Anisong Sang Ruam That - อานิสงส์สังรวมธาตุ

Back to the list
Identification
Inv No: 
010_001
Bundles: 
5
Catalog No: 
TGC Wat Duang Di, Mueang, Chiang Mai, No. 13.002.00
Category: 
Anisong
Textual datas
Original titles (Thai script): 
สังรวมธาตุผูกต้น, สังรวมธาตุผูกถ้วน 2, สังรวมธาตุผูก 3, สังรวมธาตุผูกปลาย, สังรวมธาตุผูกถ้วน 4, อานิสงส์สังรวมธาตุ
Uniform Thai title: 
อานิสงส์สังรวมธาตุ
Uniform title (transliterration): 
ānisaṅsa' săṅ rvam dhātu
Uniform title (transcription): 
Anisong Sang Ruam That
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1224
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1862
Calendar Thai script: 
Phuk 2: จุลศักราช 1224 ตัว [พ.ศ. 2405] ปีเต่า เดือน 11 ขึ้น 5 ค่ำ; phuk 3; จุลศักราช 1224 ตัว [พ.ศ. 2405] ปีเต่าเส็ด เดือน 11 ขึ้น 8 ค่ำ วัน 1[อาทิตย์].
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดดวงดี
Beginning and end: 
Phuk 1: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ดูราสัปปุริสะทั้ง
หลาย เอวมฺเมสุตนฺติอาทิกํ นิทานวจนํ คำมีต้นว่า เอวมฺเม สุตํ ดังนี้ หากเป็นนิทานแห่งสูตรทั้งหลายหมายมีพรหม-
ชาลสูตรเป็นเค้า อันมหาอานนทเถรเจ้าหากประดับรับฟังเอาในสำนักแห่งสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแล้วจึงนำขึ้นสังคายนา
ธรรมวันนั้นแล เอกํ สมยํ ยังมีในกาลคาบ 1 ภควา พระพุทธเจ้า …
z. …กตฺวา มากระทำ อปฺปมารํ ยังอันอยู่บ่่ประมาทในคลองพุทธบาท แลอุปัชฌาย์อาจารย์อตฺตโน แห่งตนแล ดมกลิ่น
คนฺธวิเลปานํ ยังรสอันหอมทั้งหลาย มีจวนจันทน์คันธรสแห่งดอกไม้ทั้งหลายเป็นเค้า กตฺวา มากระทำ คุณวิจณํ ยัง
อันหื้อเป็นฝุ่นกระจวน กิริตฺวา จึงเรี่ยรายผายใส่ อาสเน ในเหนืออาสนะที่นั่งที่นอน ปวิปณฺฑโต แต่รอดชุกล้ำทุกภาย
บ่เท่าแต่นั้น ธาเรติ ก็นุ่งทรง สุวณฺณสผลํ ปุบฺผํ ยังผ้าย้อมฝาดไปด้วยดอกคำก็ดี…
Phuk 2: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ รชฺฌุสาตปกฺข ยังผ้าอันย้อมไปด้วยเปือกตมดั่งอั้น ภวิสฺสนฺติ ก็จักมี ตสฺส ภิกฺขุสฺส สามเณรสฺส แก่
ภิกขุแลสามเณรทั้งหลายอันจักมาภายหน้าบ่สงสัยชะแล สตฺถา อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้า เทเสตฺวา เทศนาสำแดงแล้ว
อิทํ ยังคาถาอันชื่อ อฏฺฐมํ อันถ้วน 8 ตสฺส แก่เทวดาตนนั้น เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้แล อถโข ในกาลเมื่อนั้น สตฺถา อัน
ว่าพระพุทธเจ้า เทเสสิ ก็เทศนา…
z. …ปุน ทิวเส ในวันลุนรุ่งเช้า มยํ ตูข้าทั้งหลาย อาเนสฺสามิ ก็หากจักนำมาหื้อชะแล ว่าดังนี้ สามิเก วจเน ในเมื่อเจ้า
ของรับเอาคำเขาไว้ เตน ปุคฺคเลน ถึงบุคคลฝูงนั้น อาม สจฺเจ ก็ใส่ใจว่า มีสัจจะแท้ ดั่งอั้น อาทาย ลวดมาเอาไปหั้นแล
อถ โข ในกาลเมื่อนั้น เต ชนา อันว่าคนทั้งหลายฝูงนั้น ลพฺภิตฺวาได้แล้ว เต ธโน ยังข้าวของทั้งหลายฝูงนั้น คจฺฉนฺติ ก็
หนีไป อญฺญตฺรฐาเน สู่ที่อื่น สามิกทสฺสนํ ยังอันบ่หื้อเจ้าของนั้นรู้หันสักเทื่อแล…
Phuk 3: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ปุน เมื่อภายลุน โจ ทิสสมาโน อันเจ้าหนี้หากถามเอา อิณํ ยังหนี้เก่าดั่งอั้น อาห มันก็กล่าวว่าดังนี้
อชฺช ปนติภิณนฺต ว่าวันนี้เป็นอันค่ำพ้นยิ่งนัก ปุน ทิวเส ในเมื่อวันลุน มยํ ผู้ข้าทั้งหลาย อาสามิ ก็หากจักนำไปหื้อ เต
แก่เจ้าชะแล กล่าวดังนี้แล้ว ปกฺกามิ เขาก็ลวดหนีไป อญญตฺถ ฐาเน สู่ที่อื่น สามิกนุทฺธสานํ ยังบ่หื้อเจ้าของนั้นรู้สักเทื่อ
หั้นแล ดูราเทวดา อิทํ การณํ อันว่าเหตุการณ์ทั้งหลายฝูงนี้…
z. …ปฏฺฐาย สาสนคตา ตั้งแต่ศาสนาพระตถาคต ปญฺจวสฺสสหสฺสาเรหิ ยาว ชตนติ ดังนี้ เทวเต ดูราเทวดา ปรินิพฺพุเต
แต่นิพพานไปแล้ว ปฏฺฐาย สาสนคตา ตั้งแต่ศาสนาพระตถาคต ปญฺจสวสตํ ยังอันล่วงไปได้ 5 วัสสาก็ดี ตถาคเตน อัน
พระตถาคต ถเปตฺวา หากตั้งไว้ วิเนยฺยสิกฺขาปทํ ยังวินัยสิกขาบท กุลปุตฺตสฺส แก่นักบวชเจ้าทั้งหลาย อนฺเตกสิกํ ยัง
อันเป็นลูกศิษย์แห่งพระพุทธเจ้า…
Phuk 4: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ พระตถาคต ปาทานํ หุตฺวา ผลคทสปาทลกฺขํ ยังอันกราบแห่งจิตแก้ว อันพระตถาคตหากได้ฝังไว้ใน
แผ่นศิลาก้อนใหญ่เป็นอันหนักยิ่งนัก ปญฺจวสฺสสหสฺสคลาหิ ยาว ชน ตราบต่อเท่า 5 พันพระวัสสาแล มีดั่งอั้นก็ดีเทอะ
ดูราเทวดา โย ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้ได้ กตฺวา ได้มากระทำแล้ว ปมาทํ ยังอันประมาทพุทฺธ(สฺส) วา แก่พระพุทธเจ้าก็ดี
ธมฺมสฺสวา แก่พระสัทธรรมเจ้าก็ดี สงฺฆสฺส วา แก่สังฆเจ้าก็ดีสามเณรสฺส วา แก่สามเณรก็ดี ปฏฺฐาย ตั้งแรกแต่นั้น…
z. …ยามนั้นอัศจรรย์ขำเขือกมี่นันเกิดก้อง ฟ้าล้วนร้องปุนกลัวเมทนีครางคระครืน ไหวหวั่นขึ้นถึงพรหม บรรพตสิเนโร
อ่อนน้อม สมุทรอ้อมตีฟองนองตีฝั่ง ฟ้าดินลั่นปุนกลัว หนังหัวพองสยอง ขนคิงลุกชุเส้นบ่เว้นสักคนก็มีแล มนุสฺสา เทวา
อันว่าคนแลเทวดาทั้งหลายอันได้มาฟังยังรสธรรมเทศนาแห่งชินธาตุรูปพระเจ้าปางนั้น ลางพร่องก็ได้ถึงโสดา สกิทาคามี
อนาคามี อรหันตา ตามบุญสมภารแห่งตนก็มีวันนั้นแล…
Phuk 5: a. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ 3 ที เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควาสาวตฺถิยํวิหรติ เชตวเน อนาถ-
ปิณฺฑิกสฺส อาราเม โภ สาธโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย สตฺถา อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเรา วิหรติ ก็อยู่ เชตวเน
ในป่าเชตวันอารามยามนั้นก็มีแล ราชา อันว่าพระยา สุทฺทสฺสนจกฺโก ตนชื่อว่าสุทัสนจักร ตนเสวยเมืองลังกาวันนั้น
สุตฺวา พระยาก็ได้ยินยังพระพุทธเจ้าเทศนาสังรวมธาตุหื้อเทวดาตน 1 ฟังวันนั้นก็มีแล…
z. …ครั้นว่าบทคาถา หื้อหว่านข้าวตอกดอกไม้หลาย ๆ ครั้นว่ารอดบทบาลี หื้อข้าวตอกดอกไม้แลเทื่อแลหน้อยชุกัณฑ์
นั้นเทอะ ในสังรวมธาตุทั้ง 4 หื้อแต่งตามคาถาอันเรากล่าวไว้นี้เทอะ ครั้นว่าภิกขุแต่งบ่แม่นอย่าได้กระทำ ทายกอุบานสก
อุบาสกอุบาสิกาตั้งฟังเทอญ ครั้นว่ามีใจใสศรัทธาแท้ หื้อฟังเมื่อประเพณีธรรมวัดนั้นที 1 เมื่อปริวาสกรรมที 1 แลผู้ใดได้
ฟังก็หากจักได้เกิดรวมพระเจ้าตนชื่อว่าอริยเมตเตยยะดีหลีแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1: 1B-18B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-9B อ ต้ั้งเค้า-เอ้า, 10B-16B ก ต้น-เก้, 17B อํ, 18B อปลาย; phuk 2: 1B-18B (Northern Thai figures) 1B-16B 1-16, 17B 14, 18B 17 แล้ว; phuk 3: 1A-7A (Northern Thai figures) 1-17; phuk 4: 1B-17B (Northern Thai figures) 1-17; phuk 5: 1B-5B (Northern Thai figures) 1B-3B 1-3, 4B-5B 5-6.