Jataka

Ka Phueak (Mulla Sakkhi Prathit Tin Ka) - กาเผือก (มูลสักขีประทีษตีนกา)

010_002
แม่กาเผือก, มูลสักขีประทีษตีนกา

Tham Phraya Nu Phueak - ธรรมพระยาหนูเผือก

023_016
มูสิกาพระยาหนูเผือกรักษาศีล 5 บ่ขาด, ธรรมพระยาหนูเผือกจำศีล

Tamnan Kamphra Ngua Noi - ตำนานกำพร้างัวน้อย

023_003
ตำนานกำพร้างัวน้อย, ธัมม้ตำนานงัวน้อย, ธัมม้ตำนานงัวหน้อย

Tamnan Ngua Noi - ตำนานงัวน้อย

002_022
ตำนานงัวน้อย / ห้องงัวน้อย

Mula Ka Phueak - มูลกาเผือก

006_012
มุลละกาเผิกชาดก, ปถมมุลละสักขิสากสีประทีศตีนกา, มุลละสักขีประทีสตีนกา, ธัมม์กาเผิก