Thantathat - ทันตธาตุ

Back to the list
Identification
Inv No: 
042_004
Bundles: 
3
Catalog No: 
TGC Wat Cho Lae Phra Ngam, Chiang Mai, No. 14.13.005.00
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ทันตธาตุผูกต้น, ตติยทันตธาตุผูกถ้วน 3, ทันตธาตุสี่
Uniform Thai title: 
ทันตธาตุ
Uniform title (transliterration): 
dănta dhātu
Uniform title (transcription): 
Thantathat
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดช่อแลพระงาม
Beginning and end: 
Phuk 1:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ติกฺขตฺตุํ อ(าค)โม นาโถ ลงฺกาทีป มโนรมฺมํ สตฺตานํ หิตฺถมิจฺฉนฺโต สาสนสฺส จิรฏฺฐิตกํ สาธโว ดูกรา
สัปปุริสะทั้งหลาย นาโถ อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราเมื่อยังธรมาน หิตฺถมิจฺฉนฺโต มักใคร่หื้อเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งหลาย
อัน 1 ก็ใคร่หื้อศาสนาแห่งตนมั่นคงเสี้ยงจิรกาลนานประมาณ 5,000 วัสสา พระพุทธเจ้าก็มาสู่ลังกาทวีป ติกฺขตฺตุํ ประ-
มาณ 3 ที อันว่ามาปางใดชา แท้แล ลังกาทวีปนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ายังธรมาน คนท่านทั้งหลายอยู่บ่ได้…
z. …ท้าวพระยามัลลราชทั้งหลายกล่าวคำสีหนาทองอาจว่า มหาราชทั้งหลายจักครุบเวียงตูทั้งหลายก็ตามใจเทอะ ตูทั้ง
หลายก็จักรบชะแล ว่าอั้นแล้วก็ขึ้นสู่ทัพท่าวปราการรักษาประตูเวียงชู่แห่งหื้อมั่นคงก็มีแล ดั่งว่าท้าวทั้ง 2 ปักขะนั้นรบกัน
แท้ดั่งอั้น อันว่าท้าวพระยาทั้งหลายอันอยู่ภายในเวียงก็จักแพ้ท้าวพระยาอันอยู่ภายนอกเวียงชะแล เหตุว่าเทวดาอันเป็น
ปักขะแห่งท้าวพระยาอันอยู่ภายในเวียงก็จักแพ้ท้าวพระยาอันอยู่ภายนอกเวียงเพื่ออั้นแล…
Phuk 3:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ราชาธิราโช โสตปชป(ติ) ทิสฺวาน วิคตํ ภยํ นิสกํ กาล ราชา ปฏิฆาภิโต อภาสิ เปสุ อุปฺปกาเร นิคณฺเฐ
อถ ในกาลนั้น ท้าวปัณฑุวราชตนเป็นเอกราช ครั้นหันยังท้าวคูหาสีวิราชอันเข้ามาด้วยลีลาอาการเป็นปกติหาที่เกรงขาม
บ่ได้ดั่งอั้น ก็เคียดแก่ท้าวคูหาสีวิราชมากนัก จึงกล่่าวซึ่งนิครนถ์ทั้งหลายฝูงนั้นว่า ตุมฺเห อันว่าสูท่านทั้งหลาย จงจักเอา
กระดูกผีอันท้าวคูหาสีวิราชหากถือว่าเป็นที่จั้งที่พึ่งนั้น ไปทอดตกขุมถ่านไฟแดงหื้อไหม้หื้อย่อยเป็นกระจวนไปดีชะแล…
z. …พระทันตธาตุเจ้าแล้ว ก็ถือเอาแก้ว 3 ประการเป็นที่จั้งที่พึ่งตราบต่อเท่ามีชีวิตก็มีแล ยังคนทั้งหลายก็ได้ตั้งอยู่ใน
คลองอันดี คือว่า พ่ำเพ็งกุศลบุญทั้งหลายมีต้นว่า หื้อทาน รักษาศีลสายก็มีแล ท้าวตนนั้นก็ละเสียแล้วยังหนทางอันผิด
คือว่า มิจฉาทิฏฐิอันเป็นลัทธิแห่งชีปวยทั้งหลายก็มีแล ท้าวปัณฑุวราชตนนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในหนทางอันดี ก็ฟังธรรมคำสอน
แห่งพระพุทธเจ้าปฏิบัติในราชสมบัติอันเป็นสุคติคมนะก็มีวันนั้นแล…
Phuk 4:
a. นโม ตสฺสตฺถุ จรติ ปาเร ลานธมฺเมสุ ตสฺมึ สมเย จตุรงฺคเสนา ขรธาโร นรินฺโท อภภานพลิ สิริลารา ตทปฺปมา
ชีวิภา จเนหมาโน ยุทฺธสชฺชาตีติ คญฺจิ ตสฺมึ ธรติ ปาเล ในเมื่อท้าวปัณฑุวราชตนเป็นเจ้าแผ่นหลวงในเมืองปาตลีบุตร
แล ตั้งอยู่ในคลองอันชอบธรรมแล มีดั่งอั้น นรินฺโท ยังมีพระยาตน 1 ชื่อว่าขิทโธรา มักใคร่ได้ธาตุพระพุทธเจ้าองค์วิเศษ
เมือไว้อุปัฏฐากรักษาเพื่อจักไว้ไหว้แลบูชาดั่งอั้น ก็จึงประดับยังจตุรงคเสนา 4 จำพวก คือว่า เสนาช้าง เสนาม้า…
z. …ครั้นว่ามหากษัตริย์ทั้ง 6 รับเอาทานข้าวันพรูกเช้าแล้ว ข้าก็หากจักบอกหนทางไปภายหน้าชะแล ว่าอั้นหั้นแล ใน
เมื่อคืนนั้นรุ่งแจ้งแล้ว พราหมณ์ผู้นั้นก็หุงข้าวมธุปายาสมาหื้อทานแก่ท้าวทั้ง 6 แล้วก็บอกยังหนทางอันไปสู่เวียงอนุราธ-
ปุรานครชู่ประการหั้นแล ท้าวทั้ง 6 ได้รับทานพราหมณ์ผู้นั้นแล้วก็ไต่ไปตามหนทางอันนานนักแล้ว ก็ไปรอดบ้านอัน 1 มี
ที่บ่ไกลเวียงอนุราธปุรานครชื่อว่า ปัทธาลคาม ก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1: B1-A15 (alphabetical order in Northern Thai) B1-B11 อา-อํ, B12 อะ ก, B13-B14 ก ต้น-กา, A15 กิ.
Phuk 3: B1-B10 (alphabetical order in Northern Thai) B1-B6 ขู-ขํ, B7 ขะ ค, B8-B10 ค ต้น-คิ, (11)A คี.
Phuk 4: B0-B11 (alphabetical order in Northern Thai) B0 คุ, B1-B6 คู-คํ, B7 คะ ฆ, B8-B11 ฆ ต้น-ฆี.
Subject descriptors or key words