Tamnan Yot Lan - ตำนานยอดลาน

Back to the list
Identification
Inv No: 
031_005
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมตำนานยอดลาน, ธรรมตำนานพระยาอินทาก็ว่ายอดลานก็ว่า, ตำนานธรรมิกราชวัตถุ, หนังสือตำนาน-
ธรรมิกราช, ธรรมตำนานพระยาธรรมิกราช, ตำนานยอดลาน
Uniform Thai title: 
ตำนานยอดลาน
Uniform title (transliterration): 
taṃnān yàT lān
Uniform title (transcription): 
Tamnan Yot Lan
Scribe Thai script: 
สล่าหนานไชย สุวรรณจักร
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2488
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1945
Calendar Thai script: 
พ.ศ. 2488 ปีดับเร้า เดือน 8 แรม 15 ค่ำ วันเสาร์ ไทยกัดเร้า ยามกลองแลง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดโพธาราม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺตถุ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆญจ นมสิตฺวา สิรสา สทา อินฺโท วา สาตฺรกํ ปฐมํ วกฺขามิ สุณาถ สาธุกนฺติ ดูราโสตุ-
ชนะสัปปุริสะทั้งหลาย บัดนี้เราจักกล่าวยังศาสนาตำนานพระกษัตราแห่งพระอริยเมตเตยยโพธิสัตว์เจ้าก่อนแล อินทาธิ-
ราชเจ้า อันใช้วิสุกรรมเทวบุตรตน 1 ลงมาแต้มเขียนใส่ในยอดใบลานในวัดพระสิงห์หลวง เมืองหริภุญไชยมหานพบุรีแต่
ก่อนนั้นหื้อแจ้งแก่คนทั้งหลายนั้นแล ตุมฺเห อันว่าสูท่านทั้งหลาย…
z. …จักหื้อได้พ่ำเพ็งกุศลบุญกรรมทั้งหลายมีต้นว่า หื้อทาน รักษาศีล ฟังธรรม เมตตาภาวนาไปไจ้ๆ ชู่บ้านชู่เมืองชะแล
ธรรมิกราชตนนั้นก็จักชูเลิกศาสนาหื้อชอบ ชาวเจ้าก็จักปฏิบัติตามคลองวินัยชู่แห่งชะแล บุคคลหญิงชายทั้งหลายก็ดี ชาว
เจ้าก็ดี ท้าวพระยาเสนาอำมาตย์ก็ดีก็ควรฟังจำไว้หื้อม่ันแล้วรีบใส่ใจกระทำบุญด้วยตน ด้วยปาก ด้วยใจ หื้อละเสียยังกรรม
อันเป็นบาปเป็นเวร ใส่ใจหื้อได้พ่ำเพ็งทาน ศีล ภาวนาไปอย่าขาด อย่าได้ประมาทสั่งสอนสักอัน จงมีเทอะ…
Foliation / pagination: 
2B-19B (Arabic figures) 1-18