Tamnan Phra Bat Phra That - ตำนานพระบาทพระธาตุ [phuk 5-8]

Back to the list
Identification
Inv No: 
003_017_B
Bundles: 
11
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
พุทธตำนานผูกถ้วน ๕, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน ๕ / ตำนานพระบาทพระธาตุผูก ๖, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน ๖
ตำนานพระบาทพระธาตุผูกเจ็ด, ตำนานพระบาทผูก ๗ / ตำนานพระบาทถ้วน ๘ พระธาตุ, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน ๘
Uniform Thai title: 
ตำนานพระบาทพระธาตุ [phuk 5-8]
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ Pāda braḥ dhātu
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Bat Phra That
Scribe Thai script: 
Phuk 5: สวาธุเจ้าไชยวงศ์. Phuk 7: สามเณรพินทา. Phuk 8: ปัญญาวงศ์ และ กาวี (สามเณร).
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 7: สาธุพี่เจ้าไชยวงศ์เป็นเค้า. Phuk 8: สาธุหลวงเจ้าไชยวงศ์.
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1245
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1883
Calendar Thai script: 
Phuk 5: จุลศักราช 1245 ตัว [พ.ศ. 2426] ปีก่าเม็ด เดือน 3 (7) แรม 12 ค่ำ วัน 5[พฤหัสบดี]. Phuk 6: Phuk 6: จุลศักราช 1245 ตัว [พ.ศ. 2426] ปีก่าเม็ด เดือน 11 แรม 7 ค่ำ วัน 7 [เสาร์] ยามกลองแลง. Phuk 7: จุลศักราช 1245 ตัว [พ.ศ. 2426] ปีก่าเม็ด เดือน 11 ขึ้น 4 ค่ำ วัน 3 [อังคาร] ยามตะวันแลง. Phuk 8: จุลศักราช 1245 ตัว [พ.ศ. 2426] ปีก่าเม็ด เดือน 11 แรม 14 ค่ำ วัน 5 [พฤหัสบดี] .
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดพระหลวง
Beginning and end: 
Phuk 5:
a. ตโต ภควา สิลายํ ยถา หิ รนฺตํ วิหริตฺวา ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย ภควา อันว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่สำราญในศิลาผาแรม
ที่นั้น ตามกาลควรแล้วในวันเดือน ๔ ออกค่ำหนึ่ง ก็เสด็จออกจากผาแรมที่นั้น ก็ไปรอดที่ ๑…
z. …แม่นเทียวทางบกก็จักเป็นภัยอันตรายแล ผิว่ากระทำอนาทรผิดอารักษ์ที่รักษาที่นั้น แลบ่บูชาหื้อชอบหื้อดี แม่น
ไปเยียะสร้างไร่นาก็บ่สมริทธี เพื่ออารักษ์ไปบีบเบียนนั้นชะแล พระพุทธเจ้าก็ทำนายพระบาทหาดน้ำผาคำแลพระบาท
ผาสองไว้บ้านเสี่ยวบ้านฝายฉันนี้ก็มีแล…
Phuk 6:
a. ตโต ภควา พยากรณมกาสิ จตฺตาโร เต วานิชา นาวายํ อาสนํ ปญฺญาเปตฺวา ภควนฺตํ อภิรธายีติ ดูราโสตุชน
สัปปุริสะทั้งหลาย ภควา อันว่าพระพุทธเจ้าก็กระทำแล้วยังอันทำนายยังพระบาทเจ้าอันมีในหาดผาคำดีดังนี้ก็มีแล…
z. …พระพุทธเจ้าเทศนาแก่มหาอานนทเถระด้วยประการดังนี้แล้ว มหาอานนทเถระตนเป็นอรหันตา แลพระยาอินทร์ พระยา
อโศก แลเทวดา อารักษ์ทั้งหลายได้สดับรับฟังธรรมเทศนาอันนี้แล้วก็กระทำสาธุการซึ่งธรรมเทศนาแล้วก็บูชาตามประหยา สติ
กำลังแห่งตนก็มีวันนั้นแล …
Phuk 7:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ปุนทิวเส ภควา ตตฺร ปิณฺฑาย ปริกํ ปกฺกจิรมาทาย ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา สงฺฆฏิจีวรํ ดูรา
สัปปุริสะทั้งหลาย ปุนทิวเส ในวันลุนนั้น คืนในวันเดือน ๕ ออกค่ำ ๑ นั้น ภควา พระพุทธเจ้าก็ลุกในกาลเมื่อเช้าแล้ว…
z. …เมืองแช่ก็มาไว้พระบาทเชียงผาแล้ว ก็มาไว้พระบาทแดนเมืองมางแล้วก็เสด็จออกไปเมืองมาง ไปเมตตาทัมมิละชาว
ดอยแล้ว ชนบทบ้านเมือง ในเมืองเมมรัฐ คือเชียงตุง คือละแวกแคว้นเมืองเขินทั้งมวลชู่แห่ง ก็ย่ำรอยไว้ยังพระบาทตามอันควร
เพื่อหื้อเป็นที่ไหว้แลบูชาแก่คนแลเทวดาทั้งหลายก็มีแล…
Phuk 8:
a. โยนกโลกสฺมึ ภควา จาริกญจรติ ดูราโสตุชนสัปปุริสะทั้งหลาย พระพุทธเจ้าแห่งเราก็เอาอรหันตาแลพระยาอินทรา
พระยาอโศก ไปจระเดินโผดสัตว์แลคนทั้งหลายในเมืองเขมรัฐชุแห่งแล้ว ก็เสด็จเข้ามาในแวกแคว้นเมืองโยนกโลก…
z. …ในดอยพระบาทผาน้อยเมืองลาที่หัวแคว้นลอแล้ว เอาใส่หีดผาแก้วไว้นั้น ๑ แล พระยาอินทร์ก็เมือพิจารณารักษา
คราบมหาเถรเจ้าทั้ง ๒ ในถ้ำพระบาทผาน้อยที่นั้นดีแล้ว ก็สยองไปลวงบนหนอากาศ ก็ไปเขิดทันพระพุทธเจ้าที่ดอยเกิ้ง
เชียงใหม่ที่นี้เล่า ก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 5: 1B-10B, 11B-23B (Northern Thai figures) 1-10, 1(ส)-13. Phuk 6: 1B-14B, 15B-23B (alphabetical order in Northern Thai) ก ต้น-ก ปลาย, ข ต้น-ไข. Phuk 7: 1B-13B, 14B-26B (alphabetical order in Northern Thai) ก-ก ปลาย, ข ต้น-ข ปลาย. Phuk 8: 1B-8B, 9B-26B (alphabetical order in Northern Thai) อ-โอ, ก-ท.