Thupawong - ถูปวงศ์ [phuk 4-6]

Back to the list
Identification
Inv No: 
005_013_B
Bundles: 
9/10
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ถูปวงศ์ผูก 4, ถูปวังสะผูกถ้วน 4, ถูปวงศ์ผูกถ้วน 4, ฐูปโวง, โวหารถูปวงศ์ผูกถ้วน 5, ถูปวงศ์ผูกถ้วน 5, ถูปวงศ์ผูก 6
Uniform Thai title: 
ถูปวงศ์ [phuk 4-6]
Uniform title (transliterration): 
thūpavaṅśa’ (thūpavaṃsa)
Uniform title (transcription): 
Thupawong
Scribe Thai script: 
Phu 6: สามเณรโพธิ
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 4: ทุสีวิไชยเป็นประธาน พร้อมด้วยพ่อแม่ พี่น้อง พ่อออกแม่ออกทุกคน ได้สร้างธรรมถูปวงศ์. Phuk 5: สามเณรคันธะ. Phuk 6: สามเณรโพธิ
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1235
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1873
Calendar Thai script: 
Phuk 4: จุลศักราช 1235 ตัว [พ.ศ. 2416] ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม 10 ค่ำ วัน 2 [จันทร์] ยามแตรจักขึ้นสู่เที่ยง
Phuk 5: จุลศักราช 1235 ตัว [พ.ศ. 2416] ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม ค่ำ วัน 1 [ อาทิตย์] ยามแตรจักใกล้ค่ำ
Phuk 6: จุลศักราช 1235 ตัว [พ.ศ. 2416] ปีก่าเร้า เดือน 11 แรม 11 ค่ำ วัน 3 [อังคาร] ยามแตรใกล้เที่ยง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดรัตนาราม (ต้นแก้ว)
Beginning and end: 
Phuk 4:
a. นโม ตสฺสตฺถุ เรืองงามเหมือนดังผิวน้ำอันประดับไปด้วยดอกอุบลแลดอกบัวขาวอันบานงาม ประการ 1 เป็นดังพื้น
อากาศอันข่ายรัศมีหมู่ดาวทั้งหลายหากซะราบอาบหื้อรุ่งเรืองงามแล พุทธนิมิตอันนั้นอันแวดไปด้วยพยามัปปภา คือ
รัศมีอันขุ่นองอาจงาม แลหุ้มทุ้มด้วยวรรณะรังสีอันประจิตต่าง ๆ คือ ขาว เหลือง ดำ แดง หม่น สิ้ว เป็นดังจอมดอยคำ
อันเกี่ยวไปด้วยอินทธนู คือ สายเงือกรุ้งอันมีรัศมีอันขุ่นแล พุทธนิมิตรูปอันนั้นอันดูงาม…
z. …มันก็กระทำฉันนี้ดีหลีแล อันว่าบาปกรรมพึงจักมีแก่ผู้ใดชา เอกจฺเจ มหาเถรเจ้าลางพร่องกล่าวว่า ดูรามหาราช
อำมาตย์ผู้นี้ มันก็กระทำตามคำจาแห่งมหาราชแล ปาป อันว่าบาปอันนั้นก็พึงมีแก่มหาราชแล เอกจฺเจ ภิกขุลางพร่อง
ก็กล่าวว่า ดูรามหาราช บาปอันนั้นก็มีแก่ท่านทั้ง 2 แล เอกจฺเจ ภิกขุลางพร่องกล่าวว่า ดูรามหาราช อันว่าจิตใจว่า
อำมาตย์ผู้นี้จงไปฆ่าภิกขุทั้งหลายเทอะ ว่าอั้น กึ ยํ ก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แล…
Phuk 5:
a. นโม ตสฺสตฺถุ แก่มหาราชอ้ันชะฤๅ นตฺถิ ภนฺเต พระยากล่าวว่า ข้าแห่งเจ้ากู อันว่าจิตใจอันมักใคร่หื้อไปฆ่าภิกขุทั้ง
หลายนั้นบ่มีแห่งผู้ข้า อหํ อันว่าข้า มีอธิบายเป็นกุสลา ก็ใช้ไปด้วยคำว่า ภิกฺขุสงฺโฆ อันว่าภิกขุสังฆะอันพร้อมเพรียงกัน
จงกระทำอุโบสถกรรมเทอะ ว่าอั้น สเจ ตฺวํ กุสลาธิปาโย ภิกขุเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า ตฺวํ อันว่ามหาราช ผิว่ามีอธิบาย
เป็นกุสลาดั่งอั้น อันว่าบาปอันนั้นบ่มีแก่มหาราชแล เอวํ ปาป อันว่าบาปอันนั้นก็มีแก่อำมาตย์ผู้นั้นแล …
z. …ดูรามหาราช เทฺว ธาตุโย อันว่าธาตุทั้งหลาย 2 องค์ คือว่า ดูกด้ำมีดเบื้องขวาองค์ 1 ธาตุเขี้ยวฝางเบื้องขวาองค์ 1
ตโต มักว่า เตสุ ล้ำธาตุทั้งหลาย 2 องค์นั้น มหาราชจงสักการบูชายังธาตุเขี้ยวเบื้องขวานั้นเทอะ จงหื้อยังธาตุดูกด้ำมีด
เบื้องขวาแก่เราเทอะ ครั้นว่ากล่าวยังคำดังนี้แล้ว ท่านจงกล่าวว่าดังนี้เล่า ดูรามหาราช อันว่ามหาราชใช้ยังเราทั้งหลาย
หื้อไปสู่ลังกาทวีปแล้วก็ประมาทอยู่เหตุใดชา ว่าอั้นเทอะ อถ โข ในกาลเมื่อนั้น เจ้าสุมณสามเณรก็มีด้วยดังกล่าวมานี้
แล…
Phuk 6:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ก็รับเอาคำอันสั่งแห่งมหามหินทเถรเจ้าแล้ว ถือเอายังบาตรแลผ้าแล้วสยองขึ้นสู่อากาศในขณะบัดเดี๋ยว
นั้น แล้วไปลงในที่ใกล้ประตูเวียงปาตลีบุตร แล้วไปสู่สำนักแห่งพระยาอโศกธรรมราช แล้วก็บอกกล่าวอัตถะแห่งถ้อย
คำ อันมหามหินทเถรเจ้าหากสั่งนั้นชู่ประการ ราชตุฏฺโฐ อันว่าพระยาอโศกธรรมราชมีใจชมชื่นยินดีรับเอาบาตรแต่มือ
แห่งเจ้าสามเณรแล หื้อสุมณสามเณรฉันข้าวแล้ว อบรมยังบาตรแห่งพระพุทธเจ้า…
z. …อยํ เสนา กาโย อันว่าหมู่โยธาแห่งข้าอันเข้าไปสู่ที่รบสงครามนั้น เป็นข่ายน่านอันกางในป่าคลุมเอายังหมู่เนื้อสัตว์ป่า
นั้น จงมีด้วยคำสัจจะแห่งข้าเทอะ อันว่าคำสัจจะอันนั้นก็มีด้วยประการดั่งอั้นแล เอวํ ราชา ทุฏฺฐคามณีอภย คงฺคาม-
ตีเร ทมิฬ ฆาเฏติ เสสา สพฺเพ อาคนฺตฺวา วิชิตา นครํ ปวิสึสุ อันว่าพระยาทุฏฐคามณีอภัยก็ฆ่าชาวเมืองทมิฬทั้งหลาย
เสียมากนัก มีด้วยประการดังนี้แล อันว่าชาวทมิฬทั้งหลายมวลอันยังหลอดหลอหนี ก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แล…

Foliation / pagination: 
Phuk 4: 1B-22B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-20B ก ต้น-ม, 21B-22B ฏ-ฐ , 2B-22B (Northern Thai figures) 2-22.
Phuk 5: 1B-19B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-8B ก ต้น-ไก, 9A โก, 9B ?, 10B กํ, 11 ก ปลาย,12B-19B ข-โข; 2B-19B (Northern Thai figures) 2-18B , 9A 9, 10B-18B 11-19, 19B ?
Phuk 6: 1B-22B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-15B ก(ต้น)-ก(ปลาย), 16B-22B ข-เข.
Subject descriptors or key words