Tamnan Phra Bat Phra That - ตำนานพระบาทพระธาตุ [phuk 9-11]

Back to the list
Identification
Inv No: 
003_017_C
Bundles: 
11
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระบาทพระธาตุผูกเก้า, ตำนานธาตุพระบาทผูกถ้วนเก้า / ตำนานพระบาทพระธาตุผูก ๑๐, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วนสิบ, พุทธตำนานเลียบโลก, พุทธตำนานผูก ๑๐ /
พุทธตำนานผูกถ้วนสิบเอ็ด, ตำนานพระบาทพระธาตุผูกถ้วน ๑๑
Uniform Thai title: 
ตำนานพระบาทพระธาตุ [phuk 9-11]
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ Pāda braḥ dhātu
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Bat Phra That
Scribe Thai script: 
Phuk 10: ไชยสารภิกษุ
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 10: สาธุเจ้าไชยวงศ์
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
Phuk 9: จุลศักราช 1245 ตัว [พ.ศ. 2426] ปีก่าเม็ด เดือน 11 เพ็ญ วัน 7 [เสาร์] ยามแลง. Phuk 10: จุลศักราช 1245 ตัว [พ.ศ. 2426] ปีก่าเม็ด [มะแม] เดือน 11 แรม ๓ ค่ำ วัน ๓ [อังคาร] ยามแตรจักขึ้นสู่เที่ยง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดพระหลวง
Beginning and end: 
Phuk 9:
a. นาธาตุกถา ตตฺถ สตฺตาโห ภควา คนฺตฺวา อญญกรสฺมึ ปเทเส สมฺปตฺโต ภควา ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย ภควา
อันว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในดอยเกิ้งที่นั้นนานได้ ๗ วันแล้วก็เสด็จลงมาจากจอมดอยที่นั้นก็ไปตามราวป่าอัน ๑ แล้วก็ลงมา
สู่แม่น้ำระมิงค์ คือว่า น้ำปิง…
z. …นำเอานางแก้วแต่อุดรขูทีป เอามาหื้อเป็นบาทบริจาก หื้อเป็นอัครมเหสีเทวีแก่ธัมมิกราช หมื่นชะแล กวางคำแล
กระต่ายอันเป็นเทวนิมิตนั้น ก็มาปุจฉาซึ่งกันฉันนี้แล้วก็สั่งอำลากันแล ต่างตนต่างหนีไปสู่ที่อยู่แห่งตนหมื่นชะแล พระพุทธเจ้าก็
เทศนาทำนาย หื้อพระยายักขราชได้ฟังฉันนี้ก็มีวันนั้นแล…
Phuk 10:
a. นโม ตสฺสตฺถุ เอกํ สมยํ ภควา จาลิปพฺพเต วิหรติ อถเน สกฺโก นปเททโว วิทิตฺวา เตสู ปุญญํ ปุจฺฉิตฺวา เทวโลเก
กตฺโต โอกรตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปุจฺฉิ สุตารํ ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย ยังมีในกาลคาบ ๑ พระพุทธเจ้าก็อยู่สำราญ
เข้าวัสสาในดอยจาลีบรรพตแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสปัญญาเป็นพระมาได้ซาววัสสานั้นแล…
z. …ธาตุเป็นปริโยสานหมื่นแล สกฺโก เทวราชาปิ วตฺวา จ ปน สคฺคกาหํ อปฺปกฺกามีติ สกฺโก อันว่าอินทราธิราชตน
เป็นเจ้าแก่เทวดาทั้งหลาย ครั้นบอกกล่าวคำเท่านั้นแก่เจ้าฤษีตนชื่อว่า อินทาสมภาร ตนอยู่ดอยเขาหลวงในเมืองหริภุญไชยนคร
นั้นแล้ว ก็คืนเสด็จขึ้นเมือสู่ชั้นฟ้าแก้ว อันเป็นที่อยู่แห่งตน ก็มีวันนั้นแล…

Phuk 11:
a. นโม ตสฺสตฺถุ จวิตฺวาน ตโต กายามาตฏฺฐ ปฏิสนฺธิ คเหตฺวา มหามายาย เทวียาย กุจฺฉิมฺหิ ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย
พระพุทธเจ้าแห่งเรา ครั้นจุติจากชั้นฟ้้าตุสิดาสวรรค์เทวโลกแล้วก็ลงมาเอาปฏิสนธิในท้องนางศรีมหามายาเทวี…
z. phuk 11…ยังท่วนเที่ยวไปมาในวัฏสงสาร ก็บ่ได้ไปเกิดในอบายทั้้ง ๔ สักคาบ ตราบได้หันหน้าพระอริยเมตเตยยเจ้าแล ก็จักได้ถึง
มรรคผลธรรมอันวิเศษ มีพระเกศว่า โสดา สกิทาคา อนาคา อรหัตตผล ตามบุญสมภารแห่งตน อันได้กตาธิการมาแต่ก่อนแล้ว
ก็จักบอรมวนในสำนักพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าเมตเตยยะนั้นแท้ บ่สงสัยชะแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 9: 1B-8B, 9B-25B (alphabetical order in Northern Thai) อ ต้น-โอ, ก-ถ. Phuk 10: 1B-23B (Northern Thai figures) 1-24. Phuk 11: 1B-14B, 15B-20B (alphabetical order in Northern Thai) ก ต้น-ก ปลาย, ข ต้น-ขุ.