Tamnan 5000 [ha phan] Watsa - ตำนาน ๕๐๐๐ วัสสา

Back to the list
Identification
Inv No: 
032_004
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนาน 5,000 วัสสา, ธรรมตำนาน 5,000 วัสสา
Uniform Thai title: 
ตำนาน ๕๐๐๐ วัสสา
Uniform title (transliterration): 
taṃnān 5000 văssā
Uniform title (transcription): 
Tamnan 5000 [ha phan] Watsa
Scribe Thai script: 
หนานคุย
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2487
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1944
Calendar Thai script: 
พ.ศ. 2487 ยามแตรขึ้นสู่เที่ยง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดกิ่วพร้าว
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ll 3 ll เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวจาริยํ สพเต วิหรติ อถ เน สกฺโก นาทีปฺปํ เทโม วิทิตฺวา เตสํ
ปุฺญํ ปุจฺฉิตฺวา เทวโลกโต โอกริตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปุจฺฉิ สตารํ ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย เอกํ สมยํ ยังมีในกาล
คาบ 1 ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า วิหรติ ก็อยู่สำราญเข้าวสาในดอยปจาริยปัพพตาแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสประหญาเป็น
พระได้ 20 วสานั้นแล อถ เน ในกาลนั้น พระยาอินทาธิราชได้ธรรมเทศนา…
z. …เพื่อจักเลิกศาสนาพระสัพพัญญูหื้อเรืองราบตั้งอยู่ตราบเมินนาน ยามปางกลางที่เคริ่งในที่เกิ่ง 3 พันวัสสา สืบ(ปรัม)
ปรามาแต่เค้าตราบต่อเท่าชุมนุมธาตุเป็นปริโยสานหมื่นชะแล สกฺโก เทวราชาปิ วตฺวา จ ปกฺกํ สคณา อปกฺกามีติ ส่วน
ว่าอินทาธิราชตนเป็นเจ้าแก่เทวดาทั้งหลาย ครั้นว่าบอกกล่าวยังคำเท่านี้แล้วแก่เจ้าฤษีตนชื่ออินทาสมภาร ตนอยู่ดอย
หลวงเขาคำในเมืองหริภุญไชยนครนั้น ก็เสด็จเมือสู่ชั้นฟ้าอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
A1-A16 (Northern Thai figures) 1-16
Subject descriptors or key words