Buddha relic

Tamnan Phra Maha That Suthep Chao - ตำนานพระมหาธาตุสุเทพเจ้า

023_010
นิทานตำนานพระมหาธาตุสุเทพเจ้า, ตำนานพระมหาธาตุเจ้าสุเทพ, ธรรมตำนานพระมหาธาตุสุเทพเจ้า

Tamnan Mueang Thoen - ตำนานเมืองเถิน

021_009
ธรรมตำนานเมืองเถิน, โบราณต่ำนวายนามเมืองสังฆเติน, ตำนานพระบาทวังตวง

Tamnan Mueang Thoen - ตำนานเมืองเถิน

021_008
ตำนานเมืองเถิน, โบราณต่ำนวายนามเมืองสังฆเติน

Tamnan Phra Bat Wang Phra Yawai Phra That Chao Muang Kham - ตำนานพระบาทวังพระยวายพระธาตุเจ้าม่วงคำ

021_005
ตำนานพระบาทวังพระยวายพระธาตุเจ้าม่วงคำ, ตำนานม่วงคำพระบาทวังพระยวาย

Tamnan Phra Bat Wang Phra Yawai Phra That Chao Muang Kham - ตำนานพระบาทวังพระยวายพระธาตุเจ้าม่วงคำ

021_004
ตำนานพระบาทวังพระยวายพระธาตุเจ้าม่วงคำ, ตำนานม่วงคำพระบาทวังพระยวาย

Tamnan Phra Non Khon Muang - ตำนานพระนอนขอนม่วง

021_003
ตำนานพระนอนขอนม่วง, ตำนานแห่งพระนอนพระเจ้า, ตำนานพระเจ้านอนขอนม่วงพรังเหนือเวียงซม

Tamnan Phra Non - ตำนานพระนอน

021_002
ตำนานพระนอน, นิทานตำนานแห่งพระนอนพระเจ้า