Tamnan Tham Tap Tao - ตำนานถ้ำตับเตา

Back to the list
Identification
Inv No: 
037_029
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานถ้ำทับเทา, ตำนานชาดก
Uniform Thai title: 
ตำนานถ้ำตับเตา
Uniform title (transliterration): 
taṃnān thaṃ2 tăp tau
Uniform title (transcription): 
Tamnan Tham Tap Tao
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1290
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1928
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1290 ตัว [พ.ศ. 2471] ปีเปิกสี เดือนเจียง ขึ้น 11 ค่ำ วันจันทร์
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดวาลุการาม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ อคฺคโต (อ)สีติ ปรินิกุ หเว อาหุ ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า เสฏฺโฐ ตนประเสริฐ เทวมนุสฺสานํ แก่คน
แลเทวดาทั้งหลาย อันอยู่ในป่าเชตวันอาราม วันนั้นอายุพระเป็นเจ้าได้ 80 ปี วันนั้นพระจึงรำพึงว่า บัดนี้อายุกูจักเสี้ยง
แล้วกูควรไปเทื่อ ครั้นกูไปแล้วก็จักได้ไปฉันชิ้นหมูในบ้านจุนทะที่นั้นชะแล ครั้นพระรำพึงฉันนี้แล้วก็พาเอามหาอานนท-
เถรเจ้า แลเจ้าโสนะอุตตระ พระยาอโศก มีพระยาอินทากับวิสุกรรมเทวบุตรไปแคมน้ำสมุทร…
z. …ทีนั้นพระยาอินทร์ซ้ำเค่งพิณสายปลายก็บ่ม่วนเล่า พระเป็นเจ้าเราบ่ไปรอดเมืองกุสินาราเสียแท้แลคา ทีนั้นพระเจ้าจึง
เอามาฉันเสียหน่วย 1 มหาอานนทเถรเจ้าจึงเอาแก่นปลูกไว้วันตกดอยที่นั้นแล ครั้นว่าผู้ใดได้กินหมากสมอต้นนั้น จักหา
พยาธิโรคาบ่ได้แล แต่นั้นไปพระก็อุตสาหะไปตามลำบากตราบต่อเท่าถึงเมืองกุสินาราแล้วก็เข้าไปนอนอยู่ที่ไม้รังสองต้น
พี่น้องริมบ้านมหาเศรษฐี ถึงยามจักใกล้รุ่งก็ลวดนิพพานไปวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
B2-B9 (Northern Thai figures) B2-B4 1-3, A5 4, B6-B8 5-7, A9 8, B9 9
Subject descriptors or key words