Tamnan Lamphun - ตำนานลำพูน

Back to the list
Identification
Inv No: 
039_004
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานระพูน, ธรรมตำนานระพูน, ตำนานละพูน, ตำนานระภูน
Uniform Thai title: 
ตำนานลำพูน
Uniform title (transliterration): 
taṃnān laṃbūn
Uniform title (transcription): 
Tamnan Lamphun
Donator / sponsor (Thai script): 
ปฐมมูลศรัทธาหมายมีเจ้าขาว บ้านประตู่ท่าข้าม
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
no date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดเหมืองหม้อ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ททัฬหคาถาแลคาถา 4 บาทก็ว่าแล ททัฬหะนี้ นันทพราหมณ์ไปเรียนกับทิศาปาโมกข์อาจารย์ในเมือง
ตักสิลามาเทศนาหื้อแก่พระยาปุริสมก็เรียนเอาไปเทศนาสั่งสอนพระยาปุริสาทยังร่มไม้นิโครธอันพระยาปุริสาทเอาพระยา
ร้อยเอ็ดตนมาร้อยฝ่ามือแขวนไว้ยังกิ่งไม้นิโครธวันนั้น ครั้นว่าสอนพระยาปุริสาทได้แล้ว ลวดนำเอาพระยาปุริสาทกับ
พระยาร้อยเอ็ดตนมาเป็นบริวารแห่งตน ส่วนว่าพระยาปุริสาทก็เอามารักษาประตูเวียงแห่งตน…
z. …ปนามิ ธาตุํ อหํ วนฺทามิ สพฺพทา อันควรไหว้จำเริญดั่งอั้น สุรโยเทโฆอารักษ์เจ้าได้ยินมันว่าก็ว่า สหายกูมีหนี้แถม
ผู้ 1 เล่าแล มันย่อมพิภักรักษาบุคคลผู้นั้นหื้ออยู่ดีมีสุขชะแล ส่วนว่าสุริยเทวบุตรตนนั้น พระยาอินทรารู้ชาติแห่งเขา 3
คนนี้เป็นสหายกันแต่ชาติก่อน พระยาอินทร์ก็บังคับว่า สุริยเทวบุตรเหย จงไปรักษาพระมหาชินธาตุเจ้ากับอารักษ์รุ้ง
ขาวหื้อรักษาด้านวันออกตราบต่อเท่า 5,000 พระวัสสาเทอะ ว่าอั้น ก็มีวันนั้นแล
Foliation / pagination: 
1B-3B (Northern Thai figures) 1-3
Subject descriptors or key words