Tamnan Phra Bat Phra That - ตำนานพระบาทพระธาตุ [phuk 1-4]

Back to the list
Identification
Inv No: 
003_017_A
Bundles: 
11
Catalog No: 
TGC Wat Phra Luang, Sung Men, Phrae, No. พร.02.20.131.01
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระบาทพระธาตุผูกต้น, ตำนานพระบาทแลธาตุ / ตำนานพระบาทพระธาตุผูก ๒, ตำนานพระบาทแลธาตุเจ้าผูกถ้วน ๒ / ตำนานพระบาทพระธาตุผูก ๓, ตำนานพระบาทผูกถ้วน ๓ / ตำนานพระบาทผูก ๔, ตำนานแลธาตุผูกถ้วน ๔
Uniform Thai title: 
ตำนานพระบาทพระธาตุ [phuk 1-4]
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ pāda braḥ dhātu
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Bat Phra That [phuk 1-4]
Author Thai script: 
?
Scribe Thai script: 
Phuk 2: กาวีไช. Phuk 4: สามเณรธัมมไชย.
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 2: กาวีไช สาธุพี่หลวงชัยวงศ์เป็นประธาน พร้อมด้วยพ่อแม่ พี่น้องและญาติๆ. Phuk 4: สามเณรธัมมไชย กับมหาอารามธิบดี เจ้าไชยวงศ์ผู้เป็นอาจารย์.
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1245
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1883
Calendar Thai script: 
Phuk 1: จุลศักราช 1245 ตัว [พ.ศ. 2426] ปีก่าเม็ด. Phuk 2: จุลศักราช 1245 ตัว [พ.ศ. 2426] ปีก่าเม็ด เดือน 11 แรม 7 ค่ำ วัน 6 [ศุกร์] ยามกลองดึก. Phuk 3: จุลศักราช 1245 ตัว [พ.ศ. 2426] ปีก่าเม็ด เดือน 11 ขึ้น 9 ค่ำ วัน 1 [ อาทิตย์] ยามตะวันขึ้นสู่เที่ยง. Phuk 4: จุลศักราช 1245 ตัว [พ.ศ. 2426] ปีก่าเม็ด เดือน 12 ขึ้น 12 ค่ำ วัน 5 [พฤหัสบดี] ยามกลองงาย.
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดพระหลวง
Beginning and end: 
Phuk 1:
a. นโม ตสฺสตฺถุ มหาการุณิโก นาโถ หิตา(ย) สพฺพปารมี สพฺพาปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํติ สาธโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย
มหาการุณิโกนาโถ อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายตนประกอบด้วยมหากรุณาในสัตว์ทัั้งหลายมากนัก…
z. …ชื่อว่า ดาหัสสักกเทวดา ว่าอั้น ก็อยู่รักษาธาตุพระบาทเจ้าแลเทวดาตนนั้น หากเป็นหลานพระยาอโศกธรรมราชานั้น ครั้น
ตายจากอันเป็นหลานพระยาอโศกราชแล้ว ก็ลวดได้มาเป็นเทวดาอยู่รักษาธาตุแลพระบาทยางจวงที่นั้น ก็มีวันนั้นแล…
Phuk 2:
a. นโม ตสฺสตฺถุ เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ สตฺถา ธรมาโน ชนปทจาริกํ จรมาโน ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย สตฺถา อันว่า
สัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นครูแก่คนแลเทวดาทั้งหลายอันยังธรมานตั้งอยู่ หื้อแล้วพุทธกิจ ๕ ประการ…
z. …สากยปุงคโว โลกหิตาย อฏฺฐเกญฺจ ฐเปติ จตฺตาโร เต มหาธาตุโย อหํ วนฺทามิ สิรสา เตสํ เยว คุเณน สพฺพทุกฺขา
ปมุญฺจิสฺสามิ ดังนี้ไปไจ้ๆ ชู่วันชู่คืนไจ้ๆ ก็เที่ยงว่าจักได้ถึงสุข ๓ ประการ มีนิพพานเป็นยอด บ่อย่าชะแล…
Phuk 3:
a. เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ สตฺถา ชนปทจริกญฺจรมาโน สาธโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย เอกํ สมยํ ยังมีในกาลคาบ ๑
สตฺถา อันว่า สัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นครูแก่คนแลเทวดาทั้งหลาย ก็บัังเกิดมหากรุณามักใคร่สั่งสอน…
z. …อย่าเสียอันร้ายตกใกล้เขตน้ำบ่อที่นั้นบ่ดี เทวดาบ่พึงใจ ย่อมกระทำหื้อเป็นภัยแล บุคคลผู้ใดได้ไหว้ แลบูชาคารวะครบ
ยำธาตุเจ้าดังกล่าวมานี้ ก็จักหื้อแล้วยังโลกิยสุขในเมืองคน ชั้นฟ้า ตราบถึงนิพพาน บ่อย่าชะแล…
Phuk 4:
a. วนฺทิตฺวา สิรสา พุทฺธํ สทฺธมฺมคุณุตฺตมํ อิทมฺปิ ปาสาทสารีริกธาตุกถํ วกฺขามีติ สาธโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย
ทีนี้เราจักกล่าวตำนานพระบาทเจ้าแลสารีริกธาตุพระเจ้าอันมาถปันนาไว้ในเมืองทั้งหลายหื้อแจ้ง ผู้มีประหยาพึงรู้…
z. …หมื่นชะแล เมืองอันนี้คนใจบาปหาศีลหาบุญบ่ได้แล จักมาอยู่ก็บ่ได้ชะแล อยู่บ่วุฒิจำเริญแล เหตุเทวดาอารักษ์บ่
พึงใจนั้น จักกระทำหื้อเป็นอันตรายมากนักชะแล พระพุทธเจ้าทำนายฉันนี้แล้ว ตกวันลุนรุ่งเช้าก็เสด็จไปสู่ทิศหนลวงงิมพ้น
ก็มีแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1 : 1B-14B, 15B-22B (alphabetical order in Northern Thai) ก ต้น-ก ปลาย, ข ต้น-แข. Phuk 2: 1B-12, 13B-24B, 25-28B (alphabetical order in Northern Thai) ก ต้น-ก ปลาย, ง ต้น-ง ปลาย, ข ต้น-ขุ. Phuk 3: 1B-9B (Northern Thai figures)1-9, 10B-20B (alphabetical order in Northern Thai) ก-ฏ. Phuk 4: 1B-22B (Northern Thai figures) 1-22.