Tamnan Phra That Phra Bat Phuk - ตำนานพระธาตุพระบาท [final part]

Back to the list
Identification
Inv No: 
016_006_B
Bundles: 
5/8
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระบาทผูกถ้วน 4, ทำนายพระบาทแลธาตุผูกถ้วน 4, ตำนานพระบาทผูกถ้วน 8, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน 8
Uniform Thai title: 
ตำนานพระธาตุพระบาท [final part]
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ dhātu braḥ pāda
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra That Phra Bat Phuk
Scribe Thai script: 
Phuk 4: อนุภิกขุ. Phuk 8: ปู่นายหนานไชวง (ชัยวงศ์)
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
Phuk 4: เดือน 4/9 ? แรม 8 ค่ำ.
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดเฮี้ย
Beginning and end: 
ผูก 4
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ วนฺทิตฺวา สรีรสา พุทฺธํสทฺธมฺมํ คณุตฺตมํ อิทมฺปิ ปา สารีริกธาตุกถํร วกฺขามีติ ฯ สาธโว ดูรา
สัปปุริสะทั้งหลาย ทีนี้เราจักกล่าวตำนานพระบาทเจ้าแลสารีริกธาตุ พระเจ้าอันมาถปันนาตั้งไว้ในเมืองทั้งหลายนั้นหื้อ
แจ้ง ผู้มีปัญญาพึงรู้ดังจักวิสัชนาไปหน้านี้เทอะ เอกํสมยํ ยังมีในกาลคาบ 1 คือในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสปัญญา
สัพพัญญูเป็นพระแล้ว เทศนาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายไจว้ ๆ นั้นได้ซาววัสสาวันนั้น…
z. …เสลบรรพตฐานที่นี้ภายหน้าจักปรากฏว่า ศิลาผาแรม หมื่นชะแล ไผหันก็จักว่าดอยผาแรม ชะแล แม่น้ำอันนี้ก็ได้
ชื่อว่าแม่น้ำพระเจ้าพระเจ้ามาแรม หมื่นชะแล เมืองอันนี้ก็จักได้ชื่อว่า เมืองพระเจ้ามานอนแรม หมื่นชะแล เมืองอันนี้
คนใจบาป หาศีลบ่ได้ แลมาอยู่ก็บ่ได้ชะแล เทวดาอารักษ์บ่พึงใจ จักกระทำหื้อเป็นอันตรายมากนักชะแล พระพุทธเจ้า
ทำนายฉันนี้แล้ว ตกวันลุนรุ่งเช้าก็เสด็จไปสู่ทิศหนลวงงึมพุ้นก็มีแล…

ผูก 8
a. นโม ย ฯ โยนกโลกสฺมึ ภควา จาริกญจรติ ฯ ดูราโสตุชนสัปปุริสะทั้งหลาย พระพุทธเจ้าแห่งเราก็เอาอรหันตา พระยา
อินทร์ พระยาอโศกไปจระเดินโผดสัตว์แลคนทั้งหลายในเมืองระเขตชู่แห่งแล้ว ก็เสด็จเข้ามาในละแว่นแคว้นเมืองโยนกโลก
คือเมืองยวน ก็มีแล พระพุทธเจ้าก็เข้าไปถึงเมืองพยากไปถึงแม่น้ำอัน 1 ชื่อว่าพยัคฆนที คือว่าแม่น้ำพยาก แล้วพระพุทธ
เจ้าก็สีฟันซ่วยหน้าแล้วนั่งอยู่ในที่นั้น …
z. …ตน 1 คือจุฬกัสสปเถระน้อยเมือนิพพานในระหว่างดอยเมืองมิถิลา คือเมืองห้อ เมืองแส ตน 1 แล คืออัสสชิเถระแล
อตุลเถระ 2 ตนนี้นิพพานในดอยพระบาทผาน้อยเมืองลา ที่หัวแคว้นล้อแล้ว เอาใส่หีดผาแก้วไว้นั้น 1 แล พระยาอินทร์
เมือพิจารณารักษาคราบมหาเถรเจ้าทั้ง 2 ในถ้ำพระบาทผาน้อยที่นั้นดีแล้ว ก็สยองไปด้วยลวงบนหนอากาศ ก็ไปเข็ิดทัน
พระพุทธเจ้าที่ดอยเกิ้งเชียงใหม่ที่นั้นเล่าก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 4: 1B-23B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-13B ก ต้น-ก ปลาย, 14B-23B ข ต้น-เขา สุด.
Phuk 8 : 1B-27B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-11B จิ-จ ปลาย, 12B-24B ส-ส ปลาย, 25B-(27B) ช-ชิ สุด.
Subject descriptors or key words