Tamnan Chiang Mai - ตำนานเชียงใหม่

Back to the list
Identification
Inv No: 
031_006
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
นิทานตำนานเวียงเชียงใหม่, ตำนานเชียงใหม่
Uniform Thai title: 
ตำนานเชียงใหม่
Uniform title (transliterration): 
taṃnān jīeṅ hmaï1
Uniform title (transcription): 
Tamnan Chiang Mai Pang Doem
Scribe Thai script: 
น้อยพรหมเสน เขียนให้อาวหนานอภิไชยไว้ค้ำชูวัดแม่ใจศรีถ้อย
Donator / sponsor (Thai script): 
หนานอภิไชย
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
เดือนยี่ แรม 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี ไทยเมิงเหม้า ยามค่ำ
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดโพธาราม
Beginning and end: 
a. ศรีศรีสวัสดี ทีนี้จักกล่าวนิทานตำนานเวียงเชียงใหม่ก่อนแล ยังมีหมู 4 หมูก็มาบุ่นสระหั้นแล หมูแลหมูไหนมีบริวาร
พันตัว ตัวอยู่หนวันออกนั้นชื่อว่าปุพพจุนทะ ตัวอยู่หนใต้นั้นชื่อว่าทักขิณจุนทะ ตัวอยู่หนวันตกนั้นชื่อว่ามัชฌิมจุนทะ
ตัวอยู่หนเหนือนั้นชื่อว่าอุตตรจุนทะแล ตัวหัวทีเป็นพระยาแก่หมู 4 หมูก็ร้องเอ้ินหากับด้วยกันถูกร้องพอกันกับด้วยกัน
อยู่แล ตกเมื่อภายลูนก็มีคำวิวาทผิดเถียงกัน ก็ลวดขบกันแล้วจึงพากันหนีไปหาที่ไผที่มัน…
z. …ถมขึ้นเป็นรูปเสาอินทขีลแล เอาเสาอินทขีลขึ้นอยองบนหั้นแล้วหื้อได้สักการบูชาคู่เทื่อ จึงจักอยู่ดีมีสุขแล เถระเจ้า
ได้ยินคำอินทาธิราชเจ้าฟ้าสั่งสอนบอกกล่าวหื้อชู่ประการแล้ว ก็ลงมาบอกกล่าวหื้อคนทั้งหลายอันอยู่ขงไหในเมืองที่นี้แล้ว
ทั้งลัวะทั้งไทยก็สวะใสยินดีกับด้วยพระยาอินทาเจ้าฟ้ากับมหาเถระเจ้าผายโปรดเพื่อหื้อได้พ้นโทษอันตราย ผู้ข้าทั้งหลาย
ก็ผายข้าวตอกดอกไม้ไหว้สืบๆ ตามๆ มาตราบต่อเท่าบัดนี้ก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
1B-11B (alphabetical order in Northern Thai) ก-เกา
Subject descriptors or key words