Buddha Tamnan (Phuttha Tamnan) - พุทธตำนาน [phuk 9-11]

Back to the list
Identification
Inv No: 
004_003_C
Bundles: 
11
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
พุทธตำนานหลวงผูกถ้วน 9, ตำนานธาตุพระบาทผูกถ้วนเก้า, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วนสิบ, ตำนานพระเจ้าเลียบโลกผูก 11, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน 11, พุทธตำนานหลวงผูกถ้วน 11.
Uniform Thai title: 
พุทธตำนาน [phuk 9-11]
Uniform title (transliterration): 
buddha taṃnān
Uniform title (transcription): 
Buddha Tamnan
Scribe Thai script: 
เทพรังสีภิกขุ (9), ตนหน้อยธัมมขันภิกขุ (10)
Donator / sponsor (Thai script): 
ตนหน้อยธัมมขันภิกขุ [10]
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
phuk 9: ปีมะแม สนำกัมโพชพิสัย ไทยปีก่าเม็ด เดือน 12 แรม 5 ค่ำ วัน 6 [ศุกร์] ไทยเปิกยี ยามตะวันช้าย; phuk 10: วันเสาร์ ยามกลองแลง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดกลาง
Beginning and end: 
Phuk 9:
a. น ธาตุกถา ตตฺถ สตฺตาโห ภควา คนฺตฺวา อฺกรสฺมึ ปเทเส สมฺปตฺโต ภควา ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย ภควา อัน
ว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในดอยเกิ้งที่นั้นนานได้ 7 วันแล้ว ก็เสด็จลงมาจากจอมดอยที่นั้น ก็ไปตามราวป่าอัน 1 แล้ว ก็ลงสู่
แม่น้ำระมิงค์ คือว่าน้ำพิงค์นั้นแล้ว ก็เลียบไปด้วยฝั่งน้ำพิงค์ขึ้นเมือภายเหนือหมื่นวา 1 ก็มาพบลัวะผู้ 1 มันแปงหลุก
ควงผัดน้ำขึ้นใส่นาข้าวดอ คือนาเจียงลัวะผู้นั้นหันพระพุทธเจ้ามาที่นั้น…
z. …ก็จักพร้อมกันลงมาอุสสาราชาภิเษกเจ้าตนมีบุญนั้น หื้อเป็นพระยาธรรมิกราช หื้อได้เสวยทิพย์สมบัติในเวียงเชียง
ดาวที่นั้นแล้ว เทวดาทั้งหลายก็จักไปนำเอานางแก้วแต่อุดรกุรุทวีป เอามาหื้อเป็นบาทบริจาก หื้อเป็นอัครมเหสีเทวีแก่
ธรรมิกราชหมื่นชะแล กวางคำแลกระตายอันเป็นเทวนิมิตนั้น ก็มาปุจฉาซึ่งกันฉันนี้แล้ว ก็สั่งอำลากันแล้ว ต่างตนก็
ต่างหนีไปสู่ที่อยู่แห่งตนหมื่นชะแล พระพุทธเจ้าก็เทศนาทำนวายพระยายักขราชได้ฟังฉันนี้ก็มีวันนั้นแล…
a. เอกํ สมยํ ภควา จาลีปพฺพเต วิหรนฺติ อถ เน สกฺโก นปเท เทโว วิทิตฺวา เตสํ ปุฺํ ปุจฺฉิตฺวา เทวโลเก กโต โอกริตฺวา
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปุจฺฉิ สุตารํ ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย ยังมีในกาลคาบ 1 พระพุทธเจ้าก็อยู่สำราญเข้าวัสสาในดอย
จาลีบรรพตแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสปัญญาเป็นพระมาได้ซาววัสสานั้นแล อถ ในกาลเมื่อนั้น พระยาอินทาธิราชได้ยินธรรม
เทศนาพระพุทธเจ้าแล้ว ก็บ่รู้ว่ากระทำบุญในพุทธศาสนามีอานิสงส์มากนัก…
z. …เลิกศาสนาพระสัพพัญญูเรืองราบ ตั้งอยู่ตราบเมินนาน ยามปานกลางที่ครึ่งในที่กึ่ง 3 พันวัสสา สืบปรัมปราแต่เค้า
ตราบต่อเท่าถึงที่ชุมนุมธาตุเป็นปริโยสานหมื่นชะแล สกฺโก เทวราชาปิ ปตฺวา จ ปน สคฺคกายํ อปฺปกฺกามีติ สกฺโก อัน
ว่าอินทาธิราชตนเป็นเจ้าแก่เทวดาทั้งหลาย ครั้นบอกกล่าวคำเท่านั้นแก่เจ้าฤษีตนชื่อ อินทาสมภาร ตนอยู่ดอยเขาหลวง
ในเมืองหริภุญชัยนครนั้นแล้ว ก็เสด็จขึ้นเมือสู่ชั้นฟ้าแก้วอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแล…
Phuk 11:
a. นโม ตสฺสตฺถุ จวิตฺวาน ตโต กายามาตฏฐปฏิสนฺธิ ปจฺฉิ คเหตฺวา มหามายาย เทวิยาย กุจฺฉิมฺหิ ดูราสัปปุริสะทั้ง
หลาย พระพุทธเจ้าแห่งเรา ครั้นจุติจากชั้นฟ้าดุสิตสวรรค์เทวโลกแล้ว ก็ลงมาเอาปฏิสนธิในท้องนางศรีมหามายาเทวี
ในปีก่าเร้า เดือน 9 เพ็ง ฤกษ์ได้ 20 ตัว อยู่ในท้องแม่นานได้สิบเดือนแล้ว ก็ประสูติออกมาจากท้องแม่ในปีกาบเส็ด เดือน
วิสาขาเพ็ง คือ เดือน 8 เพ็ง เม็งวัน 4 ฤกษ์ ได้ 11 ตัว ศักราชได้ 43 ตัว…
z. …คนแลเทวดาทั้งหลายชะแล แม้นบุญสมภารแก่กล้าก็จักนิพพานในศาสนาพระพุทธเจ้าโคตมะเรานี้ดีหลีแล แม้นบุญ
สมภารบ่กล้าบ่แก่ยังท่วนเทียวไปมาในวัฏสงสาร ก็บ่ได้ไปเกิดในอบายทั้ง 4 สักคาบตราบได้หันหน้าพระอริยเมตเตยยเจ้า
แล้ว ก็จักได้ถึงมรรคผลธรรมวิเศษมีประเภทว่า โสดา สกิทาคา อนาคา อรหัตผล ตามบุญสมภารแห่งตนอันได้กตาธิการ
มาแต่ก่อนแล้ว ก็จักบอรมวรในสำนักพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตเตยยะนั้นแท้ บ่สงสัยชะแล…
Foliation / pagination: 
phuk 9: 1B-22B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-12B ต ต้น-ต ปลาย, 13B-22B ถ ต้น-เถา, 2B (Northern Thai figures) 2; phuk 10: 1B-18B (Northern Thai figures) 1B 1, 2B 2 สอง, 3B 3 สาม, 4B 4 สี่, 5B 5, 6B 6 หก, 7B 7 เจ็ด, 8B 8 แปด,10B 10 สิบ, 11B 11 สิบเอ็ด, 12B 12 สิบสอง, 13B 13 สิบสาม, 14B 14, 15B 15, 16B 16 สิบหก, 17B 17, 18B 18; phuk 11: 1B-19B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-12B ช ต้น-ปลาย ช, 13B-19B ซ ต้น-เซ.