Tamnan Phra Non - ตำนานพระนอน

Back to the list
Identification
Inv No: 
021_002
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระนอน, นิทานตำนานแห่งพระนอนพระเจ้า
Uniform Thai title: 
ตำนานพระนอน
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ nàn
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Non
Scribe Thai script: 
ญาวุฒิภิกขุ เขียนเมื่ออยู่วัดพระนอนขอนม่วง
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1268
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1906
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1268 ตัว [ พ.ศ. 2449] ปีรวายไจ้ เดือน 11 แรม 12 ค่ำ วัน 6 [ศุกร์]
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่วะหลวง or วัดพระนอนขอนม่วง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ นมามิ ติรตนตฺตยํ พุทฺธจาริตฺตี จารเน โสริกธาตุ ปติฏฺฐาติ จริตกํ กตฺวา ปกฺโขมิ สพฺพอนฺตราโย
วินสฺสนฺตุ อวเสตา ฯ ดูราโสตุชนะสัปปุริสะทั้งหลาย จงตั้งโสตาประสาทหูดาฟังยังนิทานตำนานแห่งพระนอนพระเจ้า ตน
ประเสริฐนี้เทอะ เอกํ สมยํ ยังมีในกาลคาบ 1 วันนั้น ภควา อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราไป่นิพพานเทื่อ วันนั้น พระก็สถิต
สำราญในคันธกุฎีอันมีในเมืองสาวัตถี…
z. …นำมาสักการบูชาด้วยครบยำแล้ว แลฟังยังพระตำนานนิทานอันนี้ดั่งอั้นบุคคลหญิงชาย คฤหัสถ์ นักบวชทั้งหลายฝูง
นั้นตายก็บ่ได้ไปสู่ที่ร้ายอบายทั้ง 4 ก็เทียนย่อมได้ไปเกิดในสุคติ คือ สวรรค์เทวโลกชุชาติแล แม้นปัจจุบันอันนี้ก็ดี ก็เทียน
ย่อมพ้นจากอุปัทวะกังวลอันตราย 5 ประการ มีน้ำแลไฟเป็นต้น แม้นบุคคลผู้ใดแลได้แต้มได้เขียนด้วยตนก็ดี ได้จ้างท่าน
ผู้อื่นแต้มเขียนก็ดี ก็จักมีผลอานิสงส์กว้างขวางมากนักในชั่วนี้ชั่วหน้าแก่บุคคลทั้งหลายฝูงนั้นแท้บ่สงสัยชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-16A (alphabetical order in Northern Thai) 1B-15B ก-น, 16A ป
1B-16A (Northern Thai figures) 1B-15B 1-15, 16A 16