Tamnan Kapilawatthu - ตำนานกัปปิลวัตถุ

Back to the list
Identification
Inv No: 
020_010
Bundles: 
1
Catalog No: 
061 Microfilm CMU
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานกัปปิลวัตถุ
Uniform Thai title: 
ตำนานกัปปิลวัตถุ
Uniform title (transliterration): 
taṃnān kăppilavătthu
Uniform title (transcription): 
Tamnan Kapilawatthu
Scribe Thai script: 
หนานสี
Donator / sponsor (Thai script): 
มหาสาธุเจ้าห่วงเป็นเจ้าภาพใบลาน
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่ตั๋ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ กปฺปิลวตฺถุตสฺมึ นิโคฺรธอาราเม อถ โข ภควา สากฺยมุนี อโหสิ ฯ อถ ในกาลเมื่อน้ัน ภควา อันว่า
พระพุทธเจ้าอันเป็นชาวศากยะราช ก็อยู่สำราญในนิโครธอารามเมืองกัปปิลวัตถุนคร พระก็ปรารภซึ่งตระกูลทัั้งหลายอัน
ได้ 8 หมื่น 4 พันตระกูล อันมีพระยาศรีสุทโธทนะมหาราชแลนางปชาบดีโคตมีมหาเทวีเป็นเค้าเป็นประธานแก่ชาวศากยะ
ทั้งหลาย อันได้ 8 หมื่น 4 พันตระกูล พระก็ปวัตติเทศนาธรรมตำนานกัปปิลวัตถุหื้อมหาอานนท์ไปเมื่อหน้าว่าดังนี้…
z. …ยามนั้นเขาก็จักมาเป็นบริวารสร้างเมืองเชียงใหม่ แลศาสนาพระพุทธเจ้าหื้อก้านกุ่งรุ่งเรืองมามากนักได้ชื่อว่าสุชนาลัย
เชียงใหม่ ไปภายหน้าหมื่นชะแล ดูราอานนท์ ตำนานกัปปิลวัตถุอันนี้บุคคลผู้ใดได้สร้างไว้แลเขียนไว้ไหว้สักการบูชาก็หาก
จักได้หันหน้าพระยาธรรมิกราช แลได้ร่วมพระอริยเมตเตยะเจ้าอันจักลงมาเป็นพระภายหน้าหมื่นชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-15B (Northern Thai figures) 1-15