Tamnan Mueang Rawaek - ตำนานเมืองระแวก

Back to the list
Identification
Inv No: 
020_009
Bundles: 
1
Catalog No: 
058 Microfilm CMU
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานเมืองระแวก, ตำนานแห่งพระพุทธเจ้าไว้ศาสนาในเมืองระแวก
Uniform Thai title: 
ตำนานเมืองระแวก
Uniform title (transliterration): 
taṃnān mīöṅ raḥvèk
Uniform title (transcription): 
Tamnan Mueang Rawaek
Scribe Thai script: 
หนานสี
Donator / sponsor (Thai script): 
มหาสาธุเจ้าห่วงเป็นเจ้าภาพใบลาน
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่ตั๋ง
Beginning and end: 
a. ศรีสวัสดี ศักราชได้ 9(0)8 ตัว ในปีขอมพิสัยไทยภาษาว่าปีกัดไส้ ฟ้ามังทราไปเอาเมืองล้านช้าง วันนั้นยังมีลูกแสนเชียง-
แลงผู้ 1 มันไปเอาราชการเมืองปีนั้น มันได้เข้าไปรอดเมืองระแวกปี 1 ลวดได้รู้ตำนานนั้นแล นโม ตสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ ทีนี้จักกล่าวพระเจ้าโคตมะเจ้าทำนายไว้เมื่อพระพุทธเจ้ายังธรมาน วันนั้น ยังมีหมู่อรหันตาเจ้าทั้ง-
หลายได้หมื่นตน มีมหาอานนท์เถรเจ้าเป็นประธานก็จระเดินไปรอดประเทศที่ตั้งเมืองระแวก…
z. …ถึงเมื่อวันลุนเจ้าภิกขุทั้งหลายก็หนีไปไกลพระพุทธเจ้า เมื่อนั้นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็จระเดินถึงเมืองกุสินาราอัน
เป็นที่อยู่พระเจ้าจักนิพพาน พระเจ้าก็นั่งอยู่สำราญในท่ามกลางไม้รัง 2 ต้นตามสำราญแล พระก็นิพพานไปแลกล่าวเป็น
ตำนานนี้ไว้หื้อเป็นไม้ไต้ส่องโลกา พระชินนามังมรณาจักไปรอดยอดเวียงแก้ว คือว่านิพพาน พระก็สั่งเจ้าอานนทเถรชู่อัน
พร้อมแล้ว พระพุทธเจ้าตนผ่านเผ้าโผดโลกากษัตราสั่งแล้ว ลวดเข้าสู่เวียงแก้วยอดนิพพาน…
Foliation / pagination: 
1B-6B (Northern Thai figures) 1-6
Subject descriptors or key words