Tamnan Phra That Phra Bat - ตำนานพระธาตุพระบาท [first part]

Back to the list
Identification
Inv No: 
016_006_A
Bundles: 
5/8
Catalog No: 
TGC Wat Hia, Pua, Nan, No 13.008.03
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
พระบาทผูกต้น, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกต้น, ธาตุผูกถ้วน 2, ตำนานพระบาทผูก 3
Uniform Thai title: 
ตำนานพระธาตุพระบาท [first part]
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ dhātu braḥ pāda
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra That Phra Bat
Scribe Thai script: 
ปู่หนานไชวง (ผูก1), อนุภิกขุ (ผูก 3, 4), ปู่นายหนานไชวง [ชัยวงศ์] (ผูก 8)
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
[ผูก 4] เดือน [4/9] ? แรม 8 ค่ำ
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดเฮี้ย
Beginning and end: 
ผูก 1
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณีนํ ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํติ ฯ สาธโว
ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย มหาการุณิโก นาโถ อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราตนประกอบด้วยมหากรุณาในสัตว์โลกทั้งหลายมาก
นัก ปูเรตฺวา อันพ่ำเพ็งแล ปารมี สพฺพา ยังบารมีธรรมทั้งหลายมวลอันได้ 30 ทัศ กับทั้งมหาบริจาคทานได้ใหญ่ 5 ประ
การ กับทั้งจริยะ 3 ประการกับทั้งสุจริตธรรม 3 ประการเสี้ยงกาลอันนานได้ซาวอสงไขยปลายแสนมหากัป…
z. …ในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว ยังมีอรหันตาเจ้า 7 ตนจึงนำเอาธาตุเข้ามาจุไว้ในประเทศยางจวงที่นั้น ด้วยดั่ง
พระพุทธเจ้าหากทำนายไว้นั้น พร้อมกับด้วยท้าวพระยาเสนาอำมาตย์แล้วชาวเมืองทั้งหลายมากนัก มาขุดขุมลึก 7 วา
ไว้หื้อเป็นที่ไหว้แก่คนแลเทวดาทั้งหลายแล เทวดาตน 1 ชื่อว่าหัสสกะ อยู่รักษาธาตุพระบาทเจ้าแล เทวดาตนนั้นหาก
เป็นหลานพระยาอโศกธรรมราชนั้น ครั้นตายจากเป็นหลานพระยาอโศกลวดได้มาเป็นเทวดาอยู่รักษาธาตุพระบาทยาง
จวงผาด่านที่นั้นก็มีแล…
ผูก 2
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เอกํ สมยํ สตฺถา ธรมาเน ชนปทจริกํ จรมาโน ฯ ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย สตฺถา อันว่าสัพพัญญูพระ
พุทธเจ้าตนเป็นครูแก่คนแลเทวดาทั้งหลายอันยังธรมานตั้งอยู่ หื้อแล้วพุทธกิจ 5 ประการ เอกํ สมยํ ในกาลคาบ 1 พระ
พุทธเจ้าตนมีมหากรุณาก็เอาอรหันตากับทั้งมหาอานนท์เถรเจ้า แม้นพระยาอินทร์ พระยาอโศกตนเป็นเจ้าเมืองกุสินารา
ก็ไปเป็นอุบาสกแห่งพระพุทธเจ้า…
z. …เหตุดั่งอั้นอาจารย์เจ้าจึงขอดคาถาว่า สิงฺคุตตเร มโนรมฺเม กกฺกุสนฺโธ สตฺถาวาโห ธมฺมกรณํ ฐเปติ โกนาคมโน
ธมฺมปชฺโช สุวณฺณทณฺฑํ ฐเปติ กสฺสโป สิริสมฺปนฺโน สุวณฺณจีวรํ ฐเปติ โคตโม สากฺยปุงฺคโว โลกหิตายอฏฺฐเกสญฺจ
ฐเปติ จตาเต มหาธาตุโย อหํ วนฺทามิ สิรสา เตสํ เยว คุเณน สพฺพทุกฺขา ปมุญจิสฺสามิ ดังนี้ ไปชู่วันชู่คืนไจ้ๆ ก็เที่ยง
จักได้ถึงสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอด บ่อย่าชะแล…
ผูก 3
a. เอกํ สมยํ สตฺวา ชนปทรจาริกญฺจมโน ฯ สาธโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย เอกํ สมยํ ยังมีในกาลคาบ 1 สตฺถา อันว่า
สัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นครูแก่คนแลเทวดาทั้งหลาย ก็บังเกิดมหากรุณามักใคร่สั่งสอนโผดสัตว์โลกทั้งหลาย ก็เอา
ภิกขุสังฆอรหันตาทั้งหลาย มีมหาอานนทเถรเจ้าเป็นปัจฉาสมณะกับทั้งพระยาอินทาธิราชถือเอาฉัตรกั้งภายบน…
z. …เมื่อเทวดาอินทร์พรหมลงมาบูชาชินธาตุเจ้านั้น หากหื้อยินปรากฏรสหอมกลิ่นคันธะดอกไม้ของหอมอบรมทั้งมวล
ประการ 1 ปรากฏได้ยินเสียงตุรินนตรี ฆ้อง กลองเป็นต้น เหตุเขาเจ้ามาสงเสพบูชาธาตุเจ้านั้นแล บุคคลทั้งหลายอย่า
กระทำอนาทร อย่าเสียอันร้ายตกในเขตน้ำบ่อที่นั้นบ่ดี เทวดาบ่พึงใจย่อมกระทำหื้อเป็นภัยแล บุคคลผู้ใดได้ไหว้แลบูชา
คารวะครบยำธาตุเจ้าดั่งกล่าวมานี้ ก็จักหื้อแล้วยัง(โล)กียสุขในเมืองคน แลชั้นฟ้าตราบถึงนิพพานบ่อย่าชะแล…
ผูก 4
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ วนฺทิตฺวา สรีรสา พุทฺธํสทฺธมฺมํ คณุตฺตมํ อิทมฺปิ ปา สารีริกธาตุกถํร วกฺขามีติ ฯ สาธโว ดูรา
สัปปุริสะทั้งหลาย ทีนี้เราจักกล่าวตำนานพระบาทเจ้าแลสารีริกธาตุ พระเจ้าอันมาถปันนาตั้งไว้ในเมืองทั้งหลายนั้นหื้อ
แจ้ง ผู้มีปัญญาพึงรู้ดังจักวิสัชนาไปหน้านี้เทอะ เอกํสมยํ ยังมีในกาลคาบ 1 คือในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสปัญญา
สัพพัญญูเป็นพระแล้ว เทศนาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายไจว้ ๆ นั้นได้ซาววัสสาวันนั้น…
z. …เสลบรรพตฐานที่นี้ภายหน้าจักปรากฏว่า ศิลาผาแรม หมื่นชะแล ไผหันก็จักว่าดอยผาแรม ชะแล แม่น้ำอันนี้ก็ได้
ชื่อว่าแม่น้ำพระเจ้าพระเจ้ามาแรม หมื่นชะแล เมืองอันนี้ก็จักได้ชื่อว่า เมืองพระเจ้ามานอนแรม หมื่นชะแล เมืองอันนี้
คนใจบาป หาศีลบ่ได้ แลมาอยู่ก็บ่ได้ชะแล เทวดาอารักษ์บ่พึงใจ จักกระทำหื้อเป็นอันตรายมากนักชะแล พระพุทธเจ้า
ทำนายฉันนี้แล้ว ตกวันลุนรุ่งเช้าก็เสด็จไปสู่ทิศหนลวงงึมพุ้นก็มีแล…

ผูก 8
a. นโม ย ฯ โยนกโลกสฺมึ ภควา จาริกญจรติ ฯ ดูราโสตุชนสัปปุริสะทั้งหลาย พระพุทธเจ้าแห่งเราก็เอาอรหันตา พระยา
อินทร์ พระยาอโศกไปจระเดินโผดสัตว์แลคนทั้งหลายในเมืองระเขตชู่แห่งแล้ว ก็เสด็จเข้ามาในละแว่นแคว้นเมืองโยนกโลก
คือเมืองยวน ก็มีแล พระพุทธเจ้าก็เข้าไปถึงเมืองพยากไปถึงแม่น้ำอัน 1 ชื่อว่าพยัคฆนที คือว่าแม่น้ำพยาก แล้วพระพุทธ
เจ้าก็สีฟันซ่วยหน้าแล้วนั่งอยู่ในที่นั้น …
z. …ตน 1 คือจุฬกัสสปเถระน้อยเมือนิพพานในระหว่างดอยเมืองมิถิลา คือเมืองห้อ เมืองแส ตน 1 แล คืออัสสชิเถระแล
อตุลเถระ 2 ตนนี้นิพพานในดอยพระบาทผาน้อยเมืองลา ที่หัวแคว้นล้อแล้ว เอาใส่หีดผาแก้วไว้นั้น 1 แล พระยาอินทร์
เมือพิจารณารักษาคราบมหาเถรเจ้าทั้ง 2 ในถ้ำพระบาทผาน้อยที่นั้นดีแล้ว ก็สยองไปด้วยลวงบนหนอากาศ ก็ไปเข็ิดทัน
พระพุทธเจ้าที่ดอยเกิ้งเชียงใหม่ที่นั้นเล่าก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1 : 1B-22B (alphabetical order in Northern Thai) 2B-13B ก-ก ปลาย, 14B-22B ข-ไข สุด Phuk 2 : 1B-33B (alphabet. order in Northern Thai) 1B-13B ฅ-ฅ ปลาย, 14B-26B ง-ง ปลาย, 27B-33B จ-เจ สุด Phuk 3 :