Tamnan Phraya Tham 5 [Ha] Ton - ตำนานพระยาธรรม ๕ ตน

Back to the list
Identification
Inv No: 
020_007
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระยาธรรม 5 ตน, ตำนานขุนธรรมราช 5 ตน 5 พระองค์, ตำนานพระยาธรรมราช 5 พระองค์
Uniform Thai title: 
ตำนานพระยาธรรม ๕ ตน
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥyā dharma 5 tan
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phraya Tham Ha Ton
Scribe Thai script: 
หนานสี
Donator / sponsor (Thai script): 
หนานสี พร้อมด้วยภริยา บุตร ลูกเต้าทุกคน มหาสวาธุเจ้าหลวงเงินเป็นเจ้าภาพใบลาน
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่ตั๋ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ วิสุทฺธิกรุณา พุทฺธํ สมฺพุทฺธปูชิตํ ธมฺมสธมฺมราชา สพฺภรํ สงฺฆํ นตฺวา โลกนาถํ เทวปูชิตํ สพฺพรา-
ชนปาปํ นิราคตํ ฯ ศรีสุขสวัสดี ทีนี้จักกล่าวตำนานขุนธรรมราช 5 พระองค์อันจักมาค้ำชูศาสนาใน 5,000 พระวัสสาภาย
หน้าก่อนชะแล บุคคลผู้มีปัญญาพึงรู้ดังเราจักได้ปวัตติเทศนาไปภายหน้านี้เทอะ สตฺถา อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้า
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทีปตฺวา ได้ตรัสปัญญาสัพพัญญู ลุกในปีเต่าสันเดือน 6 เพ็ง เม็งวันพุธ ไทยเมิงเร้า…
z. …อินทร์ พรหม เทวบุตร เทวดาทั้งหลายได้แสนตนมีสมภารแก่กล้าก็ได้ถึงโสดา สกิทาคา อรหันตา ตามบุญสมภารแห่ง
เขาก็มีมากนัก วันนั้นแล บุคคลหญิงชายทั้งหลายในโลกได้สดับรับฟังยังตำนานขุนธรรมราช 5 พระองค์นี้ ก็จำไว้ในมโน
ทวารวิถีจิตแห่งตนกระทำกุศลบุญ แลรักษาศีลไปไจ้ๆ ก็จักพ้นจากภัยทั้งหลาย 25 จำพวกนี้แล้ว ก็จักได้ถึงสุข 3 ประการ
มีเมืองฟ้าแลเมืองคน มีมหานิพพานเจ้าเป็นยอด บ่อย่าชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-21B (Northern Thai figures) 1-21