Ka Phueak (Mulla Sakkhi Prathit Tin Ka) - กาเผือก (มูลสักขีประทีษตีนกา)

Back to the list
Identification
Inv No: 
010_002
Bundles: 
1
Catalog No: 
TGC Wat Duang Di, Mueang, Chiang Mai, No. 13.007.01
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
แม่กาเผือก, มูลสักขีประทีษตีนกา
Uniform Thai title: 
กาเผือก (มูลสักขีประทีษตีนกา)
Uniform title (transliterration): 
kā phīük
Uniform title (transcription): 
Ka Phueak (Mulla Sakkhi Prathit Tin Ka)
Scribe Thai script: 
สามเณรชินวงสา
Donator / sponsor (Thai script): 
ศรัทธาเจ้าพระมหาวงสา
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
no date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดดวงดี
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ สาธโว ฟังราดูราโสตุชนะสัปปุริสะนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายฝูงดีอันมีสติ
ประหญาปัญญาวิสารทะอันฉลาดองอาจ จงจักตั้งโสตาประสาท ดาฟังยังวจนะกถาคำจำแห่งสัพพัญญูพระพุทธเจ้า อัน
จักเทศนาสำแดงแก้ไขคร่าวกล่าวยังมูลเค้าปฐมตั้งต้นแต่หัวทีแห่งปฐมมูลสักขีศักดิ์ศรีประทีดตีนกาแต่ต้นเท่าถึงปลาย
หื้อเป็นนิยมนิยายกับอันกฎหมายยังนาม…
z. …บุคคลผู้ใดมีศรัทธามากน้อย ค่อยหื้อจำถี่ถ้อยฟังเอายังธรรมเทศนากาเผือกเป็นเค้าเหง้าแห่งสัพพัญญูทั้ง 5 พระองค์
คำ มูลคำหากจักนำตนตัวหญิงชายเข้าสู่ห้องเวียงแก้วยอดอมตมหาเนรพานแก่สูท่านทั้งหลายมวลชุผู้ชู่คนชะแล เทสนา
วสาเน โสตาปตฺติผลาทีนี ปาปุณึสุ เมื่อแล้วธรรมเทศนาชาดกอันนี้ คนแลเทวดาทั้งหลายอันเป็นยศบริวารแห่งผุสสะ
พลิกะทั้ง 2 คนพี่น้องก็ได้ถึงโสดาปัตติผลชุผู้ชุคนก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
1B-14B(alphabetical order in Northern Thai) 1B-7B ข ต้น-เข, 9B-14B ค ต้น-คู, 2B อา, 3B อิ, 4B อี, 5B สุ, 6B สู, 7B เส
Subject descriptors or key words