Buddha/Footprint

Buddha Tamnan (Phuttha Tamnan) - พุทธตำนาน [phuk 9-11]

004_003_C
พุทธตำนานหลวงผูกถ้วน 9, ตำนานธาตุพระบาทผูกถ้วนเก้า, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วนสิบ, ตำนานพระเจ้าเลียบโลกผูก 11, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน 11, พุทธตำนานหลวงผูกถ้วน 11.

Tamnan Phra Bat Phra That - ตำนานพระบาทพระธาตุ [phuk 9-11]

003_017_C
ตำนานพระบาทพระธาตุผูกเก้า, ตำนานธาตุพระบาทผูกถ้วนเก้า / ตำนานพระบาทพระธาตุผูก ๑๐, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วนสิบ, พุทธตำนานเลียบโลก, พุทธตำนานผูก ๑๐ / พุทธตำนานผูกถ้วนสิบเอ็ด, ตำนานพระบาทพระธาตุผูกถ้วน ๑๑

Tamnan Phra Bat Phra That - ตำนานพระบาทพระธาตุ [phuk 5-8]

003_017_B
พุทธตำนานผูกถ้วน ๕, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน ๕ / ตำนานพระบาทพระธาตุผูก ๖, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน ๖ ตำนานพระบาทพระธาตุผูกเจ็ด, ตำนานพระบาทผูก ๗ / ตำนานพระบาทถ้วน ๘ พระธาตุ, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน ๘

Tamnan Phra Bat Phra That (Phra Chao Liap Lok) - ตำนานพระบาทพระธาตุ (ตำนานพระเจ้าเลียบโลก)

019_003
Phuk 1: ตำนานพระเจ้าถปันนาธาตุบาท, ตำนานพระบาทแลธาตุ, ตำนานพระเจ้าเลียบโลก. Phuk 4: ตำนานธรรมพระโลกเลียบ, ตำนานธาตุ. Phuk 5: เลียบโลก, ตำนานเลียบโลก. Phuk 6: ตำนานพระบาทเลียบโลกเจ้า. Phuk 7: พระเจ้าทำนายพระบาท, ธาตุ. Phuk 9: ธาตุพระบาทพระเจ้าเลียบโลก.

Tamnan Thaen Phra - ตำนานแท่นพระ

023_005
ตำนานแท่นพระ, ตำนานผาหลวงแท่นพระ

Tamnan Phra Chao Liap Lok - ตำนานพระเจ้าเลียบโลก

021_017
ตำนานพระเจ้าเลียบโลกผูกต้น, ตำนานพระบาทแลพระธาตุผูกต้น, โวหารพระเจ้าเลียบโลกผูกต้น [phuk 1]; ตำนานธาตุผูกถ้วน 4, พระเจ้าเลียมโลก [phuk 4]; ตำนานพระบาทธาตุผูก 5; ตำนานพระบาทผูก 7; ตำนานธาตุพระเจ้าผูกถ้วน 9; พุทธตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วนสิบ.

Tamnan Phra Bat Wang Phra Yawai Phra That Chao Muang Kham - ตำนานพระบาทวังพระยวายพระธาตุเจ้าม่วงคำ

021_005
ตำนานพระบาทวังพระยวายพระธาตุเจ้าม่วงคำ, ตำนานม่วงคำพระบาทวังพระยวาย

Tamnan Phra Bat Wang Phra Yawai Phra That Chao Muang Kham - ตำนานพระบาทวังพระยวายพระธาตุเจ้าม่วงคำ

021_004
ตำนานพระบาทวังพระยวายพระธาตุเจ้าม่วงคำ, ตำนานม่วงคำพระบาทวังพระยวาย

Buddha Tamnan (Phuttha Tamnan) - พุทธตำนาน [phuk 1-4]

004_003_A
ตำนานพระบาทแลธาตุ, ตำนานผูกต้น [phuk 1], ตำนานพระบาทแลธาตุเจ้า [phuk 2], พุทธตำนาน [phuk 3,4], พุทธตำนานพระบาทผูก 5, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน 6, ตำนานพระบาทผูก 7, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน 8, พุทธตำนานหลวงผูกถ้วน 9, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วนสิบ, ตำนานพระเจ้าเลียบโลกผูก 11