Ka Phueak - กาเผือก (มูลสักขีประทีษตีนกา)

Back to the list
Identification
Inv No: 
042_003
Bundles: 
1
Catalog No: 
TGC Wat Cho Lae Phra Ngam, Chiang Mai, No. 14.13.003.00
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
กาเผือก
Uniform Thai title: 
กาเผือก (มูลสักขีประทีษตีนกา)
Uniform title (transliterration): 
kā phīük
Uniform title (transcription): 
Ka Phueak
Scribe Thai script: 
สิทธิภิกขุ
Donator / sponsor (Thai script): 
ปฐมมูลศรัทธา ทุสิทธิภิกขุเป็นประธาน พร้อมพ่อแม่ พี่น้องทุกๆ คน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1284
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1922
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1284 ตัว [พ.ศ. 2465] ปีเต่าเส็ด เดือนยี่ ขึ้น 4 ค่ำ วัน 2 [จันทร์] ยามจักใกล้แตรสู่เที่ยง
ถวายไว้เมื่อ เดือน ยี่เพ็ง วัน 6 [วันศุกร์]
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดช่อแลพระงาม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ สาธโว ฟังราดูราโสตุชนะสัปปุริสะ นักปราชญ์เจ้าทั้งหลายฝูงใด มีประหญาปัญญาวิสารทะอันองอาจ
จงจักตั้งโสตาประสาทหูอยู่ดาฟังยังวจนะกถา คำแห่งสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเราจักเทศนาแก้ไขกล่าวยังเค้าเหง้าแห่ง
ปฐมมูลสักขีศักดิ์ศรีประทีษตีนกา แต่ต้นถึงปลายหื้อเป็นนิยมนิยายกับด้วยอันกฎหมายยังนามกรแห่งชื่อพระพุทธเจ้าทั้ง
5 พระองค์พี่น้อง อันเกิดร่วมแม่เดียวมาแลนา…
z. … บุคคลผู้มีศรัทธาบ่น้อยหื้อค่อยตั้งใจถี่ถ้อยฟังเอายังธรรมเทศนากาเผือกเป็นเค้าเหง้าแห่งสัพพัญญูทั้ง 5 พระองค์คำ
มูลคำหากจักนำตนตัวหญิงชายเข้าสู่ห้องอันชื่อว่าเวียงแก้วยอดอมตมหาเนรพาน แก่สูท่านทั้งหลายมวลชุคนหญิงชาย
แลนักบวชเจ้าทั้งหลาย บ่อย่าชะแล เทสนาวสาเน โสตาปตฺติผลาทีนี ปาปุณึสุ ในเมื่อแล้วแห่งธรรมเทศนาชาดกอันนี้
คนแลเทวดา(อัน)เป็นยศบริวารแห่งผุสสะพลิกะทั้ง 2 พี่น้องก็ได้โสดาปัตติผลชุคนก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
B1-B12 (Northern Thai figures) น 1-น 12
B1-B11 (Central Thai figures) B1-B4 น ๑-น ๔, B6-B7 น ๖-น ๗, B9-B11 น ๙-น ๑๑
B3-B5 (Arabic figures) B3-B5 น 3-น 5