ 1
ตโต มักว่า เตสุ ล้ำธาตุทั้งหลาย 2 องค์นั้น มหาราชจงสักการบูชายังธาตุเขี้ยวเบื้องขวานั้นเทอะ จงหื้อยังธาตุดูกด้ำมีด
เบื้องขวาแก่เราเทอะ ครั้นว่ากล่าวยังคำดังนี้แล้ว ท่านจงกล่าวว่าดังนี้เล่า ดูรามหาราช อันว่ามหาราชใช้ยังเราทั้งหลาย
หื้อไปสู่ลังกาทวีปแล้วก็ประมาทอยู่เหตุใดชา ว่าอั้นเทอะ อถ โข ในกาลเมื่อนั้น เจ้าสุมณสามเณรก็มีด้วยดังกล่าวมานี้
แล…
Phuk 6:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ก็รับเอาคำอันสั่งแห่งมหามหินทเถรเจ้าแล้ว ถือเอายังบาตรแลผ้าแล้วสยองขึ้นสู่อากาศในขณะบัดเดี๋ยว
นั้น แล้วไปลงในที่ใกล้ประตูเวียงปาตลีบุตร แล้วไปสู่สำนักแห่งพระยาอโศกธรรมราช แล้วก็บอกกล่าวอัตถะแห่งถ้อย
คำ อันมหามหินทเถรเจ้าหากสั่งนั้นชู่ประการ ราชตุฏฺโฐ อันว่าพระยาอโศกธรรมราชมีใจชมชื่นยินดีรับเอาบาตรแต่มือ
แห่งเจ้าสามเณรแล หื้อสุมณสามเณรฉันข้าวแล้ว อบรมยังบาตรแห่งพระพุทธเจ้า…
z. …อยํ เสนา กาโย อันว่าหมู่โยธาแห่งข้าอันเข้าไปสู่ที่รบสงครามนั้น เป็นข่ายน่านอันกางในป่าคลุมเอายังหมู่เนื้อสัตว์ป่า
นั้น จงมีด้วยคำสัจจะแห่งข้าเทอะ อันว่าคำสัจจะอันนั้นก็มีด้วยประการดั่งอั้นแล เอวํ ราชา ทุฏฺฐคามณีอภย คงฺคาม-
ตีเร ทมิฬ ฆาเฏติ เสสา สพฺเพ อาคนฺตฺวา วิชิตา นครํ ปวิสึสุ อันว่าพระยาทุฏฐคามณีอภัยก็ฆ่าชาวเมืองทมิฬทั้งหลาย
เสียมากนัก มีด้วยประการดังนี้แล อันว่าชาวทมิฬทั้งหลายมวลอันยังหลอดหลอหนี ก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แล…
Phuk 8:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ไปชักเอาก้อนหินมาลาดเลือนไปในพื้นขุมแล้ว อาหรนาเปตฺวา ตีหื้อย่อยด้วยค้อนเหล็กอันใหญ่แล้ว
ก็กระทำหื้อเป็นกระจวนแล กโต จ มุนทฺเธหิ เรียงนั้น พระยาทุฏฐคามณีอภัยหื้อสำแดงยังอันย่ำก้อนหินด้วยช้างพลาย
ใหญ่ทั้งหลาย อันมีตีนหุ้มทุ้มด้วยหนังควายอันหนาหื้อแน่นดีแล้ว ก็หื้อลาดเลือนยังดินนวันติภายบนเหนือหินอันนั้นเล่า
แล้ว อากาสคงฺคาล ด้วยมีแท้นั้น อันว่าต่อมน้ำทั้งหลายในที่ตกลงแห่งน้ำอาสคังคานั้น…
z. ...แลรูปพรานป่าหื้อชิ้นอันหวานแก่พระยาเวสสันตระ แลรูปพระยาเวสสันตระหื้อปิ่นคำแก่พรานป่า แลรูปที่อันพระยา
เวสสันตระอยู่ด้วยเพศอันเป็นนักบวชในท้องดอยวงกต แลรูปพระยาเวสสันตระหื้อทานลูกทั้ง 2 แก่ชูชกพราหมณ์ แลรูป
พระยาเวสสันตระหื้อทานภริยาแก่อินทาสักกะพราหมณ์ แลรูปที่อันชูชกพราหมณ์เอายังกุมารทั้ง 2 แล้วไปสู่ซองหน้าแห่ง
ท้าวสัญชัยนรินทะแล…
Phuk 9:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ด้วย(อา)นุภาพแห่งเทวดานั้น ตโต เรียงนั้น พระยาก็หื้อแปงยังที่ไปชุมนุมแห่งท้าวทั้ง 6 ในท้องวงกตคีรี
แลรูปที่อภิเษกยังพระยาเวสสันตระแลนางราชมัทรี รูปฝนห่าแก้ว7 ประการตกลงในวันเข้าสู่เวียงแห่งพระยาเวสสันตระ
แล รูปอันตายจากอันเป็นพระยาเวสสันตระ แลรูปอันตายจากอันเป็นพระยาเวสสันตระได้ไปเกิดในเมืองฟ้าชื่อดุสิตาแล
ตโต เรียงนั้น พระยาก็หื้อแปงยังรูปเทวดาทั้งหลายอันมาแต่หมื่นโลกจักรวาลราธนาขอเพื่อหื้อลงมาเป็นพระยาเจ้า…
z. …จงเนรมิตยังมณฑปแก้ว 7 ประการในที่อันออกไปปรากฏแห่งเจ้าโสนุตตระสามเณรนั้นเทอะ ในขณะบัดนั้น วิสุกรรม
เทวบุตรก็มาเนรมิตยังมณฑปหื้อแล้วด้วยแก้ว 7 ประการแล อถ สกฺโก ในกาลนั้น พระยาอินทร์อันมีหมู่เทวดาหากแวด
ล้อมเป็นบริวาร เอายังแท่นแก้วทิพย์กับทั้งกระอูบคำทิพย์มาตั้งไว้ในมณฑปแก้วที่นั้นแล้ว ไปรับเอาโกศธาตุแต่มือแห่ง
เจ้าโสนุตตระสามเณรแล้ว ก็เอาไปตั้งไว้ในกระอูบคำเหนือแท่นแก้ว 7 ประการในมณฑปแก้วที่นั้นแล…
Phuk 10:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ตทา ในกาลนั้น อันว่ามหาพรหมก็มาถือฉัตรกั้งแล สันดุสิตเทวบุตรก็ถือเอายังพัดจามรีกวัดแกว่งหื้อ
มีศรีแล สุยา(ม)เทวบุตรทั้งหลายก็ถือเอาพัดค้าวแก้วแกว่งบูชา พระยาอินทาก็เป่าหอยสังข์บูชาแล ท้าวจตุโลกบาลทั้ง
4 ตนมีมือถือสรีกัญไชยอยู่รักษาทั้ง 4 ด้านแล อันว่าเทวบุตรทั้งหลาย 32 ตนมีริทธีอันมากนัก มีมือถือค้อนกระบองอยู่
เฝ้ารักษาแล กุมาริโย อันว่านางเทวดาหนุ่มทั้งหลายอันบูชาด้วยดอกปาริชาตทั้งหลาย แลถือเอายังประทีป…
z. …เต ชนา อันว่าคนทั้งหลายฝูงนั้นแม่นทั้งมวล บุญสมภารได้พ่ำเพ็งมามากหลายในสำนักแห่งพระเจ้าทั้งหลาย เหตุ
สมฺปนฺนา อันบอรมวนด้วยเหตุ 3 ประการ เป็นตรีเหตุ ครั้นว่าได้ฟังธรรมเทศนาอันประกอบด้วยอริยสัจ 4 ประการ มี
ทุกขอริยสัจเป็นต้นในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตเตยยะแล้ว ได้กระทำยังที่สุดแห่งทุกข์ คือว่า ได้ถึงอรหัตผลแล้ว
ก็จักปรินิพพานด้วยปรินิพพานธาตุ อันดับเสียยังวิบากขันธ์ อันดับยังกัมมชรูปบ่หื้อหลอก็มีแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1: 1B-25B (Northern Thai figures) 1-25. Phuk 2: 1B-24B (Northern Thai figures) 1B-13B 1 ต้น-13B, B? 14, B14-24B 15-25. Phuk 3: 1B-22B (Northern Thai figures) 1-22. Phuk 4: 1B-22B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-20B ก ต้น-ม, 21B-22B ฏ-ฐ , 2B-22B (Northern Thai figures) 2-22. Phuk 5: 1B-19B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-8B ก ต้น-ไก, 9A โก, 9B ?, 10B กํ, 11 ก ปลาย,12B-19B ข-โข; 2B-19B (Northern Thai figures) 2-18B , 9A 9, 10B-18B 11-19, 19B ? Phuk 6: 1B-22B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-15B ก(ต้น)-ก(ปลาย), 16B-22B ข-เข. Phuk 8: 1B-22B (alphabetical order in Northern Thai) ก-ผ, 1B-22B (Northern Thai figures) 1-22, 11B สิบเอ็ด, 21B ซาวเอ็ด, 22B ซาวสอง. Phuk 9: 1B (alphabetical order in Northern Thai) ก,1B-15B (Northern Thai figures) 1-15. Phuk 10: 1B-15B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-13B จ-จ (ปลาย), 14B-15B ก-กา, 1B-15B (Northern Thai figures) 1-15.
Subject descriptors or key words