Tamnan Phraya Tham Mueang Phukam - ตำนานพระยาธรรมเมืองพุก่ำ

Back to the list
Identification
Inv No: 
020_008
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระยาธรรมจากเมืองพุก่ำ, ตำนานพระยาธรรมเจ้า, ตำนานอนาคตธรรมิกราชเจ้า, ธรรมตำนานพระยาธรรมิกราช
Uniform Thai title: 
ตำนานพระยาธรรมเมืองพุก่ำ
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥyā dharma mīöṅ bukaṃ1
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phraya Tham Mueang Phukam
Scribe Thai script: 
หนานสี
Donator / sponsor (Thai script): 
มูลศรัทธาหนานสี พร้อมด้วยภริยา บุตร ลูกเต้าทุกๆ คน และมหาสาธุเจ้าห่วงเป็นเจ้าภาพใบลาน
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่ตั๋ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ สิทฺธิกาลํ อนาคตํ ธมฺมิกราชํ กเถสฺสามิ มม วจนํ สุณาถ มนุสฺสา
ทรา ตโต ปฏฐาย ฯ จำเนียรแต่เมื่อพระพุทธเจ้าแห่งเราจักเข้าสู่นิพพาน ก็มาถปันนาไว้ยังศาสนา 5 พันปี ในเมื่อศาสนา
ได้พันปลาย 5 สิบปีนั้น กลียุคจักเกิดในหน้าแผ่นดินทั้งมวล ถึงเมื่อศักราชได้พัน 7 ร้อย 8 สิบ 5 ปลายตัว 1 นั้น ลื้อเขียน
เขาจักกวนเกากันเภียงภาย ลื้อนั้นจักฉิบหายตายมากนักแล…
z. …ลูกท่านได้เป็นพระยาแทนพ่ออายุก็ได้ 2 ร้อยปี ในขณะยามนั้น คนทั้งหลายย่อมมีสุขในระหว่าง 4 ร้อยปีนั้นชุคน หา
อันตรายบ่ได้สักคนเที่ยงแท้ดีหลีบ่อย่าชะแล ตำนานพระยาธรรมเจ้าอันนี้ได้มาแต่เมืองพุก่ำโพ้นมาแล อนาคตธรรมิกราช
อันนี้บุคคลหญิงชายทัั้งหลายรักษาไว้ไหว้บูชาดั่งอั้น ครั้นว่าท่านได้เป็นพระยาธรรม ท่านก็จักเอาไปถามดูแล้วก็จักหื้อข้าว
ของอันมากนักมากว่าแสนคำแก่คนผู้นั้นชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-10B (alphabetical order in Northern Thai) อ-แอ
1B-10B (Northern Thai figures) 1-10