Tamnan Phra Chao Thiao Songsan - ตำนานพระเจ้าเทียวสงสาร

Back to the list
Identification
Inv No: 
042_002
Bundles: 
1
Catalog No: 
TGC Wat Cho Lae Phra Ngam, Chiang Mai, No. 13.004.05
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ทำนานพระเจ้าเทียวสงสาร, ตำนานพระเจ้าเทียวสงสาร, ตำนานอันพระเจ้าเทียวโผดปาณสัตว์ทั้งหลาย
Uniform Thai title: 
ตำนานพระเจ้าเทียวสงสาร
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ cau2 dīev saṅsāra
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Chao Thiao Songsan
Scribe Thai script: 
พ่อน้อยแสง
Donator / sponsor (Thai script): 
พ่อน้อยแสง
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1295
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1933
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1295 ตัว [พ.ศ. 2476] ปีก่าเร้า เดือนยี่ ขึ้น 3 ค่ำ วันศุกร์ ยามกลองแลง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดช่อแลพระงาม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ลนธาตุกถา สตฺตาวโห ภควา คนฺตา อญ.ญกรสฺมึ ปเทเส สปฺปตฺโต ภควา อันว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่
ในดอยเกิ้งที่นั้นนานได้ 7 วันแล้วก็เสด็จลงมา จอมดอยที่นั้นก็เป็นตาม ราวป่าอัน 1 แล้วก็ลงมาสู่แม่น้ำระมิงค์ คือว่า
แม่พิงค์นั้น แล้วก็(ไป)ด้วยฝั่งน้ำแม่พิงค์ขึ้นเมือภายเหนือได้หมื่นวา ก็มาจวบลัวะผู้ 1 มันแปงหลุกควงผัดน้ำขึ้นไปน้ำ
ข้าวนาดอ คือว่านาเดือนเกียง ลัวะผู้นั้นมันก็หันพระพุทธเจ้ามาที่นั้น (มัน)ก็แก้ผ้าสไบแห่งตน…
z. …พระราชเจ้าก็บ่รอดเมืองกุสินาราเสียแล้วแลคา ทีนั้นพระพุทธเจ้าจึงจักเอาหมากสมอมาฉันเสียหน้อย 1 แล้ว มหา-
อานนทเถรเจ้าก็จึงเอาแก่นหมากสมอนั้นไปปลูกไว้วันตกดอยที่นั้นประมาณพันวาก็มีแล ครั้นว่าบุคคลผู้ใดแลได้กินหมาก
สมอต้นนั้น หาพยาธิโรคาบ่ได้แล แต่นั้น พระพุทธเจ้าก็อุตสาหะไปตามอันลำบากตราบต่อเท่าไปถึงกุสินาราก็มีแล พระ
พุทธเจ้าก็เข้าไปสู่ป่าเชตวัน เม็งวันอังคาร ยามรุ่งแจ้ง พระพุทธเจ้าลวดนิพพานไปก็มีแล…
Foliation / pagination: 
B1-B18 (alphabetical order in Northern Thai) B1-B15 ก ต้น-ก ปลาย, B16-B18 ข ต้น-ขิ