Khuru Pathet - คุรุปเทส

Back to the list
Identification
Inv No: 
032_002
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
คุรุปเทส
Uniform Thai title: 
คุรุปเทส
Uniform title (transliterration): 
guru padesa
Uniform title (transcription): 
Khuru Pathet
Scribe Thai script: 
สุยภิกขุ
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดกิ่วพร้าว
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ อภิวนฺทิ สิรสา นมามิ โลกนาถํ คุรุปเทสา ภควตา เทสิโต โยคีนํ ปวกฺขามิ ภิกขุตนประกอบด้วย
ศรัทธาปัญญา มีประโยชน์ด้วยนิพพานธรรมเจ้า เพื่อหื้อพ้นจากทุกข์ในภวสงสาร จักปฏิบัติคลองหื้อบริสุทธิ์นั้น ควร
เรียนเอากัมมัฏฐานตกลูกจำเริญไปชู่วันแล้ว เรียนเอาสรณคมน์ทั้งศัพท์ทั้งตัวหื้อได้แล้ว เรียนเอาจตุปาริสุทธิศีลหื้อรู้ที่
ปฏิบัติชู่อันแล้ว เรียนเอาคุรุปเทสอันนี้แล้ว…
z. …อันนี้หื้อแก่เจ้ากูแล เจ้ากูจงบัวรโภคผ้าอันนี้ตามสุขเทอะว่าอั้น จึงควรแล ผิว่าบ่ขืนดั่งอั้น ภิกขุตนรับผ้านั้นได้โทษแล
พั่นดังภิกขุตน(ลานชำรุด)ผ้า ครั้นว่าท่านขืนหื้อแล้ว ควรคืนอธิษฐานเอาเล่่าจึงควรแล ผ้าอันเป็นนิสสัคคีย์ควรสละเสีย
แก่ภิกขุตนอื่นก่อน ครั้นท่านขืนหื้อแล้ว คืนได้อธิษฐานเอาแล้วจึงควรบัวรโภคแล ผิบ่สละเสียแล นับบัวรโภคดั่งอั้นได้
อาบัติปาจิตตีย์ทุกขณะอันบัวรโภคนั้นแล…
Foliation / pagination: 
A1-A43 (alphabetical order in Northern Thai) A1-A13 กะ ต้น-ก, A14-A26 ขะต้น-ขะ, A27-A40 คะต้น-คะ,
A41-A43 ฆะต้น-ฆิ