Tamnan Kuman Yak - ตำนานกุมารยักษ์

Back to the list
Identification
Inv No: 
031_003
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานกุมารยักษ์
Uniform Thai title: 
ตำนานกุมารยักษ์
Uniform title (transliterration): 
taṃnān kumāra yăkṣa
Uniform title (transcription): 
Tamnan Kuman Yak
Scribe Thai script: 
พ่อน้อยอ้ายพัน สุวรรณ
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1328
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1966
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1328 ตัว [พ.ศ. 2509] ปีรวายสะง้า เดือน 12 แรม 3 ค่ำ วันอาทิตย์
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดโพธาราม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณํ คโต ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย จักกล่าวยังนิทานตำนานแห่งผู้มีบุญ
ดังนี้ พระพุทธเจ้าเมื่อจักใกล้เข้าสู่เนรพานพระพุทธเจ้าจึงจักตั้งศาสนาแห่งตนไว้ 5 พันวัสสาก็มีแล เมื่อนั้นพระพุทธเจ้า
จึงรำพึงด้วยญาณประหญาแห่งตนแล้วก็จึงส่องอนาคตญาณไปภายหน้าว่า บุคคลผู้ใดแล จักมีบุญสมภารแลจักได้มาเลิก
ยกยอศาสนากูพระตถาคตภายหน้าพู้นชา พระพุทธเจ้าเล็งแลดู ก็จึงหันพระยายักษ์ตน 1…
z. …หื้อเป็นสุขเกษมแก่คนแลเทวดา เสมอดั่งพระพุทธเจ้าเมื่อยังธรมานอยู่สั่งสอนคนแลเทวดาทั้งหลายนั้นชะแล คน
ทั้งหลายอันอยู่ที่ไกลก็ดีอันอยู่ที่ใกล้ก็ดี ผู้ใดยังรอดตัวอยู่บ่ได้ตายเสียนั้นก็จักได้หันท่านเสี้ยงทุกคนแล ท่านผู้จักได้มา
เป็นพระยาธรรมิกราชเอกราชนี้ ด้วยเดชบุญแห่งท่านอันได้เอาใบไม้อโศกมามุงเป็นเพดานกั้งกลางบนหัวพระพุทธเจ้า
ปางเมื่อท่านยังเป็นโพธิสัตว์สร้างสมภารบวชเป็นฤษีไปจำศีลอยู่ในเขาเอกราชวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
1B-9B (Northern Thai figures) 1B-6B 1-6, 7B เจ็ด7, 8B แปด8, 9B เก้า9
Subject descriptors or key words