Buddha relic

Tamnan Kesa That Chao Takong - ตำนานเกสาธาตุุเจ้าทะคง

003_021
ตำนานนิทานพระธาตุเจ้าทะคง / นิทานตำนานพระธาตุเจ้า / ตำนานพระเกสาธาตุเจ้าทะคง

Tamnan Phra That Hariphunchai - ตำนานพระธาตุหริภุญชัย

005_006
ตำนานธาตุลำพูน / ตำนานพระมหาชินธาตุเจ้าในเมืองหริภุญชัย / ตำนานพระธาตุลำพูน

Tamnan Chom Thong - ตำนานจอมทอง

005_008
ตำนานจอมทอง / ธัมม์ตำนานศรีจอมทอง

Thantathat - ทันตธาตุ

005_003
ทันตธาตุ / ตันตธาตุ / ธัมม์ทันตธาตุ / มหาทันตธาตุเจ้า / ทันตธาตุเจ้า / ชินทันตธาตุเจ้า / ธัมม์ทันตธาตุพระพุทธเจ้า / ธัมม์ธาตุเจ้า

Tamnan Kesa Ha Sen lae Phra Bat Chao Rang Rung - ตำนานเกสาห้าเส้นแลพระบาทเจ้ารังรุ้ง

004_001
ตำนานเกสา 5 เส้ร / ตำนานเกสา 5 เส้น / ตำนานเจ้าพระบาทรังรุง / ตำนานเกสา 5 เส้น แลพระบาทเจ้ารังรู้ง / ตำนานพระบาทเจารังลูง แลเกศา 5 เสน [modern Thai]

Tamnan Takong Hongsawadi - ตำนานตะโก้งหงษาวดี

001_001
ต่ำนานเกสาธาตุ / ตำนานเกสาธาตุ / ต่ำนานทะคงหงสาวดี