Tamnan Phra Maha That Suthep Chao - ตำนานพระมหาธาตุสุเทพเจ้า

Back to the list
Identification
Inv No: 
023_010
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
นิทานตำนานพระมหาธาตุสุเทพเจ้า, ตำนานพระมหาธาตุเจ้าสุเทพ, ธรรมตำนานพระมหาธาตุสุเทพเจ้า
Uniform Thai title: 
ตำนานพระมหาธาตุสุเทพเจ้า
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ mahā dhātu sudeba cau2
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Maha That Suthep Chao
Scribe Thai script: 
สามเณรดวงดี
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1280
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1918
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1280 ตัว [พ.ศ. 2461] ปีเปิกสะง้า เดือน 12 แรม 13 ค่ำ วัน 5[พฤหัสบดี] ยามฉันเพลแล้ว
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าตึงกลางทุ่ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ วรชินามธาตุ โชเตนฺติ วนฺทิตฺวา สิรสา นาถํ ธมฺมํ สงฺฆฺจ สาธุกํ วาสุเทวมหาธาตุนิทานํ กเถสฺสมหํ
ข้าไหว้แล้วด้วยดีด้วยสามัตถะกาย วาจา จิต ยังมีพระพุทธเจ้าตน 1 เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งมวล แลนวโลกุตรธรรมเจ้า
9 ประการ สิบกับทั้งพระปริยัติ แลพระสังฆเจ้า 2 ประการ คือ อริยสงฆ์ แลสมมุติสงฆ์ด้วยหัวแห่งข้าแล้ว จักกล่าวยัง
นิทานตำนานพระมหาธาตุสุเทพเจ้าในกาลบัดนี้แล…
z. …เหตุดั่งอั้นคนทั้งหลายหญิงชายทั้งหลายผู้ใดได้ไหว้นบครบยำ สักการบูชาด้วยมือสิบน้ิวก็ดี ด้วยขียาบูชามีต้นว่า ข้าว
ตอกดอกไม้ จันทน์มัน คันธะของหอมก็ดี บูชาด้วยเงินคำก็ดี เสื้อผ้า แก้วแหวน ข้าวน้ำ โภชนะอาหารทั้งหลายก็ดี จงระนึก
คึดถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยบทว่า เส ภควา อิปิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ นี้แล้ว ใส่ใจระนึกไปดังนี้ไจ้ๆ อย่าว่าจักได้ปากจากับด้วย
ผู้ใดสักคนยามเมื่อผ้งประทักษิณนั้นเทอะ จักปรารถนาเย่ิงใดก็เที่ยงสมริทธีชุประการชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-11B (Northern Thai figures) 1-11