Tamnan 9 [kao] Kong - ตำนาน 9 กอง

Back to the list
Identification
Inv No: 
032_001
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมตำนาน 9 กอง, ธรรมตำนานเก้ากอง
Uniform Thai title: 
ตำนาน 9 กอง
Uniform title (transliterration): 
taṃnān 9 [ kau2 ] kàṅ
Uniform title (transcription): 
Tamnan 9 [kao] Kong
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1294
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1932
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1294 ตัว [พ.ศ. 2475] ปีร้วงเม็ด เดือน 12 ขึ้น 8 ค่ำ วันเสาร์ ไทยเมิงเป้า ยามเมื่อทอน[เที่ยงวัน]
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดกิ่วพร้าว
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ศรีสวัสดี ทีนี้จักจาด้วยนิทานวัน 9 กองก่อนแล เช่นแต่บัวรมปฐม ยังมีหญิงผู้ 1 มีใจสอกกอก ช่างร่่าย
ช่างเพียร ช่างปองซ้ำมาได้ผัวหัวล้าน 7 คนเสมอกัน หน้าตาสารูปขาวต่ำ ดำแลสูง ตุ้ยพีบ่มีผิดกันไหนสักแห่ง จิตใจร้ายดี
ก็เสมอกัน ก็ชวนกันกระทำฆราวาสหย้าวเรือน เซาะไม้หาหลัว ปละโปลนึ่งข้าวหุงแกง ค้าขาย ทำมาหากินบ่ขัดบ่ขีนกัน
สังสักข้อแล ยังมีในวัน 1 ผัวหัวล้านผู้ 1 ไปหาเห็ดก็ได้เห็ดมาแกงสู่กันกินแล้ว ยังมีเมผู้เดียวยังไป่ทันกินเทื่อ…
z. …เหตุนั้นเป็นวันลักเสีย มันเอาไปเสียวันลุนเป็นวันชอมเสียมาถึงกาลบัดนี้แล ศรีสวัสดี สาธุนุราษฎร์ฉลาดโอวาทคำ
สอนบวรอันอุดมดี อสฺส เดิมมีด่ังใส่จงจำจื่อไว้หากจักดี ชาติเป็นคนเรย หื้อจำนีตอย่าได้ม้างรีตคำสอนแห่งนักปราชญ์ หื้อ
มีใจศีลแลธรรมหื้อได้ครบยำในแก้วทั้ง 3 ก็จักเป็นอันประเสริฐ ชาติเกิดมาเป็นคนก็หื้อได้ปฏิบัติกับผู้มีบุญ เพื่อหื้อได้รู้จัก
บุญคุณถ้วนถี่ก็เที่ยงจักได้เป็นฉัตรแก้วควี่มุงหัวบ่อย่าชะแล…
Foliation / pagination: 
A1-A20 (alphabetical order in Northern Thai) A1-8A อ-โอ, 9A-A20 ก ต้น-กุํ
A1-A20 (Northern Thai figures) A1-A20 1ใบ-20 ใบ