Tamnan Kukham - ตำนานกู่คำ

Back to the list
Identification
Inv No: 
021_001
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานกู่คำ, นิทานตำนานวัดกู่คำเมืองนคร, ตำนานวัดกู่คำ, ตำนานวัดกู่คำเมืองนคร
Uniform Thai title: 
ตำนานกู่คำ
Uniform title (transliterration): 
taṃnān kū1gaṃ
Uniform title (transcription): 
Tamnan Kukham
Donator / sponsor (Thai script): 
ปู่หนานกาวี ถวายไว้วัดแม่วะหลวง
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1316
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1954
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1316 ตัว [พ.ศ. 2497] ปีสะง้า เดือน 10
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่วะหลวง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ศรีสวัสดี มังคลานิทาวรกถาทีนี้จักกล่าวนิทานตำนานวัดกู่คำเมืองนคร อันคนทั้งหลายกล่าวว่าวัดกู่ขาว
กู่แดง ต่อเท่ากาลบัดนี้หื้อแจ้งก่อนแล เอกสฺมึ กิร สมเย ยังมีในกาลคาบหนึ่ง มุนินฺโท อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเรา วิหรนฺโต
ก็อยู่สำราญในป่าเชตวันอารามในเมืองสาวัตถีที่นี้แล ในกาลนั้นอายุพระพุทธเจ้าได้ 70 ปีก็มีแล พระพุทธเจ้าแห่งเราตั้ง
แต่ได้ตรัสปัญญาสัพพัญญูเหนือแท่นแก้วเค้าไม้มหาโพธิ์ที่นั้น…
z. …ในวันนั้นเป็นวันเดือน 6 เพ็ง ใสส่องแจ้งดูงามมากนักแล เมื่อนั้นพระยาก็หื้อคนทั้งหลายขนเอาเงินคำทั้งหลายฝูงนั้น
ลงใส่ประจุไว้ใน ปราถนาเป็นอรหันตสาวกดั่งอั้นก็ดี แม้นจักปรารถนาเป็นสะคร่วยเศรษฐีคหบดีดั่งอั้นก็ดี แม้นจักปรา-
รถนาเอาเงินคำ แลสมบัติลูกเมียผู้ประเสริฐดั่งอั้นก็ดี ก็จักได้ดังคำมักคำปรารถนาบ่อย่าชะแล เหตุพระพุทธเจ้าเทศนาว่า
ลิขิตกิญจิ ตํ ปูชํ ธาลนํ ว่าดังนี้ แม้นได้ฟังก็ดีได้บูชาก็ดี ก็จักได้เสวยผลอานิสงส์มากนักชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-8B (alphabetical order in Northern Thai) ก-ช