Tamnan Phra Chao Hai (Buddha Chao 2 Phra Ong) - ตำนานพระเจ้าไห้ (พระพุทธเจ้า 2 พระองค์ )

Back to the list
Identification
Inv No: 
032_003
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมตำนานพระเจ้าไห้, ตำนานธรรมพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
Uniform Thai title: 
ตำนานพระเจ้าไห้ (พระพุทธเจ้า 2 พระองค์ )
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ cau2 hai2 (braḥ buddha cau2 2 braḥ àṅga’)
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Chao Hai (Buddha Chao 2 Phra Ong)
Scribe Thai script: 
หนานคุย
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2488
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1945
Calendar Thai script: 
พ.ศ. 2488 ปีดับเร้า เดือน 11 ขึ้น 3 ค่ำ วัน 7[เสาร์] ยามแลง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดกิ่วพร้าว
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ศรีสวัสดี ที่นี้จักกล่าวตำนานคำสอนก่อนแล สุตกาโล อันว่ามหาเถรเจ้าตนชื่อว่าภูธรนาคำ ก็ยินดีแก่
พ่อตนก่อนแล ที่นี้จักกล่าวตำนานธรรมอันนี้แห่งพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์หากทำนายไว้แต่ก่อนเมื่อพระเจ้าโคตมะเรา
เมื่อยังธรมานไป่เข้าสู่นิพพานเทื่อ ยังหมู่คนแลเทวดาทั้งหลายฝูงนั้น เจ้าก็เข้ามานั่งอยู่ใต้เค้าไม้รังต้น 1 คำห้อว่าสุยิวสุ
ว่าอั้น ไม้ต้นนั้นเป็นอันประเสริฐมากนักแล…
z. …ยังมีห้อผู้ 1 ชื่อว่าแควนแถนสุชู นั้น มันก็กล่าวแก่คนทั้งหลายว่าเคราะห์เกณฑ์อันร้ายจักเกิดมีมากนัก หาประมาณ
บ่ได้หมื่นชะแล เหตุว่าคนบ่มีศรัทธาแลบ่กระทำบุญ หื้อทาน รักษาศีล ฟังธรรมนั้นชะแล ตั้งแต่นี้ไปหน้า คนทั้งหลายอย่า
ได้ประมาทคลองบุญคลองธรรม แลหื้อทาน รักษาศีล ฟังธรรม กระทำกุศลบุญไปไจ้ๆ อย่าขาดอย่าได้ประมาทสักอันเทอะก็
จึงจักพ้นจากเคราะห์สิบประการอันจักมาภายหน้าบ่อย่าชะแล…
Foliation / pagination: 
A1-A13 (Cenrtal Thai figures) ๑-๑๓