Tamnan Phraya Chueang - ตำนานพระยาเจือง [phuk 9-11]

Back to the list
Identification
Inv No: 
004_007_C
Bundles: 
11
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
พระยาเจิงผูก 9, ตำนานพระยาเจือง ผูก 10, พระยาเจิงผูก 11, มหานิทานแห่งพระยาเจืองผูก 11
Uniform Thai title: 
ตำนานพระยาเจือง [phuk 9-11]
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥyā cīöṅ
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phraya Chueang
Scribe Thai script: 
Phuk 10: ธัมมเสนา (สามเณร)
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 10: ธัมมเสนา (สามเณร)
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
no date mentionned in phuks 9-11
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดกลาง
Beginning and end: 
Phuk 9:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ลำดับธรรมเทศนา จายังรามารดาตนแม่สอนยังราชธิดาตนลูกชื่อว่านางง้อม ไป่บอรมวน จึงจาสืบไป
ภายหน้าว่า อมฺม ดูรานาง ยา นารี นางผู้ใด วตฺตสมฺปนฺโน อันประกอบด้วยคลองวัตรบัวรบัตอันดี กาเรตฺวา หื้อแล้ว
รฏฐํ ยังกิจการบ้านเมือง สุขวาสี อันเป็นสุขสบาย ปิยภตฺตุนา กับด้วยผัวรักแห่งตน จิรํ รตฺตา เสี้ยงกาลเหิง ปญฺญาเปตฺวา
ปูไว้ สยนํ ยังเสื่อสาดอาสนาที่อยู่ที่นอน สุมฺพการิตํ อันกระทำยังกิจกรรมเป็นอันดี…
z. …อิทานิ ในกาลบัดนี้ หาหา ปิยา ดูราเจ้าลูกรักแม่ ตุวํ อันว่าเจ้า มา ตมตฺตา อย่าได้ประมาทเหมือนดังกาลอยู่ดอม
แม่ทุกวัน โหตุ ก็จึงมี ตฺวํ อันว่าเจ้า มม รกฺขิต(า) อันเราแม่หากพิภักรักษา สพฺพปทุเส จ ในกระทำผิดทั้งมวล วาสิ ก็อยู่
อิธ ในโรงหลวงที่นี่ ปเคว ดังอันว่าแล จักกล่าวยังเจ้าอันอยู่ไปแม่แลหล้งหลงนี้ชา ตฺวํ อันว่าเจ้า วิสฺสาสิกา อันฉลาด
แกว่นเคยยังคนทั้งหลาย ทีกุลมํ วิยญาตกา เหมือนดังญาติพี่น้องแห่งเรา โหตุ ก็จึงมีแม่เทอะ
Phuk 10:
a. นโม ตสฺสตฺถุ อันตริคะนึงหายังวุฒิสวัสดีบ่มีพยาธิ โรคาเป็นต้นว่า ภโว วา วิภโว อันว่าคลองวุฒิสวัสดีจำเริญบ่เศร้า
เหตุนางเป็นเจ้าแห่งเรา โหติ ก็มี กถํ ดั่งฤๅนั้นชา ชนา อันว่าคนทั้งหลาย วิสฺสาสา อันฉลาด ปรมา ญาติ เสมอดังญาติ
พี่น้องอันล้ำยิ่ง มหาเทวี อันว่านางเทวีผู้ประเสริฐ คือนางจอมคำ ปากฏา อันเป็นผู้ปรากฏในศาสนา ยถาปิจ สิเวยฺยกา
เหมือนดังนางสีเวยยกาอันปรากฏในศาสนาแห่งสัพพัญญูเจ้าแล…
z. …น สมิชฺฌติ ก็ไป่บอรมวน อิทานิ ในกาลบัดนี้ ตทา ในกาลยามนั้น มหามติ อันว่าพระยาเจือง ตนมีผญาอันมาก
มนฺตกุสโล อันฉลาดในอันต้านจารจา อามนฺเตสิวํ ต้านจารจา ราชทูเต ซึ่งนายเมืองพระยาวิเทหราช อิติ ด้วยประการ
ดังนี้ ราชา อันว่าพระยาเจือง กตฺวา กระทำ สกฺการํ ยังเครื่องสักการะรางวัล อคฺฆนียํ อันควรค่าอันมัก ปาตุนํ อันควร
แก่แขก ยถา ปเวณี โดยด่ังท้าวพระยาเขือก่อน ททนฺโต อันจักหื้อ สาสนํ
Phuk 11:
a. นํ ยังราชสาส์น สุขฺยาโรคภาวปุจฺฉนํ ว อันถามข่าวยังภาวะอันมีสุขหาพยาธิโรคาบ่ได้ก็ดี ยังมิตรธรรมทั้งหลาย สมา
อันสวัสดีก็ดี ราชทูตานํ แก่นายเมืองทั้ง 2 ในกาลเมื่ออำลาคำสั่งนั้นแล ยํ ยํ วจนํ อันว่าถ้อยคำอันใด สาธุ อันบ่ดี สุภ-
สมิทฺธํ อันสวัสดี เยน ปกาเรน ด้วยประการฉันใด ยถา มีด้วยประกานฉันใด ราชา อันว่าพระยาเจือง รจิตฺวา ยังนาย
นักการให้เขียน ตํ วจนํ ยังถ้อยคำอันนั้น เตน ปกาเรน ด้วยประการดั่งอั้น เอวํ ตถา ด้วยประการดังนั้น…
z. …อันเป็นใหญ่ แลเป็นที่จั้งที่พึ่งแก่เมืองทั้ง 3 ฐิโต อันตั้งอยู่ มิถิลายํ ในปรางค์ผาสาทอันอยู่กลางเมืองมิถิลา ยังผล
อานิสงส์ปัจจุบันทันต่อหน้าบัดนี้แล เทวา อันว่าเทวบุตรเทวดาทั้งหลาย สํสนฺติ ก็สักเสินยกยอ เตสํ ปุคฺคลานํ ยังบุคคล
ทั้งหลายฝูงหื้อทาน กระทำบุญนั้น อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ในโลกชั่วนี้ชั่วหน้าก็มีแล หิ ด้วยมีแท้ โส ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้
นั้น กโรติ ก็กระทำยังบุญ สุกรํ อันให้กระทำง่าย อย่าให้ช้าให้นานเทอะ…


Foliation / pagination: 
Phuk 9: 1B-19B (alphabetical order in Northern Thai) 1A กา, 1B กู, 14B-19B ก-กื, 1B-19B (Northern Thai figures) 1B-12B 8-19, 13B 9, 14B-19B 1-6, 1A-20A (Arabic figures) 1-39.
Phuk 10: 1B-18B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-18B ก ต้น-ก ปลาย.
Phuk 11: 1B-20B (Northern Thai figures) 1B-9B 1-9, 10B 9, 11B-19B 11-19, 20B 22.